DOĞDULAR
DOĞALGAZ VE YAPI
Deniz Sınav


Üzgünüz, Deneme Sınavında Başarısız Oldunuz!
0 Puan Aldınız

Soru Sayısı100
Doğru Cevap0
Yanlış Cevap1
Boş Cevap99

Çalışma Alanına Geri Dön Sınava Tekrar Gir


Sınav Soru ve Cevapları

Türk Ceza Kanunu’na göre hangi yaş grubundakiler çocuk olarak nitelendirilir?

A) 0 - 6
B) 0 - 12
C) 0 - 14
D) 0 – 18
E) 0 – 10

TCK'ya göre, 0-18 yaş aralığındaki kişiler ÇOCUK olarak nitelendirilir.

Doğru Cevap: D) 0 – 18

Ceza Muhakemesi Yönetmeliğinin dayanağını oluşturan kanun aşağıdakilerden hangisidir ?

 

A) 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
B) 2992 Sayılı Adalet Bakanlığı Teşkilat Kanunu
C) 5271 Sayılı ceza muhakemesi kanunu ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
D) 5237 Sayılı Ceza Kanunu
E) 3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat Kanunu

5271 Sayılı ceza muhakemesi kanunu ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun, dayanağı oluşturmaktadır.

Doğru Cevap: C) 5271 Sayılı ceza muhakemesi kanunu ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

Kovuşturmanın kavramının tanımı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Kolluk kuvvetlerinde suç şüphesinin öğrenilmesinden soruşturma aşamasına kadar geçen süredir
B) Yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen süredir
C) İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi ifade eder
D) Mahkemece hüküm verildikten kesinleşinceye kadar olan süredir
E) Hukuka aykırı davranışlarıyla başkalarına zarar veren kimselerin verdikleri zararları ödemeye mahkum edilmeleridir

Soruşturma:Yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen süredir.

Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi ifade eder.

Doğru Cevap: C) İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi ifade eder

Aşağıdakilerden hangisi yönetmelikte belirtilen denetim usulü maddelerinden biri değildir?
A) Eğitim kuruşuları; kanun ve bu yönetmelik hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek amacı ile Daire Başkanlığınca denetlenir.
B) Uzlaştırmacılar; görev yaptıkları yerin Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcı vekili veya görevlendirilen Cumhuriyet savcısı tarafından denetlenir.
C) Eğitim izni verilen kuruluşların ve uzlaştırmacıların denetimi her yıl yapılır.
D) İhbar veya şikayet üzerine uzlaştırmacılar ve eğitim izni verilen kuruluşlar her zaman denetlenebilir.
E) Uzlaştırmacı eğitim kuruluşlarının denetim işlerinde görevlendirilmek üzere Daire Başkanlığında yeterli sayıda denetim görevlisi istihdam edilir.

Uzlaştırma yönetmeliği 65. maddede Denetim usulü başlığı altında belirtilen ifadelere göre

Eğitim kuruluşları; Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek amacı ile Daire Başkanlığınca denetlenir.

Uzlaştırmacılar; görev yaptıkları yerin Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcı vekili veya görevlendirilen Cumhuriyet savcısı tarafından denetlenir.

Eğitim izni verilen kuruluşların ve uzlaştırmacıların denetimi her yıl yapılır.

İhbar veya şikâyet üzerine uzlaştırmacılar ve eğitim izni verilen kuruluşlar her zaman denetlenebilir. İfadeleri açıkça belirtilmiştir.

ANCAK:

Uzlaştırmacı eğitim kuruluşlarının denetim işlerinde görevlendirilmek üzere Daire Başkanlığında yeterli sayıda denetim görevlisi istihdam edilir.  ifadesi yönetmelikte yer almamıştır.

Doğru Cevap: E) Uzlaştırmacı eğitim kuruluşlarının denetim işlerinde görevlendirilmek üzere Daire Başkanlığında yeterli sayıda denetim görevlisi istihdam edilir.

''Uzlaştırmacı görevlendirilmeden önce veya uzlaşma teklifinin reddedilmesinden sonra tarafların uzlaşmaları sonucunda aralarında düzenlemiş oldukları evrağa ……………….....…. denir.''

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

A) Uzlaştırma Raporu
B) Uzlaştırma Müzakere Tutanağı
C) Anlaşma Tutanağı
D) Uzlaşma Belgesi
E) Uzlaştırma Tutanağı

Uzlaştırma yönetmeliği, 19. maddede Uzlaşma Belgesi başlığı altında belirtilen ifadeye göre, Uzlaştırmacı görevlendirilmeden önce veya uzlaşma teklifinin reddedilmesinden sonra, tarafların aralarında uzlaşmaları halinde, aralarında düzenledikleri belgeye  uzlaşma belgesi denir. şeklinde açıklanmaktadır.

Bu nedenle, ''Uzlaştırmacı görevlendirilmeden önce veya uzlaşma teklifinin reddedilmesinden sonra tarafların uzlaşmaları sonucunda aralarında düzenlemiş oldukları evrağa UZLAŞMA BELGESİ denir.''

Doğru Cevap: D) Uzlaşma Belgesi

Uzlaştırma süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Uzlaştırmacı, müzakereler sırasında nasıl bir yol izlemesi konusunda Uzlaşmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı ile görüşebilir
B) Uzlaştırmacı, görüşmeler sonucunda olumlu ya da olumsuz olarak bir rapor düzenler ve taraflarında rapora imza atmalarını sağlar
C) Uzlaşmanın olumlu sonuçlanması halinde, düzenlenecek olan raporda tarafların ne şartta uzlaştıklarının ayrıntılı olarak belirlenmesi gerekir
D) Uzlaştırmacı raporu, büroya sunduktan sonra, büro dosyanın kapatılması için raporla birlikte tüm evrakları soruşturma bürosuna gönderir
E) Uzlaştırmacı müzakereleri taraflarla beraber veya her biri ile ayrı ayrı görüşerek yapabilir

Uzlaştırma kapsamında yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda hatalı olan seçenek;

Uzlaştırmacı raporunu sunduktan sonra, dosya ile ilgili kalan süreci Uzlaşmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tamamlar yani dosya tekrar soruşturma bürosuna gönderilmez.

Doğru Cevap: D) Uzlaştırmacı raporu, büroya sunduktan sonra, büro dosyanın kapatılması için raporla birlikte tüm evrakları soruşturma bürosuna gönderir

Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırma müzakerelerini yöneten, Cumhuriyet savcısının onayıyla görevlendirilen avukat veya hukuk öğrenimi görmüş kişi olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uzlaşmacı
B) Arabulucu
C) Uzlaştırmacı
D) Müzakereci
E) Yönetici

Taraflar arasında uzlaştırma müzakerelerini yürütmek üzere ilgili Cumhuriyet Savcısının onayı ile görevlendirilen ve ilgili Kanun ve yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz kişiye uzlaştırmacı denir.

Doğru Cevap: C) Uzlaştırmacı

Uzlaştırmaya ilişkin genel hükümlerden;

I.Uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için mağdur ya da suçtan zarar görenin gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisi olması gerekir.

II.Aralarında iştirak ilişkisi olsun veya olmasın birden çok kişi tarafından işlenen suçlarda uzlaştırma hükümleri her bir şüpheli ya da sanık İçin ayrı ayrı değerlendirilir, ancak uzlaşan kişi uzlaşmadan yararlanır.

III.Birden fazla kişinin mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet veren bir suçtan dolayı uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, mağdur veya suçtan zarar görenlerden sadece birinin uzlaşmayı kabul etmesi yeterlidir.

IV.Birden fazla suç olmasına rağmen kanunda tek ceza öngörülen hâllerde her suç İçin ayrı ayrı uzlaştırma yapılır.

V.Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması durumunda tekrar uzlaşma yoluna gidilemez.

Uzlaştırmaya ilişkin yukarıda yazılı Genel hükümler kapsamında yukarıdakilerden hangilerinde yanlış İfade kullanımı vardır?

A) Yalnız I
B) II ve III
C) Yalnız III
D) I, III ve IV
E) II, V ve II

''Birden fazla kişinin mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet veren bir suçtan dolayı uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, mağdur veya suçtan zarar görenlerden sadece birinin uzlaşmayı kabul etmesi yeterli değildir.  Hepsinin kabul etmesi gereklidir.

Doğru Cevap: C) Yalnız III

•Uzlaştırma işlemleri neticesinde uzlaştırmanın sonuçsuz kalması hâlinde şüpheli hakkındaki iddianame uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından düzenlenir.

•Suça sürüklenen çocuk hakkında uzlaştırma süreci sonunda iddianame düzenlenmesi hâlinde, uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı gerekli gördüğünde, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda yer alan         koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanmasını mahkemeden ister,

Yukarıda verilenler uzlaştırma yönetmeliğinin hangi başlığı altında düzenlenmiştir?

A) Temel İlkeler
B) Kovuşturma aşaması
C) İddianame düzenlenmesi
D) Genel esaslar
E) Delil toplanması

Soruda yazılı bulunan ifadeler, Uzlaştırma yönetmeliği 20. maddesinde geçen iddianame düzenlemesi başlığı altında yazılmıştır.

Doğru Cevap: C) İddianame düzenlenmesi

Uzlaştırma raporunda, şüpheli hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz?

A) Şüphelinin imzası
B) Şüphelinin T.C kimlik numarası
C) Şüphelinin yaşı
D) Şüphelinin iletişim adresi
E) Şüphelinin adı soyadı

Uzlaştırma raporunda şüpheli hakkında;

adı soyadı, iletişim adresi, raporda beyan ettiği durumların kendisine ait olduğuna dair atması gereken imzası ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Kimlik numarasının kimlik bilgileri kapsamında bulunması gereklidir.

ANCAK: Kimlik bilgileri bakımından, kimlik numarası yazıldığı ve kişiye tüm içeriğin nu numarayla görülebilmesi nedeni ile ayrıca kişiye ait yaş vb. bilgilerin raporda bulunması usule uygun ve zorunlu değildir.

Doğru Cevap: C) Şüphelinin yaşı

Haluk isimli bir kişi çalıştığı şirkete ait ticari araç ile trafikte seyir halindeyken yaya Aysun ve henüz reşit olmayan Kayra isimli kişilerle yol verme nedeniyle tartışmaya başlamış ve bu tartışmada hem Aysun hem de Kayra'ya hakaret ve tehditler savurmuştur. İlgililerin şikayeti üzerine açılan soruşturma dosyası uzlaşma işlemleri yürütülmek üzere Uzlaştırmacıya teslim edilmiştir. Buna göre; uzlaştırmacı tarafından yapılacak uzlaşma teklifi kapsamında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Uzlaşma teklifi, mağdur sıfatıyla Aysun ve Kayra'ya, şüpheli sıfatıyla: Haluk isimli kişinin işyerine yapılır
B) Uzlaşma teklifi, mağdur sıfatıyla Aysun ve Kayra'ya, şüpheli sıfatıyla Haluk isimli kişiye yapılır
C) Uzlaşma teklifi, mağdur sıfatıyla Aysun isimli kişiye ve Kayra'nın kanuni temsilcisine, şüpheli sıfatıyla da Haluk isimli kişiye yapılır
D) Uzlaşma teklifi, mağdur sıfatıyla Aysun ve Kayra'ya, şüpheli sıfatıyla Haluk isimli kişi ve çalıştığı iş yerine yapılır
E) Uzlaşma teklifi, mağdur sıfatıyla Aysun isimli kişiye ve Kayra'nın kanuni temsilcisine, şüpheli sıfatıyla Haluk isimli kişinin işverenine yapılır

Uzlaştırma yönetmeliğine göre, olayda mağdur olarak teklif Aysun isimli kişinin kendisine, Kayra isimli kişinin kanuni temsilcisine, şüpheli sıfatıyla teklifin ise cezaların şahsiliği ilkesi gereğince yalnızca Haluk isimli kişiye yapılması gerekir.

Doğru Cevap: C) Uzlaşma teklifi, mağdur sıfatıyla Aysun isimli kişiye ve Kayra'nın kanuni temsilcisine, şüpheli sıfatıyla da Haluk isimli kişiye yapılır

Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırma müzakerelerinin gizliliği ile ilgili yanlış bir bilgi içerir?

A) Uzlaştırmacı, uzlaştırma sürecinde yapılan açıklamaları, kendisine aktarılan veya diğer bir şekilde öğrendiği olguları gizli tutmakla yükümlüdür.
B) Vekiller gizlilik kuralına uymakla yükümlü değildir
C) Uzlaştırma sürecinde yapılan açıklamalar herhangi bir soruşturma, kovuşturma ya da davada delil olarak kullanılamaz
D) Uzlaştırma müzakerelerine katılanlar bu bilgilere ilişkin olarak tanık olarak dinlenemez
E) Daha önce mevcut olan bir belge veya olgunun, uzlaştırma müzakereleri sırasında ileri sürülmüş olması, bunların soruşturma ve kovuşturma sürecinde ya da bir davada delil olarak kullanılmasına engel teşkil etmez

Uzlaştırma müzakereleri gizli olarak yürütülür ve ''aksi kararlaştırılmamışsa, taraflar, müdafi ve vekiller de gizlilik kuralına uymakla yükümlüdür.'' İfadesi yönetmelikte açıkça belirtilmiştir.

Doğru Cevap: B) Vekiller gizlilik kuralına uymakla yükümlü değildir

Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Bakanlık - Adalet Bakanlığı
B) Daire Başkanlığı - Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı
C) Elektronik ortam - Bilişim sistem ve bilişim ağından oluşan toplam ortam
D) Elektronik liste - Uzlaştırmacı seçimi ve görevlendirilmeleri için UYAP sisteminde tutulan liste
E) Genel Müdürlük - Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

Elektronik liste: Uzlaştırma eğitimi verme izni alan eğitim kuruluşlarının isimlerinin elektronik ortamda tutulduğu listeyi ifade eder.

Doğru Cevap: D) Elektronik liste - Uzlaştırmacı seçimi ve görevlendirilmeleri için UYAP sisteminde tutulan liste

I.Bakanlık        : Adalet Bakanlığı

II.Başkanlık      : Arabuluculuk Daire Başkanlığı

III.İddianame    : Mahkeme kararı

IV.Etik                 : Ahlak

Uzlaştırma Yönetmeliğinde, yukarıda verilen kavramlardan hangilerinde yanlış eşleşme yapılmıştır?

A) I ve II
B) II, III ve IV
C) II ve IV
D) Yalnız II
E) II ve III

I.Bakanlık        : Adalet Bakanlığı - doğru

II.Başkanlık      : Arabuluculuk Daire Başkanlığı değil Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı olmalıdır.

 

III.İddianame    : Mahkeme kararı değil soruşturma aşamasında yeterli delil bulunması halinde mahkemeye dava açılmasına ilişkin kişi hakkında kuvvetli suç şüphelerinin ve hakkında istenilen cezanın yazıldığı savcılık kararı

IV.Etik                 : Ahlak - doğru

Doğru Cevap: E) II ve III

I.Şüpheli, sanık, mağdur, suçtan zarar gören veya bu kişilerin kanunî temsilcileri Türkçe bilmiyorsa veya engelli ise Kanunun 202 nci maddesi hükmü uygulanır.

II.Uzlaştırma sürecine başlanmadan önce şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören; hakları, uzlaşmanın mahiyeti ve verecekleri kararların hukukî sonuçlan hakkında bilgilendirilir.

III.Görevini dürüstlük kuralları çerçevesinde bağımsız ve tarafsız olarak yerine getirir, tarafların ortak yararlarını gözetir, tarafların müzakerelerde yeterli ve eşit fırsatlara sahip olmasına özen gösterir.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri uzlaştırmanın temel ilkeleri değildir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

I ve II nolu maddeler, uzlaştırma yönetmeliğinin 5. maddesinde belirtilen uzlaştırmanın temel ilkeleri başlığı altında işlenmiştir.

ANCAK: III nolu madde, uzlaştırma yönetmeliğinin 6. maddesinde belirtilen uzlaştırmanın etik ilkeleri başlığı altında işlendiğinden ceza Yalnız III olmalıdır.

Doğru Cevap: C) Yalnız III

 “Uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni temsilcisinin, Kanun ve bu Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak uzlaştırmacı tarafından anlaştırılmaları suretiyle uyuşmazlığın giderilmesi süreci”

Aşağıdakilerden kavramlardan hangisi yukarıdaki ifadeyi tanımlamaktadır?

A) Soruşturma
B) Kovuşturma
C) Anlaştırma
D) Uzlaştırma
E) Barıştırma

Uzlaştırma    :  “Uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni temsilcisinin, Kanun ve bu Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak uzlaştırmacı tarafından anlaştırılmaları suretiyle uyuşmazlığın giderilmesi süreci” şeklinde ifade edilmiştir.

Doğru Cevap: D) Uzlaştırma

Uzlaştırma listesinden, herhangi bir uzlaştırmacıyı görevlendirme yetkisi kime aittir?

A) Hâkim
B) Uzlaşmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı
C) Soruşturma başsavcısı
D) Adalet Komisyonu Başkanı
E) Alternatif Çözümler Daire Başkanı

Uzlaştırma yönetmeliğine göre, bağlı bulunduğu yargı çerçevesi sınırlarında görevli uzlaştırmacı listesinden herhangi bir uzlaştırmacının görevlendirilmesi, UYAP tevzi esaslarına göre büro tarafından belirlenerek, Uzlaşmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından görevlendirilir. 

Doğru Cevap: B) Uzlaşmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı

Uzlaştırmacı,  uzlaştırma evrakını teslim aldıktan sonra ek sürelerle beraber toplamda ....................... gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırır.

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 30 Gün
B) 20 Gün
C) 45 Gün
D) 40 Gün
E) 50 Gün

Uzlaştırma yönetmeliğine göre, hem soruşturma hem de kovuşturma aşamasında uzlaşma kapsamında bir dosyanın uzlaştırmacıya verildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde işlemleri tamamlaması eğer işlemleri tamamlayamaması durumunda uzlaşma bürosuna başvurarak Cumhuriyet savcısı tarafından en fazla 20 gün daha ek süre alabileceği yönetmeliğin 24. maddesinde Uzlaştırma süresi başlığı altında açıkça belirtilmiştir.

Yani ek süreler dahil edildiğinde toplamda uzlaştırmacı en fazla 50 gün içerisinde işlemleri tamamlamak zorundadır. 

Doğru Cevap: E) 50 Gün

''Suçu işleyen ..................................' dir ve avukatlığını yapan kişi ................................ olarak adlandırılır. Diğer taraftan suçtan zarar gören ...........................' dur ve avukatlığını yapan ..................................... olarak adlandırılır.''

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

A) Fail / Müdafî / Mağdur / Vekil
B) Müdafi / Fail / Mağdur / Vekil
C) Sanık / Vekil / Mağdur / Müdafi
D) Şüpheli / Müdafi / Fail / Vekil
E) Fail / Mağdur / Müdafi / Vekil

Fail: Suçu işleyendir.

Müdafi: Şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatı ifade eder.

Mağdur: Suçtan Zarar görendir.

Vekil: Katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi ceza muhakemesinde temsil eden avukatı ifade eder.

Doğru Cevap: A) Fail / Müdafî / Mağdur / Vekil

I.Uzlaştırmacı tarafların, hüküm ve sonuçlarını bilerek ve özgür iradeleriyle uzlaşmalarını sağlayacak uygun tedbirleri alır.

II.Görevini yerine getirirken taraflar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım yapamaz, itibar ve güveni sarsıcı davranışlarda bulunamaz.

III.Taraflardan biriyle herhangi bir kişisel veya iş ilişkisinin bulunması, uzlaştırmanın sonucuna yönelik doğrudan veya dolaylı, malî veya diğer menfaatinin bulunması ya da taraflardan biri için uzlaştırma dışında         bir yetkiyle görev yapması gibi bağımsızlığı veya taraflarla arasındaki menfaat çatışmasını etkileyebilecek ya da bu izlenimi verebilecek durumları açıklamadan görev yapamaz veya göreve devam edemez.

IV.Görev yaptığı olayla İlgili olarak daha sonra vekil veya müdafi olarak görev üstlenemez.

Yukarıdakilerden hangileri uzlaştırmanın etik ilkeleri arasında sayılamaz?

A) I ve III
B) II, III ve IV
C) Yalnız I
D) II ve IV
E) Yalnız II

II, III ve IV nolu maddelerde ifade edilen kavramlar uzlaştırma yönetmeliği, 6. maddede yer alan uzlaştırmanın etik ilkeleri başlığı altında belirtilmiştir.

ANCAK: I nolu maddede belirtilen ifade ise, uzlaştırma yönetmeliği 5. maddede yer alan uzlaştırmanın temel ilkeleri başlığı altında belirtilen ifade olduğundan, yanlış seçenek c şıkkıdır.

Doğru Cevap: C) Yalnız I

Kovuşturma evresinde uzlaşma sonucunda, sanığın edimi yerine getirmesi ileri bir tarihe bırakılmışsa, takside bağlanmışsa veya edim süreklilik arz ediyorsa; mahkeme tarafından aşağıdaki kararlardan hangisi verilir?

A) Kamu davasının açılmasının ertelenmesi
B) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması
C) Dosyanın edim tamamlanana kadar işlemden kaldırılması
D) Davanın düşmesi
E) Kovuşturmaya yer olmadığı

Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arz etmesi hâlinde; sanık hakkında, Ceza Muhakemesi Kanununun 231 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilir. Geri bırakma süresince zamanaşımı işlemez. Soruşturma evresinde Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi hâlinde, Kanunun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın, şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi karan verilir. Bu hâlde, edimin yerine getirilip getirilmediğinin takibi büro tarafından yapılır. Erteleme süresince zamanaşımı işlemez.

Doğru Cevap: B) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması

''Aralarında iştirak ilişkisi olsun veya olmasın birden çok kişi tarafından işlenen suçlarda, ancak ………………………………….  uzlaşmadan yararlanır.''

Yukarıdaki cümlede, uzlaştırma yönetmeliğine göre boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A) uzlaşan kişi
B) iki kişi
C) üç kişi
D) şüpheli
E) mağdur

Uzlaştırma yönetmeliği, 7. maddede uzlaştırmanın Genel Hükümleri başlığı altında;

Aralarında iştirak ilişkisi olsun veya olmasın birden çok kişi tarafından işlenen suçlarda, ancak ULAŞAN KİŞİ uzlaşmadan yararlanır. ifadesi açıkça belirtilmiştir.

Doğru Cevap: A) uzlaşan kişi

Uzlaşma teklif formunun istinabe suretiyle imzalatılması gereken hâllerde teklif formu, ilgiliye nerede imzalatılır?

A) Evrağı Gönderen Cumhuriyet başsavcılığı Uzlaşma bürosu aracılığıyla
B) Tarafın bulunduğu yer Cumhuriyet başsavcılığı İstinabe bürosu aracılığıyla
C) Evrağı Getiren Postacı aracılığıyla
D) Uzlaştırmacı aracılığıyla, Uzlaşma bürosunda
E) Tarafın bulunduğu yer Cumhuriyet başsavcılığı Uzlaşma bürosu aracılığıyla

Uzlaştırma yönetmeliği, 29. maddede uzlaşma teklifi başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Uzlaşma teklif formunun istinabe suretiyle imzalatılması gereken hâllerde, teklif formu tarafın bulunduğu yer Cumhuriyet başsavcılığı istinabe bürosu aracılığıyla imzalatılır. hükmü açıkça belirtilmiştir.


Doğru Cevap: B) Tarafın bulunduğu yer Cumhuriyet başsavcılığı İstinabe bürosu aracılığıyla

Uzlaştırma kapsamında bulunan bir dosya, uzlaştırmacıya aşağıdaki esaslardan hangisi uygulanarak teslim edilir?

A) Büroda görevli Cumhuriyet savcısı tarafından belirlenen uzlaştırmacıya, kalem personeli tarafından tutanakla teslim edilir
B) UYAP tevzi esaslarına göre belirlenen uzlaştırmacının, Cumhuriyet başsavcısın tarafından onaylanması ile büro personeli tarafından tutanakla teslim edilir
C) Cumhuriyet savcısı veya onun gözetiminde büro personeli tarafından UYAP tevzi esaslarına göre otomatik olarak belirlenir
D) Büro personeli tarafından puanlama esasları gözetilerek UYAP sistemi üzerinden tevzi edilir
E) Büro personeli tarafından belirlenen uzlaştırmacıya tutanakla teslim edilir

Uzlaştırma yönetmeliği, 14. maddede, Uzlaştırma bürolarında tevzi başlığı altında belirtilen ifadelere göre; 

Uzlaştırmacıya verilecek dosya Cumhuriyet savcısı veya onun gözetiminde büro personeli tarafından UYAP tevzi esaslarına göre otomatik olarak belirlenir. ifadesi açıkça belirtilmiştir.

Doğru Cevap: C) Cumhuriyet savcısı veya onun gözetiminde büro personeli tarafından UYAP tevzi esaslarına göre otomatik olarak belirlenir

04/12/2004 tarihli ve 5271 saylı Ceza Muhakemesi Kanunu Uzlaştırma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uzlaştırmaya ilişkin temel ilkeler arasında değildir?

A) Uzlaştırma, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin temel hak ve hürriyetlerine uygun olarak, menfaatlerinin korunması esası gözetilerek yürütülür
B) Uzlaştırmaya katılan şüpheli, sanık, mağdur veya suçtan zarar gören ile kanunî temsilcileri müzakereler sırasında, Kanunun tanıdığı temel güvencelere sahiptir
C) Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, olgunluğu, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıklar, uzlaştırma sürecinde göz önüne alınır
D) Müzakereler sırasında şüpheli, sanık, mağdur, suçtan zarar gören veya bu kişilerin kanunî temsilcileri Türkçe bilmiyorsa, uzlaştırmacı tarafından belirlenen yeminli bir tercüman eşliğinde görüşmeler tutanak altına alınır
E) Uzlaştırma sürecine başlanmadan önce şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören; hakları, uzlaşmanın mahiyeti ve verecekleri kararların hukukî sonuçları hakkında bilgilendirilir

Uzlaştırma yönetmeliği, 5. maddede, temel ilkeler başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Müzakereler sırasında şüpheli, sanık, mağdur, suçtan zarar gören veya bu kişilerin kanunî temsilcileri Türkçe bilmiyorsa, uzlaştırmacı tarafından belirlenen yeminli bir tercüman eşliğinde görüşmeler tutanak altına alınır. ifadesi yanlış bir ifadedir.

Çünkü:

Müzakereler sırasında şüpheli, sanık, mağdur, suçtan zarar gören veya bu kişilerin kanunî temsilcileri Türkçe bilmiyorsa veya engelli ise Kanunun 202 'nci maddesi hükmü uygulanır. ifadesi açıkla belirtilmiştir.

Kanunun 202 nci maddesi ise ;

Sanık veya mağdur, meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmiyorsa; mahkeme tarafından atanan tercüman aracılığıyla duruşmadaki iddia ve savunmaya ilişkin esaslı noktalar tercüme edilir.

(2) Engelli olan sanığa veya mağdura, duruşmadaki iddia ve savunmaya ilişkin esaslı noktalar, anlayabilecekleri biçimde anlatılır. 

(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümleri, soruşturma evresinde dinlenen şüpheli, mağdur veya tanıklar hakkında da uygulanır. Bu evrede tercüman, hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından atanır.

(4) 

a) İddianamenin anlatılması, 

b) Esas hakkındaki mütalaanın verilmesi,

üzerine sözlü savunmasını, kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapabilir. Bu durumda tercüme hizmetleri, beşinci fıkra uyarınca oluşturulan listeden, sanığın seçeceği tercüman tarafından yerine getirilir. Bu tercümanın giderleri Devlet Hazinesince karşılanmaz. Bu imkân, yargılamanın sürüncemede bırakılması amacına yönelik olarak kötüye kullanılamaz.

(5) Tercümanlar, il adlî yargı adalet komisyonlarınca her yıl düzenlenen listede yer alan kişiler arasından seçilirler. Cumhuriyet savcıları ve hâkimler yalnız bulundukları il bakımından oluşturulmuş listelerden değil, diğer illerde oluşturulmuş listelerden de tercüman seçebilirler. Bu listelerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. şeklinde belirtildiğinden şıkta belirtilen ifade ile uyuşmamaktadır.

 
Doğru Cevap: D) Müzakereler sırasında şüpheli, sanık, mağdur, suçtan zarar gören veya bu kişilerin kanunî temsilcileri Türkçe bilmiyorsa, uzlaştırmacı tarafından belirlenen yeminli bir tercüman eşliğinde görüşmeler tutanak altına alınır

a)Fiiiden kaynaklanan maddî veya manevî zararın tamamen ya da kısmen tazmin edilmesi veya eski hâle getirilmesi,

b)Mağdurun veya suçtan zarar görenin haklarına halef olan üçüncü kişi ya da kişilerin maddî veya manevî zararlarının tamamen ya da kısmen tazmin edilmesi veya eski hâle getirilmesi,

d)Mağdur, suçtan zarar gören, bunların gösterecekleri üçüncü şahıs veya bir kamu kurumu ya da kamu yararına hizmet veren özel bir kuruluşun belirli hizmetlerinin geçici süreyle yerine getirilmesi,

Yukarıdaki ifadeler, aşağıdakilerden hangisini karşılamaktadır?

A) Etik
B) Edim
C) Bila edim
D) Gabin
E) Yaptırım

a)Fiiiden kaynaklanan maddî veya manevî zararın tamamen ya da kısmen tazmin edilmesi veya eski hâle getirilmesi, uzlaşma kapsamında belirtilen bir edimi ifade etmektedir.

b)Mağdurun veya suçtan zarar görenin haklarına halef olan üçüncü kişi ya da kişilerin maddî veya manevî zararlarının tamamen ya da kısmen tazmin edilmesi veya eski hâle getirilmesi, uzlaşma kapsamında belirtilen bir edimi ifade etmektedir.

d)Mağdur, suçtan zarar gören, bunların gösterecekleri üçüncü şahıs veya bir kamu kurumu ya da kamu yararına hizmet veren özel bir kuruluşun belirli hizmetlerinin geçici süreyle yerine getirilmesi, uzlaşma kapsamında belirtilen bir edimi ifade etmektedir.

Bu nedenle cevap edimdir.

Doğru Cevap: B) Edim

Uzlaştırma  işlemleri sırasında, uzlaştırmacının yapması gerekenlerle ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Uzlaştırmacı tüm tarafları eşit şekilde dinlemeli
B) Uzlaştırmacı müzakereleri gizli olarak yürütmeli
C) Uzlaştırmacı iletişim dilini iyi kullanmalı
D) Uzlaştırmacı eşini döven şüpheliyİ müzakerelerde sorun çıkarmaması için baskı altına almalı
E) Uzlaştırmacı görev yaptığı olayla ilgili daha sonra vekil veya müdafi olarak görev üstlenmemeli

Uzlaştırma yönetmeliğine göre uzlaştırmacının, 

1- Tüm tarafları eşit şekilde dinlemeli tarafsız ve eşit şartlar sunmalıdır.

2-Uzlaştırmacı müzakereleri gizli olarak yürütmeli bu konuda tarafların verdiği bilgiler gizlilik kapsamında kalmalıdır.

3-Uzlaştırmacı iletişim dilini iyi kullanmalı taraflara aralarındaki olayın sonucunda ne gibi hukuki sonuçlar olabileceğini, uzlaşmaları durumunda neler olabileceğini etkili şekilde anlatmalıdır.

4-Uzlaştırmacı görev yaptığı olayla ilgili daha sonra vekil veya müdafi olarak görev üstlenmemelidir, Uzlaştırma yönetmeliğine göre avukat uzlaştırmacılar için koyulan bir kuraldır.

ANCAK: Uzlaştırmacı, müzakerelerde tarafsız olup, kişileri konuya, suça, tipine, rengine, cinsiyetine göre değerlendirip birini diğerinden üstün tutarak veya kişiyi potansiyel suçluymuş gibi görüp ona baskı uygulamaya kalkması kanunen yasal değildir.

Doğru Cevap: D) Uzlaştırmacı eşini döven şüpheliyİ müzakerelerde sorun çıkarmaması için baskı altına almalı

“Kovuşturma evresinde uzlaşma en geç, duruşmanın sona erdiği açıklanıp hüküm verilmeden önce mümkündür."

Yukarıdaki ifadeden çıkartılabilecek kesin yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hüküm verildiği andan itibaren kovuşturma evresinde uzlaştırma olmaz.
B) Duruşma tutanağı onaylanana kadar uzlaşma belgesi sunulabilir.
C) Yargıtay aşamasında da uzlaştırma mümkündür.
D) İstinaf sürecinde de uzlaştırma mümkündür.
E) Gerekçeli karar onaylanana kadar taraflar tarafından uzlaşma belgesi sunulabilir.

Uzlaştırma yönetmeliğine göre taraflar uzlaşma teklifini reddetse bile soruşturma aşamasında iddianame düzenlenene kadar, kovuşturma aşamasında da hüküm verilinceye kadar uzlaştıklarını gösteren belgeyi mahkemeye sunabilirler. Yani hüküm verildiği andan itibaren kovuşturma evresinde uzlaştırma yapılamaz.

Doğru Cevap: A) Hüküm verildiği andan itibaren kovuşturma evresinde uzlaştırma olmaz.

Uzlaştırmacıya takdir edilen ücretin ödenme süresine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Raporun ibrazından sonra makul süre içinde ödenir
B) Raporun ibrazından itibaren 7 ün içerisinde ödenir
C) Raporun ibrazından itibaren 30 ün içerisinde ödenir
D) Raporun Uzlaşmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından onaylanmasından itibaren 30 gün içerisinde ödenir
E) Raporun Uzlaşmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından onaylanmasından itibaren 20 gün içerisinde ödenir

Görevlendirilen uzlaştırmacıya belirlenen ücret uzlaştırma sonunda düzenlenecek raporun ibrazından sonra makul süre içinde uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından sarf kararı ile ödenir.

Doğru Cevap: A) Raporun ibrazından sonra makul süre içinde ödenir

Uzlaştırma kapsamında bulunan bir dosyada birden fazla uzlaştırmacının görevlendirildiği durumda, uzlaştırmacılara ödenecek ücrete ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Uzlaştırma puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru ücret miktarı da doğru orantılı olarak dağıtılır
B) Uzlaştırmacıların, süreç boyunca gösterdikleri gayret ve çabalara göre uzlaşmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından ayrı ayrı belirlenir
C) Bütün uzlaştırmacılara ücret eşit ödenir
D) Uzlaştırmacıların eğitim düzeyine göre uzlaşmadan sorumlu Cumhuriyet savcısınca değerlendirilir ve ayrı ayrı belirlenir
E) Uzlaştırma siciline göre en eski olandan en yeni olana göre doğru orantılı olarak bir dağılımla ödenir

Birden fazla uzlaştırmacının görevlendirildiği hâllerde uzlaştırmacı ücreti bu kişilere ayrı ayrı ve eşit olarak ödenir. Uzlaşma ücreti, uzlaştırmacı sayısına göre değil, uzlaşmanın gerçekleşip gerçekleşmemesine ve taraf sayısına göre belirlenir.

Doğru Cevap: C) Bütün uzlaştırmacılara ücret eşit ödenir

Aşağıdakilerden hangisi mağdur-şüpheli uzlaştırmasının 4 temel aşamasından biri değildir?

A) Uyuşmazlığın uzlaştırma bürosuna havale edilmesi ve uzlaştırmanın başlaması
B) Uzlaştırma müzakereleri için hazırlık yapılması
C) Uzlaştırma aşaması
D) Uzlaşma teklifi ve bilgilendirme aşaması
E) Giderim anlaşmasının yapılması ve uzlaştırmanın sonuçlanması

Mağdur ve şüpheli uzlaştırma usûlü, dört temel aşamaya ayrılabilir:

1)Uyuşmazlığın uzlaştırmaya havale edilmesi ve uzlaştırmanın başlaması,

2)Uzlaştırma müzakereleri için hazırlık yapılması,

3)Uzlaştırma aşaması,

4)Giderim anlaşmasının yapılması ve uzlaştırmanın sonuçlanması. Şeklinde ifade edilebilir.

Doğru Cevap: D) Uzlaşma teklifi ve bilgilendirme aşaması

Aşağıdaki hangi Avrupa ülkesinde Onarıcı adalet, çocuk adalet sisteminde kullanılmaktadır?

A) Belçika
B) ABD
C) İtalya
D) Fransa
E) Kanada

İTALYA'da Onarıcı adalet, çocuk adalet sisteminde uygulanmaktadır.

Doğru Cevap: C) İtalya

Aşağıdaki hangi Avrupa ülkesinde tüm ceza davalarında taraflara Onarıcı adalet uygulamalarından yararlanma hakkı verilmiştir?

A) Hollanda
B) Kanada
C) Belçika
D) Fransa
E) Ukrayna

Onarıcı Adalet uygulamalarının tüm ceza davalarında uygulanmasına izin veren Ülke BELÇİKA'dır.

Doğru Cevap: C) Belçika

Onarıcı Adalet anlayışının temel ilkeleri ile ilgili aşağıdaki maddelerden hangisi yanlıştır?

A) Suçtan etkilenen kişilere adalet sürecine katılmaları için fırsat sağlanmalıdır
B) Suçun devlete karşı işlendiği anlayışı hakimdir
C) Mağdur ve fail arasından iletişim kurarak, sonuç alınmasını hedefler
D) Faile işlemiş olduğu suçun sorumluluğunu alma ve telafi etme olanağı sunar
E) Toplumun adil barış düzenine uyumunu sağlar

Onarıcı Adalette suçun toplumsal etkisi ön planda olup; topluma verilen zararların telafisi ön plandadır.

Doğru Cevap: B) Suçun devlete karşı işlendiği anlayışı hakimdir

Aşağıdakilerden hangisi “Ceza Muhakemesi Hak ve İlkelerinden” değildir?

A) Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesi
B) Doğal (tabi) hakim ilkesi
C) Davasız yargılama olabilir ilkesi
D) Suçların ve cezaların kanuniliği ilkesi
E) Çelişmeli muhakeme ilkesi

Davasız yargılama olmaz ilkesi: Mahkemelerin iddia makamının iddianamesinde belirttiği kişi ve olayla bağlı olarak karar verme mecburiyetini ifade eder.

Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesi: Mahkemelerin yürütmenin ve davanın taraflarının kontrolünde olmamasını ifade eder.

Doğal (tabi) hakim ilkesi: Kişinin kendisine isnat edilen suç tarihinden önce ve kanunla kurulmuş bir mahkeme önünde yargılanma hakkını ifade eder.

Soruşturmanın ve kamu davasının mecburiliği (kanuniliği) ilkesi: Suçun işlendiğine dair basit şüphe üzerine soruşturmanın adli makamlarca başlatılması veya soruşturma sonunda suçun işlendiğine dair yeterli şüphe üzerine iddianamenin düzenlenmesi zorunluluğunu ifade eder.

Çelişmeli muhakeme ilkesi: Muhakemenin bütün süjelerinin (iddia, yargılama ve savunma) birbirlerinin işlemlerinden haberdar olmalarını ve bu işlemlere karşı diyeceklerini (savunma veya iddialarını) hazırlamak için gerekli zamana sahip olmalarını ifade eder.

Doğru Cevap: C) Davasız yargılama olabilir ilkesi

 Uzlaştırma süreci aşağıdakilerden hangisi ile başlatılabilir?

A) Suç şüphesinin öğrenilmesi ile
B) Uzlaştırma teklifinin yapılmasıyla
C) Uzlaştırma müzakereleri ile
D) Cumhuriyet savcısının talimatı ile
E) Kolluk kuvvetlerinde suça ilişkin soruşturmanın başlatılması ile

Uzlaştırma yönetmeliğine göre, uzlaşma sürecinin başlangıcı, uzlaştırmacı tarafından, uzlaşma teklifinin yapılması ile başlar. 

Doğru Cevap: B) Uzlaştırma teklifinin yapılmasıyla

Uzlaştırmacı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Uzlaştırmacı uzlaştırma bürosu aracılığıyla tebligat çıkartabilir
B) Uzlaştırmacı, uzlaşmadan sorumlu Cumhuriyet Savcısının talimatıyla cezaevindeki hükümlü ile SEGBİS sistemini kullanarak görüşmeleri kayıt altına alabilir
C) Uzlaştırmacı, tanık dinleyebilir
D) Uzlaştırmacı, uzlaştırma evrakını uzlaştırma bürosu aracılığıyla istinabe yoluyla da başka bir adliyeye ulaştırabilir
E) Uzlaştırmacı, müzakereleri gizlilik ilkesine göre yapar
Soruşturma veya kovuşturma aşamalarında dosya uzlaşma kapsamında olsa dahi  tanık dinlenilmesi sadece mahkeme hâkimleri ve Cumhuriyet savcısının görev ve yetki alanındadır.
Doğru Cevap: C) Uzlaştırmacı, tanık dinleyebilir

Uzlaştırmanın müzakereleri ile ilgili olarak;

I.Uzlaştırma müzakereleri açık olarak yürütülür, gizlilik esası rapor aşamasında uygulanır.

II.Uzlaştırma sürecinde yapılan açıklamalar herhangi bir soruşturma, kovuşturma ya da davada delil olarak kullanılamaz.

III.Daha önce mevcut olan bir belge veya olgunun, uzlaştırma müzakereleri sırasında ileri sürülmüş olması, bunların soruşturma ve kovuşturma sürecinde ya da bir davada delil olarak kullanılmasına engel teşkil etmez.

Yukarıdaki ifadelerinden hangleri doğrudur?

A) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız I
D) I ve III
E) II ve III

Uzlaştırma kapsamı baştan sona gizli olarak yürütülmelidir, bu nedenle I. seçenek yanlıştır.

Uzlaştırma yönetmeliğine göre II ve III numaralı seçenekler doğrudr.

Doğru Cevap: E) II ve III

Uzlaştırma müzakereleri;

I.Kamu kurum ve kuruluşlarının bu amaçla ayrılan yerlerinde,

II.Taraflardan herhangi birisinin evinde,

III.Tarafların menfaatlerine uygun kendilerini huzurlu hissedecekleri güvenli bir ortamda veya taraflarca kabul edilen bu işe uygun başka yerlerde,

IV.Mahkeme duruşma salonunda veya Cumhuriyet savcısının odasında,

Yukarıdaki sıralı ifadelerden hangisinde uzlaştırma müzakere işlemleri gerçekleştirilemez?

A) Yalnız IV
B) Yalnız I
C) I ve IV
D) II ve III
E) II ve IV
Yanlış Cevap

I.Kamu kurum ve kuruluşlarının bu amaçla ayrılan yerlerinde,

III.Tarafların menfaatlerine uygun kendilerini huzurlu hissedecekleri güvenli bir ortamda veya taraflarca kabul edilen bu işe uygun başka yerlerde,

Yukarıda belirtilen yerlerde uzlaşma müzakereleri yapılabilir bu konuda uzlaştırma yönetmeliği 31. maddede uzlaştırma müzakereleri başlığı altında belirtilen kısım incelenebilir.

ANCAK aşağıda belirtilen yerlerde uzlaştırma müzakeresi yapılması mümkün değildir.

IV.Mahkeme duruşma salonunda veya Cumhuriyet savcısının odasında, Mahkeme duruşma salonları veya Cumhuriyet savcısının odasında herhangi bir müzakere işlemi yapmak münkün değildir, kanunen sadece adli işlemler ve Adalet Bakanlığı personelleri tarafından kullanılabilecek yerlerdir buralar.

II.Taraflardan herhangi birisinin evinde, çünkü bu uzlaşmanın tarafsızlığına gölge düşürebilir.

Doğru Cevap: E) II ve IV

Aralarında iştirak ilişkisi olsun ya da olmasın birden çok kişi tarafından işlenen suçlarda, tarafların uzlaşmadan yararlanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Uzlaştırma hükümleri şüpheli ya da sanıkların tamamı dikkate alınarak bütün halde değerlendirildiğinden, uzlaşmanın sağlanması için tüm sanıkların uzlaşmayı kabul etmesi gerekir
B) Uzlaştırma hükümlerinin her bir şüpheli ya da sanık için ayrı ayrı değerlendirilmesi esas olduğundan, uzlaşmadan yararlanma için tüm tarafların uzlaşma müzakerelerine katılmayı kabul etmiş olmaları gerekir
C) Uzlaştırma hükümleri her bir şüpheli ya da sanık için ayrı ayrı değerlendirilir, ancak uzlaşan kişi uzlaşmadan yararlanır
D) Uzlaştırma hükümleri, toplu suçlar hariç olmak üzere her bir şüpheli ya da sanık için ayrı ayrı değerlendirilir, ancak uzlaşan kişi uzlaşmadan yararlanır
E) Uzlaştırma hükümleri şüpheli ya da sanıkların tamamı dikkate alınarak bütün halde değerlendirildiğinden, uzlaşmadan yararlanma için şüpheli ya da sanıkların toplamının salt çoğunluğunun uzlaşmış olması yeterlidir

Uzlaştırma yönetmeliği 7. maddede belirtilen genel hükümler başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Aralarında iştirak ilişkisi olsun veya olmasın birden çok kişi tarafından işlenen suçlarda uzlaştırma hükümleri her bir şüpheli ya da sanık için ayrı ayrı değerlendirilir, ancak uzlaşan kişi uzlaşmadan yararlanır. İfadesi açıkça belirtilmiştir.

Doğru Cevap: C) Uzlaştırma hükümleri her bir şüpheli ya da sanık için ayrı ayrı değerlendirilir, ancak uzlaşan kişi uzlaşmadan yararlanır

I.Cumhuriyet savcısı ancak yetki alanı içinde bulunan tarafa açıklamalı tebligat yolu ile uzlaşma teklifinde bulunabilir.

II.Cumhuriyet savcısının yetki alanı içinde bulunmayan muhataba uzlaşma teklifi ancak istinabe yolu ile yapılabilecektir.

III.Uzlaşma teklifi açıklamalı tebligat ya da istinabe yolu ile de yapılabilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) l ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

Uzlaşma teklifi büro aracılığı ile yapılırsa açıklamalı tebligat veya istinabe yolu ile yapılabilir, açıklamalı tebligat dosyanın bulunduğu adliyenin yargı çevresi içerisine yapılan tebligata denir ancak taraf yargı alanı dışında ise ancak istinabe yolu ile uzlaşma teklifi yapılır. Yani tüm seçenekler doğrudur.

Doğru Cevap: E) I, II ve III

Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırma kapsamında yürütülecek işlemlerde uzlaştırmacıya tanınan süre hakkında doğru bir bilgidir?

A) Uzlaştırmacıya, dosyayı teslim almasından itibaren otuz iş günü süre verilir. Bu süre içerisinde uzlaştırma sonuçlandırılamazsa, ek süre talep edilmesi ve Cumhuriyet savcısının onayının alınması koşuluyla süreyi en çok yirmi iş günü daha uzatabilir
B) Uzlaştırmacıya, dosyayı teslim almasından itibaren bir ay süre tanınır. Bu süre içerisinde uzlaştırma sonuçlandırılamazsa, ek süre talep edilmesi ve Cumhuriyet savcısının onayının alınması koşuluyla bu süre en çok 20 gün daha uzatabilir
C) Uzlaştırmacıya, dosyayı teslim almasından itibaren otuz gün süre tanınır. Bu süre içerisinde uzlaştırma sonuçlandırılamazsa, ek süre talep edilmesi ve Cumhuriyet savcısının onayının alınması koşuluyla uzlaştırma bürosunca bu süre en çok yirmi gün daha uzatabilir
D) Uzlaştırmacıya, dosyayı teslim almasından itibaren yirmi gün süre tanınır. Bu süre içerisinde uzlaştırma sonuçlandırılamazsa, ek süre talep edilmesi ve Cumhuriyet savcısının onayının alınması koşuluyla uzlaştırma bürosunca bu süre 15 gün daha uzatılır
E) Uzlaştırmacıya, dosyayı teslim almasından itibaren otuz gün süre tanınır. Bu süre içerisinde uzlaştırma sonuçlandırılamazsa, ek süre talep edilmesi ve Cumhuriyet savcısının onayının alınması koşuluyla uzlaştırma bürosunca bu süre en çok otuz gün daha uzatabilir

Yönetmeliğin 17. maddesinde belirtilen uzlaştırma süresi başlığı altında belirtilen ifadeler uyarınca;

Uzlaştırmacı, uzlaştırma evrakını teslim aldıktan sonra otuz gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırır. Bu süre içerisinde sonuçlandıramazsa durumu açıklayan bir dilekçeyle büroya başvurması hâlinde bürodan sorumlu Cumhuriyet savcısının onayını almak koşuluyla uzlaştırma bürosu bu süreyi en çok yirmi gün daha uzatabilir. İfadesi açıkça belirtilmiştir.

Doğru Cevap: C) Uzlaştırmacıya, dosyayı teslim almasından itibaren otuz gün süre tanınır. Bu süre içerisinde uzlaştırma sonuçlandırılamazsa, ek süre talep edilmesi ve Cumhuriyet savcısının onayının alınması koşuluyla uzlaştırma bürosunca bu süre en çok yirmi gün daha uzatabilir

''Uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için mağdur ya da suçtan zarar görenin veya şüphelinin tüm soy bağlarının gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisi ya da kamu tüzel kişisi, olması gerekir.''

Yukarıdaki altı çizili kavramlardan hangisi yanlış kullanılmıştır?

A) Mağdur
B) Özel hukuk tüzel kişisi
C) Gerçek kişi
D) Şüphelinin tüm soy bağları ve kamu tüzel kişiliği
E) Suçtan zarar görenin

Şüphelinin tüm soy bağları ve kamu tüzel kişiliği olması durumunda uzlaştırma yoluna gidilemez, kamu kapsamında olan suçlarda uzlaşma yapılamaz.

Doğru Cevap: D) Şüphelinin tüm soy bağları ve kamu tüzel kişiliği

Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırmanın “olmazsa olmaz" unsurlarından birisi değildir?

A) Cumhuriyet savcısı
B) Uzlaştırmacı
C) Mağdur, şüpheli, suçtan zarar gören
D) Şüphelinin 1. derece yakınları
E) Uzlaştırma bürosu personeli

Uzlaşmanın olması gereken temel unsurlar arasında; 

Cumhuriyet savcısı                                    -  Uzlaşma bürosunda dosyanın, başlangıcından bitimine kadar uzlaşma sağlansın veya sağlanmasın tüm resmi işlemleri yürüten yetkili kişidir.

Uzlaştırmacı                                                - Uzlaşma kapsamında kalan bir dosyanın, uzlaşma işlemlerinin başlaması için gerekli olan kişilerin başında gelir.

Mağdur - Şüpheli - Suçtan zarar gören    -  Uzlaşma kapsamında olan bir dosya şikayete tabi bir suç olacağından, mağdur, şüpheli veya suçtan zarar gören sıfatları uzlaşmanın olmazsa olmazlarıdır.

Uzlaştırma Bürosu Personeli                     - Uzlaşma kapsamında, dosya ile ilgili yapılan tüm resmi işlerin kalem ortamından geçmesi gerekmektedir.

ANCAK:

Şüphelinin 1. derece yakınlarının uzlaşma kapsamında bir dosya için olması şart değildir, çünkü şüpheli müzakerelere ve görüşmelere kendisi katılacağı gibi katılmasına engel bir durum var ise kendisini temsilen kanuni temsilcisinin katılması zorunludur.

Doğru Cevap: D) Şüphelinin 1. derece yakınları

Uzlaştırma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Uzlaşmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı, uzlaştırmacıya talimat veremez çünkü uzlaştırmacı bağımsız ve tarafsız çalışmalıdır
B) Kovuşturma aşamasında uzlaşmanın gerçekleşmesi durumunda, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir
C) Soruşturma veya kovuşturma aşamasında bulunan bir dosyada uzlaştırma işlemi sadece bir defa yapılır
D) Kovuşturma aşamasında düzenlenen uzlaştırma raporu, mahkeme hâkimi tarafından değerlendirilip onaylanarak, uzlaşma bürosuna gönderilir
E) Kovuşturma aşamasında tarafların, uzlaşma teklifini reddetmesine rağmen kendi aralarında anlaşmaları durumunda, uzlaşma belgesini Gerekçeli Karar yazılana kadar sunmaları gerekmektedir

Uzlaştırma yönetmeli, 7. madde, Genel hükümler uyarınca belirtilen ifadelere göre doğru olan seçenek;

Soruşturma veya kovuşturma aşamasında bulunan bir dosyada uzlaştırma işlemi sadece bir defa yapılır. ifadesi doğru bir ifadedir.

ANCAK

Uzlaşmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı, uzlaştırmacıya talimat veremez çünkü uzlaştırmacı bağımsız ve tarafsız çalışmalıdır. ifadesi yanlıştır çünkü: Uzlaşmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı, uzlaştırmacıya müzakereler kapsamında talimat verebilir. 

Kovuşturma aşamasında uzlaşmanın gerçekleşmesi durumunda, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. ifadesi yanlıştır çünkü: Kovuşturmaya yer olmadığı kararı, kovuşturma aşamasında değil soruşturma aşamasında verilen bir karardır, kovuşturma aşamasında uzlaşma sağlanması durumunda davanın düşmesine karar verir.

Kovuşturma aşamasında düzenlenen uzlaştırma raporu, mahkeme hâkimi tarafından değerlendirilip onaylanarak, uzlaşma bürosuna gönderilir. ifadesi yanlıştır çünkü: kovuşturma aşamasında da olsa uzlaştırma raporunun kanuna uygun olup olmadığı, tarafların kendi iradelerine dayandığı gibi hususları değerlendirip oynayan görevli uzlaşmadan sorumlu Cumhuriyet savcısıdır.

Kovuşturma aşamasında tarafların, uzlaşma teklifini reddetmesine rağmen kendi aralarında anlaşmaları durumunda, uzlaşma belgesini Gerekçeli Karar yazılana kadar sunmaları gerekmektedir. ifadesi yanlıştır çünkü: Kovuşturma aşamasında, tarafların uzlaşma teklifini reddetmesine rağmen kendi aralarında anlaşarak uzlaşma belgesini en geç hüküm verilinceye kadar sunmaları gerekmektedir.

Doğru Cevap: C) Soruşturma veya kovuşturma aşamasında bulunan bir dosyada uzlaştırma işlemi sadece bir defa yapılır

Uzlaştırma kapsamında bulunan işlerin yürütülmesi veya yönetiminde aşağıdaki kişilerden hangisi bulunmaz?

A) Cumhuriyet Başsavcısı
B) Cumhuriyet savcısı
C) Yazı İşleri Müdürü
D) Zabıt Katibi
E) Arabulucu

Arabulucu uzlaştırma iş ve işlemlerinin yönetiminde veya yürütümünde bulunamaz, çünkü arabuluculuk başlı başına ayrı bir konudur.

Doğru Cevap: E) Arabulucu

Uzlaştırmacı olacak kişilere  (I) otuz altı saati (II) teorik ve on iki saati uygulamalı olmak üzere  en az kırk sekiz (III) ders saati eğitim verilir. Günlük eğitim sekiz saatten fazla olamaz ve eğitim  grupları en az yirmi  (IV) en fazla kırk  (V) kişiden oluşur.

Yukarıda altı çizili ifadelerden hangisi yanlış verilmiştir?

A) I ve V
B) II ve III
C) Yalnız IV
D) Yalnız II
E) IV ve V

Uzlaştırma yönetmeliği 50. maddeye göre uzlaştırma grupları en fazla 30 kişiden oluşur bu sayının üzerindeki durumlarda Alternatif Çözümler Daire Başkanlığından izin alınması gereklidir hükmü nedeni ile V seçeneğinde bulunan ifade kesinlikle yanlıştır.

Ayrıca grupların en az 20 kişi olacağına dair bir ifadede yönetmeliğin hem 50. maddesinde hem de diğer maddelerine belirtilmediğinden bu hususta yanlıştır. 

Yani cevap IV ve V seçeneği olmalıdır.

Doğru Cevap: E) IV ve V

Uzlaştırmacı, aşağıda belirtilen kişilerden hangisine uzlaşma teklifinde bulunamaz?

A) Mağdurun özel hukuk tüzel kişisi olması hâlinde vekâletnamede özel yetki var ise vekiline
B) Reşit olmamış mağdurun kanunî temsilcisine
C) Tam ehliyetli sanığa
D) 1 yıldan fazla mahkumiyet cezası alması nedeniyle hapiste bulunan faile
E) Ayırt etme gücü bulunmayan mağdurun kanuni temsilcisine

Medeni Kanunumuza göre 1 yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan her ergin kısıtlanır. Kısıtlı kişilere yapılacak uzlaşma teklifinin kişinin kanuni temsilcisine yapılmasının gerekliliği de uzlaştırma yönetmeliği, 29. maddede uzlaşma teklifi başlığı altında açıkça ifade edilmiştir.

Doğru Cevap: D) 1 yıldan fazla mahkumiyet cezası alması nedeniyle hapiste bulunan faile

Gökhan Bey         : Uzlaştırmacı , şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, olgunluğu, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıklar, uzlaştırma sürecinde göz önüne almak durumundadır.

Samed Bey          : Uzlaştırmacı kendisine tevdî edilen  dosyanın gerekli işlemlerini yerine getirmekle yükümlü değildir.

Hüseyin Bey        : Uzlaştırmacı kendisine tevdî edilen dosyanın gerekli işlemle bizzat yerine getirmekle yükümlüdür ancak görevinin icrasını kısmen veya tamamen başka bir kimseye bırakabilir.

Murat Bey            : Uzlaştırmacı kendisine tevdî edilen dosyanın gerekli işlemle bizzat yerine getirmekle yükümlü olsa da başka bir uzlaştırmacı arkadaşından ricada bulunarak görevin icrasını kısmen bırakabilir.

Ayşe Hanım        : Uzlaştırmacı tarafların belirlediği edimlerin yerine getirilip getirilmediğini görevli Cumhuriyet savcısı ile beraber takip eder ve tutanak altına alır.

Yukarıdaki kişilerden hangisinin söylediği ifade doğru bir yaklaşımdır?

 
A) Gökhan Bey
B) Samed Bey
C) Hüseyin Bey
D) Murat Bey
E) Ayşe Hanım

 Uzlaştırmacı , şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, olgunluğu, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıklar, uzlaştırma sürecinde göz önüne almak durumundadır. ifadesi uzlaştırma yönetmeliğine doğru bir ifadedir.

Uzlaştırmacı kendisine tevdî edilen dosyanın gerekli işlemlerini yerine getirmekle yükümlü değildir. yanlış bir tanımdır, uzlaştırmacı kendisine tevdi edilen dosyanın gerekli işlemlerini yerine getirmekte bizzat sorumludur. 

Uzlaştırmacı kendisine tevdî edilen dosyanın gerekli işlemle bizzat yerine getirmekle yükümlüdür ancak görevinin icrasını kısmen veya tamamen başka bir kimseye bırakabilir. yanlış bir tanımdır, uzlaştırmacı kendisine tevdi edilen dosyanın gerekli işlemlerini kısmen ya da tamamen başka kimseye bırakamaz. 

Uzlaştırmacı kendisine tevdî edilen dosyanın gerekli işlemle bizzat yerine getirmekle yükümlü olsa da başka bir uzlaştırmacı arkadaşından ricada bulunarak görevin icrasını kısmen bırakabilir. yanlış bir tanımdır, uzlaştırmacı kendisine tevdi edilen dosyanın gerekli işlemlerini yerine getirmekte bizzat sorumludur ve başka bir uzlaştırmacı da olsa kimseye bu görevi bırakamaz. 

Uzlaştırmacı tarafların belirlediği edimlerin yerine getirilip getirilmediğini görevli Cumhuriyet savcısı ile beraber takip eder ve tutanak altına alır.  yanlış bir tanımdır, edimin yerine getirilip getirilmediği Cumhuriyet savcısının gözetiminde uzlaşma bürosunun görevidir.

Doğru Cevap: A) Gökhan Bey

Uzlaştırmacı, dosyayı teslim aldıktan sonra kendisine tanınan 30 günlük süre içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandıramazsa, bu süre en çok kaç gün daha uzatılabilir?

A) 10 gün
B) 10 iş günü
C) 20 gün
D) 20 iş günü
E) 30 gün

Uzlaştırmacı görevlendirilmesi yapıldıktan sonra 30 gün içinde uzlaştırma 'işlemleri sonuçlandırılamaz ise uzlaştırmacının durumu açıklayan bir dilekçeyle büroya başvurması hâlinde bürodan sorumlu Cumhuriyet savcısının onayı alınmak koşuluyla uzlaştırma bürosu bu süreyi en çok yirmi gün daha uzatabilir.

Doğru Cevap: C) 20 gün

I.Kasten yaralama                  87/1Uzlaşmaya tabi değil

II.Taksirle yaralama                  89/1Uzlaşmaya tabi

III.Konut dokunulmazlığının ihlali          116/1Uzlaşmaya tabi değil

IV.Özel hayatın gizliliğini ihlal          134/2Uzlaşmaya tabi

V.Hırsızlık                          141/1Uzlaşmaya tabi

Yukarıdaki suç ve uzlaşma kapsamı konusundaki eşleşmelerden hangisi doğrudur?

A) I ve II
B) II ve III
C) I, II ve IV
D) II, IV ve V
E) I, II ve V

I.Kasten yaralama                  87/1Uzlaşmaya tabi değil - ifadesi yanlıştır, Kasten yaralama suçu uzlaşma kapsamındadır.

III.Konut dokunulmazlığının ihlali          116/1Uzlaşmaya tabi değil - - ifadesi yanlıştır, Konut dokunulmazlığının ihlali suçu uzlaşma kapsamındadır.

Diğer ifadeler uzlaşma kapsamında bulunan suçlar ve istisnaları bölümüne göre doğru bilgidir.


Doğru Cevap: D) II, IV ve V

Soruşturma evresinde yürütülen uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini defaten yerine getirmesi hâlinde, uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından şüpheli hakkında hangi karar verilir?

A) Kovuşturmaya yer olmadığı
B) Kamu davasının açılmasının ertelenmesi
C) Davanın ertelenmesi
D) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması
E) Davanın düşmesi

Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini defaten yerine getirmesi hâlinde, Cumhuriyet savcısı tarafından şüpheli hakkında Kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.

Doğru Cevap: A) Kovuşturmaya yer olmadığı

Uzlaşma sonucunda edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi hâlinde, şüpheli hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir
B) Kamu davasının açılmasının ertelenmesi karar verilir
C) İddianame düzenlenir
D) Zamanaşımı kararı verilir
E) Edim tamamlanana kadar bir karar verilmez dosya beklemeye alınır

Uzlaştırma yönetmeliği, 20. maddesinde, Soruşturma evresinde uzlaşmanın hukuki sonuçları başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Uzlaşma sonucunda edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi hâlinde, şüpheli hakkında, kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilir. İfadeci açıkça belirtilmiştir.

Doğru Cevap: B) Kamu davasının açılmasının ertelenmesi karar verilir

Aşağıdaki ifadelerden hangisi soruşturma evresinde uzlaşmanın hukukî sonuçları arasında yer almaz?

A) Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararından sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, kamu davası açılır
B) Kamu davasının ertelenmesi kararı verildikten sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmesi halinde kamu davasının ertelenmesi kararı verilir
C) Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verildikten sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmesi hâlinde, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir
D) Şüphelinin, edimini yerine getirmemesi hâlinde uzlaştırma raporu veya uzlaşma belgesi, İcra ve İflâs Kanununu kapsamındaki yazılı ilâm mahiyetine haiz belgelerden sayılır
E) Edimin ileri bir tarihe bırakıldığı durumlarda, edimin yerine getirilip getirilmediğinin takibi uzlaştırma bürosu tarafından yapılır

Uzlaştırma yönetmeliği, 20. maddesinde Soruşturma evresinde uzlaşmanın hukuki sonuçları başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Kamu davasının ertelenmesi kararı verildikten sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmesi halinde kamu davasının ertelenmesi kararı verilir. İfadesi yanlış bir ifadedir, çünkü;

Kamu davasının ertelenmesi kararı verildikten sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmesi halinde kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Şeklinde açıkça ifade edilmiştir.

Doğru Cevap: B) Kamu davasının ertelenmesi kararı verildikten sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmesi halinde kamu davasının ertelenmesi kararı verilir

''Uzlaştırmacı, uzlaştırma evrakını teslim aldıktan sonra ………… gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırır. Bu süre içerisinde sonuçlandıramazsa durumu açıklayan bir dilekçeyle büroya başvurması hâlinde bürodan sorumlu Cumhuriyet savcısının onayını almak koşuluyla uzlaştırma bürosu tarafından ek süre verilebilir.''

Uzlaştırma Yönetmeliğine göre yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Yirmi
B) Otuz
C) On beş
D) Otuz + Yirmi
E) Kırk beş

Uzlaştırma yönetmeliği, 17. maddesinde, Uzlaştırma süresi başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Uzlaştırmacı, uzlaştırma evrakını teslim aldıktan sonra 30 gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırır. Bu süre içerisinde sonuçlandıramazsa durumu açıklayan bir dilekçeyle büroya başvurması hâlinde bürodan sorumlu Cumhuriyet savcısının onayını almak koşuluyla uzlaştırma bürosu tarafından ek süre verilebilir. ifadesi açıkça belirtilmiştir.

Doğru Cevap: B) Otuz

I.Tarafların ne suretle uzlaştıklarına ilişkin ayrıntılı bilgi,

II.Uzlaştırmacının varsa yaptığı masrafları gösteren belge,

III.Tarafların edimlerine ilişkin ayrıntılı bilgi,

IV.Müzakereler sırasında suçun işlenmesine ilişkin yapılan açıklamalar,

Uzlaştırma raporu veya belgesinde yukarıdaki bilgilerden hangilerine yer verilmelidir?

A) I ve II
B) I, II ve IV
C) II, III ve IV
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV

Uzlaştırma yönetmeliği, 18. maddesinde, uzlaştırma raporu başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Tarafların ne suretle uzlaştıklarına ilişkin ayrıntılı bilgi,

Uzlaştırmacının varsa yaptığı masrafları gösteren belge,

Tarafların edimlerine ilişkin ayrıntılı bilgi,  ifadeleri açıkla belirtilmiştir.

ANCAK: 

Müzakereler sırasında suçun işlenmesine ilişkin yapılan açıklamalar, uzlaşmanın gizliliği çerçevesinde asla yazılmamalıdır.

Doğru Cevap: D) I, II ve III

Soruşturma evresinde uzlaştırma işlemleri sonucunda uzlaştırmanın başarı ile sonuçlanmaması durumunda şüpheli veya şüpheliler hakkında iddianame kim tarafından düzenlenir?

A) Hakim
B) Soruşturma savcısı
C) Cumhuriyet başsavcı
D) Uzlaşma Bürosu
E) Uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı

Uzlaşma yönetmeliği 21. maddede belirtilen ifadelere göre;

Uzlaştırma işlemleri neticesinde, uzlaşmanın sonuçsuz kalması halinde şüpheli hakkındaki iddianame Uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından düzenlenir. ifadesi net olarak belirtilmiştir.

Doğru Cevap: E) Uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı

''Uzlaştırmacılara verilecek dosya, uzlaşmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı veya onun gözetiminde büro personeli tarafından ....................................... göre otomatik olarak belirlenir.''

Uzlaştırma yönetmeliğine göre yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Büro tarafından excel'de oluşturulan takip programına
B) Puanlama listesine
C) SEGBİS sistemine
D) UYAP tevzi kriterine
E) Daire Başkanlığının belirlediği listeye

Uzlaştırmacı görevlendirilmesi, uzlaşmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı gözetiminde, büro tarafından UYAP tevzi kriterlerine göre uzlaştırmacılara verilir.

Doğru Cevap: D) UYAP tevzi kriterine

Soruşturma aşamasında uzlaştırmacıya teslim edilen dosya içeriği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hanisi doğrudur?

A) Dosyada yer alan uzlaştırma konusu suç ya da suçlara ilişkin belgelerden uzlaştırma için gerekli olup da Cumhuriyet savcısı tarafından uygun görülenlerin birer örneği uzlaştırmacıya verilir
B) Dosyada yer alan belgeler uzlaştırma konusu suça ilişkin olmasa dahi uzlaştırmacının görevini eksik yapmaması açısından kendisine teslim edilir
C) Dosya içerisindeki evraklardan, uzlaştırmacı tarafından belirlenecek olanlar, büro personeli tarafından tutanakla kendisine teslim edilir
D) Soruşturma dosyasında yer alan hiçbir delil uzlaştırmacıya teslim edilemez
E) Daire Başkanlığı tarafından belirlenen belgeler haricide hiçbir belge uzlaştırmacıya teslim edilemez

Uzlaştırma yönetmeliği, 16. maddesinde, Uzlaştırma süresi başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Dosyada yer alan uzlaştırma konusu suç ya da suçlara ilişkin belgelerden uzlaştırma için gerekli olup da Cumhuriyet savcısı tarafından uygun görülenlerin birer örneği uzlaştırmacıya verilir.  ifadesi açıkça belirtilmiştir.

Doğru Cevap: A) Dosyada yer alan uzlaştırma konusu suç ya da suçlara ilişkin belgelerden uzlaştırma için gerekli olup da Cumhuriyet savcısı tarafından uygun görülenlerin birer örneği uzlaştırmacıya verilir

I.Cumhuriyet savcısı mahkemenin gönderme ara kararında uzlaştırma işleminin yapılacağı kişilerin veya uzlaştırmaya tabi suçların açıkça belirtilmemesi durumunda bu eksikliklerin giderilmesini mahkemeden         talep edebilir,

II.Cumhuriyet savcısı tarafından suçun açıkça uzlaşma kapsamında olmadığının tespit edilmesi hâlinde, mahkemeden ara kararın yeniden değerlendirilmesi istenebilir,

III.Uzlaşmanın neticelenmesi durumunda Cumhuriyet savcısı edimin hukuka ve ahlaka uygun olup olmadığını değerlendirdikten sonra mahkemeden bu konuda görüş bildirilmesini  talep edebilir,

Kovuşturma aşamasında uzlaşma kapsamında bulunan dosya ile ile ilgili Cumhuriyet savcısı yukarıdaki durumlardan hangisini mahkemeden  talep edebilir?

A) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

Uzlaştırma yönetmeliği, 22. maddede kovuşturma aşamasında uzlaştırma usulü başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Cumhuriyet savcısı mahkemenin gönderme ara kararında uzlaştırma işleminin yapılacağı kişilerin veya uzlaştırmaya tabi suçların açıkça belirtilmemesi durumunda bu eksikliklerin giderilmesini mahkemeden         talep edebilir,

Cumhuriyet savcısı tarafından suçun açıkça uzlaşma kapsamında olmadığının tespit edilmesi hâlinde, mahkemeden ara kararın yeniden değerlendirilmesi istenebilir. hükümleri açıkça belirtilmiştir.

Doğru Cevap: A) I ve II

Kovuşturma evresinde dosyanın uzlaştırma kapsamında olduğunun anlaşılması üzerine, uzlaştırma işlemlerini yerine getirmek üzere görevlendirilen uzlaştırmacıya, uzlaştırma işlemelerini tamamlaması için kaç günlük süre verilir?

A) 20 gün + 30 gün
B) 20 gün + 15 gün
C) 30 gün + 30 gün
D) 30 gün + 20 gün
E) 30 gün + 15 gün

Soruşturma ya da kovuşturma evresinde olsun, uzlaştırmacıya uzlaştırma işlemlerini yerine getirmek için 30 gün süre verilir. Bu sürede işlemlerin tamamlanamaması halinde en çok 20 günlük ek süre verilir.

Doğru Cevap: D) 30 gün + 20 gün

I.Kovuşturma konusu suçun hukukî niteliğinin değişmesi nedeniyle uzlaşma kapsamında olduğunun anlaşılması,

II.Soruşturma evresindeki uzlaşma teklifinin usule uygun yapılmadığının mahkeme hâkimi tarafından tespit edilmesi,

III.Kovuşturma evresinde kanun değişikliği nedeniyle suçun uzlaşma kapsamına girmesi,

Yukarıdaki gerekçelerden hangisi durumunda, kovuşturma aşamasında dosya uzlaştırma işlemleri için büroya gönderilir?
A) I ve II
B) II ve III
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

Uzlaştırma yönetmeliği, 22. maddede kovuşturma evresinde uzlaştırma usulu başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Kovuşturma konusu suçun hukukî niteliğinin değişmesi nedeniyle uzlaşma kapsamında olduğunun anlaşılması,

Kovuşturma evresinde kanun değişikliği nedeniyle suçun uzlaşma kapsamına girmesi, hükümleri açıkça belirtilmiştir.

Doğru Cevap: D) I ve III

Aşağıdaki ifadelerden hangisi kovuşturma evresinde uzlaşmanın hukuki sonuçları arasında yer almaz?

A) Uzlaşma gerçekleştiği taktirde ve sanığın edimi def'aten yerine getirmesi durumunda mahkeme davanın ertelenmesine karar verir
B) Belirlenen edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arz etmesi hâlinde; sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilir
C) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildikten soma, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmesi hâlinde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verilir
D) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildikten soma, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi hâlinde hüküm açıklanır
E) Sanığın, edimini yerine getirmemesi hâlinde uzlaştırma raporu İcra İflas Kanununda yer verilen yazılı ilâm mahiyetini haiz belgelerden sayılır

Uzlaşma gerçekleştiği takdirde, mahkeme, uzlaşma sonucunda sanığın edimini defaten yerine getirmesi hâlinde, davanın düşmesine karar verir. Soruşturma evresinde Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini defaten yerine getirmesi hâlinde, şüpheli hakkında uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.

Doğru Cevap: A) Uzlaşma gerçekleştiği taktirde ve sanığın edimi def'aten yerine getirmesi durumunda mahkeme davanın ertelenmesine karar verir

Uzlaştırmacı Ali Bey, uzlaştırma müzakerelerini adliyede bu iş için ayrılan odada mağdur ve şüpheliyle beraber yaparken, şüpheliye neler oldu sakince anlatırmısın rica etsem der, bunun üzerine şüpheli ‘’yanında oturan mağdurun kafasına tokat atarak aha bu hıyar bana ters ters baktı bende azcık okşadım ne var Ali Bey sen olsan napardın yani, sen bu pısırıklıkla bu işi beceremezsin, evine git televizyon izle’’ şeklinde ifadelerde bulunmuştur. 

Şüphelinin bu davranışı müzakere teknikleri ile İlgili yapılan hangi karamın önemini ifade etmektedir?

 
A) Uzlaştırmacı üslubu agrasif olmalıdır
B) Uzlaştırmacı herzaman alttan almalıdır tarafların tepkilerini
C) Uzlaştırmacı kavgadan kaçınmalıdır
D) Uzlaştırmacı mağduru ezdirmemelidir
E) Uzlaştırmacı müzakereleri iyi yönetmelidir

Uzlaştırmacı müzakerelerde yönetici rolünü nezaket çerçevesinde iyi ve kontrolü elinde bulundurur şekilde yönetmelidir

Doğru Cevap: E) Uzlaştırmacı müzakereleri iyi yönetmelidir

Uzlaştırma kapsamında mağdur - şüpheli uzlaştırmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Uzlaşmaya katılımda gönüllülük esası geçerlidir
B) Müzakereler gizlilik esasına göre yapılır
C) Uzlaştırma sürecinde tarafsız olmak esastır
D) Müzakereler kapsamında uzlaştırmacının güven sarsıcı bir harekette bulunmaması dürüstlük kurallarına göre hareket etmesi esastır
E) Müzakerelerde elde edilen bilgiler, dosya kapandıktan sonra açıklanabilir

Mağdur - şüpheli uzlaştırmasında gizlilik esası geçerli olduğundan dolayı; müzakerelerde ve uzlaşma sürecinde elde edilen bilgiler dosya kapansa dahi açıklanamaz.

Doğru Cevap: E) Müzakerelerde elde edilen bilgiler, dosya kapandıktan sonra açıklanabilir

Uzlaştırmacı Osman Bey uzlaştırma görüşmeleri kapsamında mağduru gün içerisinde cep telefonu ile aramış ancak mağdur telefonunu açmamıştır.

Uzlaştırmacı gün içerisinde ısrarla aramasını sürdürmüş ve 10. aramasında telefonu mağdur açmıştır. Uzlaştırmacı, mağdura hitaben ‘’maşallah kulağım ağrıdı telefonunu 10 defa sonuna kadar çaldırmaktan sonunda açtınız diyerek hafifçe gülmüştür.’’

Uzlaştırmacının bu davranışı uzlaştırma müzakereleri kapsamında aşağıdaki kavramlardan hangisinin gerektiğini vurgulamaktadır?

 
A) Uzlaştırmacı baskın olmalıdır
B) Uzlaştırmacı sert ve bağırarak davranmalıdır
C) Uzlaştırmacı tarafları korkutmalıdır
D) Uzlaştırmacı sinirli olmalıdır
E) Uzlaştırmacı içten ve inatçı davranmalıdır

Uzlaştırmacının, tarafları uzlaştırarak hem Yargı yükünü hafifletmek hem de tarafların anlaşabilecekleri bir suçtan dolayı karşılıklı yıpranmalarını engellemek için etik kurallar çerçevesinde içten ve inatçı davranmalıdır.

Doğru Cevap: E) Uzlaştırmacı içten ve inatçı davranmalıdır

''Uzlaştırma müzakerelerinin……………………….. ilkesi kapsamında yürütülmesi öngörülmüştür. Uzlaştırıcı, uzlaştırma sürecinde yapılan açıklamaları, kendisine aktarılan ve diğer bir şekilde öğrendiği olguları ………………. tutmakla yükümlüdür.''

Müzakereler ile ilgili yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Açıklık Gizli
B) Gizlilik Açık
C) Açıklık Kayıtlı
D) Gizlilik Gizli
E) Gizlilik Kayıtlı

Uzlaştırma yönetmeliği 32. maddesinde Uzlaştırma müzakerelerinin gizliliği başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Uzlaştırma müzakerelerinin gizli olarak yürütülmesi ve müzakereler sırasında uzlaştırmacıya yapılan açıklamaların veya kendisinin haricen öğrendiği bilgileri gizli tutmakla yükümlü olduğu açıkça belirtilmiştir.

 
Doğru Cevap: D) Gizlilik Gizli

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir müzakerecidir?

A) Görüşmelerini kendi kurallarına göre sürdüren
B) Görüşmeleri uzatan
C) Görüşmelerinde suçsuz tarafın yanında olan
D) Görüşmelerini gergin ortamda yapan
E) Görüşmelerini dürüstlük çerçevesinde yapan

Uzlaştırma yönetmeliği 6. Maddede belirtilen Etik İlkeler kapsamında belirtilen ifadelere göre;

Uzlaştırmacının dürüst, çözüm odaklı, tarafsız vb özelliklerin bulunması gerektiği bildirilmiştir. Bu nedenle görüşmelerini dürüstlük çerçevesinde yürüten uzlaştırmacı iyi bir müzakereci sayılabilir.

 
Doğru Cevap: E) Görüşmelerini dürüstlük çerçevesinde yapan

I.Tarafsızlık

II.Gizlilik

III.  Esneslik

IV. Sert ve baskınlık

Aşağıdakilerden hangileri uzlaştırma müzakerelerinin özelliklerindendir?

A) I ve II
B) II, III ve IV
C) I, III ve IV
D) I, II ve III
E) III ve IV

Uzlaştırmacı, uzlaştırma sürecinde; bağımsız ve tarafsız hareket eder, tarafların ortak yararlarını gözetir. 

Müzakereler esnek olmalıdır, yani ceza yargılamasındaki gibi net ve katı kurallarla belirlenmiş bir müzakerelerden ziyade tarafların tavırlarına, yer ve zamana göre akışa göre yürütülen bir müzakere olmalıdır.

Uzlaştırma müzakerelerinde gizlilik ilkesi öngörülmüştür. Uzlaştırmacı, uzlaştırma sürecinde yapılan açıklamaları, kendisine aktarılan ve diğer bir şekilde öğrendiği olguları gizli tutmakla yükümlüdür.

ANCAK:

 Müzakereler Sert  ve Baskın bir müzakereci ortamında yürütülmemelidir. 

 
Doğru Cevap: D) I, II ve III

I.Selamlamada hocam, babalık, moruk şeklinde iletişim kurulması,

II.Kadınların saçlarını erkeklerden daha kısa kestirerek bulundukları yerde yaşamlarına devam etmeleri,

III.Kişilerin yörelerine özgü özel dansı yaparak devlet büyüğünü karşılamak,

Yukarıdaki örneklerde belirtilen ifadeler müzakere kapsamında aşağıdaki kavramlardan hangisi içerisinde değerlendirilir?

A) Yaşanılan yer
B) Kültür
C) Maddi değer
D) Reklam
E) Kurallar
Soruda belirtilen ifadeler kişilerin yaşam tarzlarını, örf adet ve geleneklerini yansıtan yani genel olarak Kültürlerini yansıtan ifadelerdir.
Doğru Cevap: B) Kültür

I.Tarafsızlık.

II.Ön yargılı olmak.

III.Düzgün iletişim ve sabır.

Yukarıda yer alan maddelerden hangileri mağdur - şüpheli uzlaştırmasında, uzlaştırmacının özelliklerinden biridir?

A) Yalnız I
B) II ve III
C) I, II ve III
D) I ve III
E) Yalnız III

Müzakereci süreç boyunca ön yargılı olmamalıdır.

Doğru Cevap: D) I ve III

Uzlaştırmacı yönetmeliğine göre uzlaştırma müzakerelerine aşağıdaki kişilerden hangisi katılamaz?

A) Şüpheli
B) Suçtan zarar gören,
C) Sanık
D) Kanuni temsilci
E) Şüphelinin 1. derece yakın akrabaları

Müzakerelere dosya tarafları haricinde sadece vekil, müdafii, tercüman veya kanuni temsilci katılabilir, yakın akrabalar katılamaz

Doğru Cevap: E) Şüphelinin 1. derece yakın akrabaları

Aşağıdakilerden hangisi müzakerecinin sahip olması gereken özelliklerden değildir?

A) Yapıcı olmak
B) Esnek olmak
C) Mağdurun haklarını almasına yardımcı olmak
D) Sabırlı olmak
E) Bağımsız olmak
 
Doğru Cevap: C) Mağdurun haklarını almasına yardımcı olmak

''Yıldızlar Futbol Takımı Başkanı İbrahim Bey yönetim kuruluna hitaben “Arkadaşlar amacımız, Güneş Spor Futbol Takımında forma giyen 10 numaralı futbolcuyu şartlarımız ve talebimiz gibi transfer ederek takımımıza katmak ve iletişime açık olmaktır."

Başkanın mesajı aşağıdaki müzakere tekniklerinden hangisine girer?

A) Kazan - Kaybet
B) Kaybet - İletişim Kur
C) Kaybet - Kaybet
D) Kazan - Kazan
E) İletişim Kur - Kazan

Müzakere tekniklerine göre, başkanın 10 numaralı futbolcuyu şartları ve talebi doğrultusunda ikna etmesi hem karsı takım hem de futbolcu açısından, şartlarını kabul ettirmekte kararlı olması kendi şartları doğrultusunda kazanmak  /  kazanmak olarak değerlendirilir.

Doğru Cevap: D) Kazan - Kazan

Uzlaştırma kapsamında bulunan bir dosyada taraflardan birinin haklı bir mazereti olmaksızın uzlaştırma müzakerelerine katılmaktan imtina etmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) Katılmayan tarafın uzlaşmayı kısmen kabul ettiği varsayılarak diğer tarafla müzakere devam ettirilir
B) Katılmayan taraf uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır ve işlemler ona göre yapılır
C) Uzlaşmadan sorumlu Cumhuriyet savcısına bildirim yapılarak, zorla getirme kararı çıkartması sağlanır
D) Uzlaştırma bürosuna bildirilerek, tarafa ihtarlı tebligat çıkartılır
E) Yeni bir müzakere tarihi belirlenerek katılmayan tarafa telefon veya SMS ile bildiirlir

Uzlaştırma yönetmeliğ 31. maddede belirtilen uzlaştırma müzakereleri başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Şüpheli, sanık, katılan, mağdur veya suçtan zarar görenin kendisi veya kanunî temsilcisi, müdafi ya da vekilinin haklı bir mazereti olmaksızın müzakerelere katılmaktan imtina etmesi hâlinde, ilgili taraf uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır. İfadesi açıkça belirtilmiştir.

Doğru Cevap: B) Katılmayan taraf uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır ve işlemler ona göre yapılır

"En az bir konuda çıkarları çatışan iki ya da daha fazla kişinin söz konusu anlaşmazlığın çözümüne ilişkin karşılıklı olarak nasıl davranışta bulunacaklarına ilişkin ortak karar verme ve karşılıklı konuşma süreci" olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müzakere
B) Etik
C) Empati
D) Edim
E) Anlaşma

En az iki kişi arasında bulunan anlaşmazlıkların karşılıklı olarak giderilmesi için taleplerini açıklamaları ve ne konuda ortak bir yol bulacakları konusunda tartışma / sohbet / konuşma tarzı eylemlerin tamamı müzakere kapsamında değerlendirilir.

Doğru Cevap: A) Müzakere

Uzlaştırma sağlandığı takdirde yargılama giderleri aşağıdakilerden hangisi üzerinde bırakılır?

A) Savcı
B) Hazine
C) Mağdur
D) Şüpheli
E) Adalet Bakanlığı
Uzlaştırma kapsamında bulunan bir dosyada uzlaşma işlemi sağlandıktan sonra kararda çıkan yargılama giderleri, HAZİNE üzerine bırakılır. 
Doğru Cevap: B) Hazine

Uzlaşma sonucunda verilecek kararlarla ilgili olarak Kanunda öngörülen;

I.İtiraz

II.istinaf

III.Temyiz

Kanun yollarından hangilerine başvurulabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) l, II ve III
E) II ve III

Uzlaştırma kapsamında bulunan dosyada, verilecek her türlü karara karşı taraflar;

İTİRAZ - İSTİNAF, TEMYİZ yollarına gidebilirler. Bu konuda uzlaştırma yönetmeliğinde herhangi bir kısıtlayıcı madde bulunmamaktadır.

Doğru Cevap: D) l, II ve III

Şüpheli veya sanığın reşit olmaması veya kısıtlı olması halinde uzlaşma teklifi kime yapılır?

A) Kanunu Temsilciye
B) Kendisine
C) Vekile
D) Cezaevi Müdürlüğüne veya kişinin ailesine
E) Asliye Hukuk Mahkemesince belirlenen Vasiye

Uzlaştırma yönetmeliğine göre şüpheli veya sanığın reşit olmaması veya kısıtlı olması halinde uzlaşma teklifi - Kanuni temsilciye yapılır.

Doğru Cevap: A) Kanunu Temsilciye

Bir olayın birbirini izleyen değişim ve gelişmesi sonucunda başka bir olaya dönüşmesine ne ad verilir?

A) İletişim
B) Amaç
C) Hazırlık
D) Sonuç
E) Süreç
 
Doğru Cevap: E) Süreç

I.İletişim: Duygu, düşünce ya da bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması,

II.Sempati: Kendini, karşıdakinin yerine koyarak onun gibi düşünmeye çalışarak, onun duygu ve düşüncelerini anladığını karşı tarafa belli etmektir.

III.Ben Dili: Sen hatalısın, yanlış yapıyorsun, doğru olan benim düşüncelerim.

Yukarıdaki kavram ve açıklamalardan hangileri birbirlerine uymamaktadır?

 
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I ve III
E) I ve II

Sempati kişinin karşıdaki kişinin yerine koyması değil, karşıdaki kişiyi örnek alması onun gibi davranması anlamında kullanılan bir kavramdır.

Doğru Cevap: B) Yalnız II

I.Plansız, kendiliğinden oluşan tutumlar vardır.

II.Umursamaz tutumlar vardır.

III.Anlayış ve yakınlık gösteren tutumlar vardır.

IV.Eşitlikçi ve denemeci tutumlar vardır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri açık İletişime ilişkin özelliklerdendir?

A) I, II, III ve IV
B) I, II ve III
C) III ve IV
D) I, III ve IV
E) I ve II

Doğru seçenekte yer almayan;

Umursamaz tutumlar vardır. İfadesi ise Açık iletişim değiş Savunucu iletişim içerisinde kullanılan bir tutumdur.

Doğru Cevap: D) I, III ve IV

Kişinin referans çevresini belirleyen iki ana yapı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Denem Alanı ve İletişim ortamı
B) Süreç ve İletişim ortamı
C) Süreç ve Çatışma ortamı
D) Anlaşmazlık ve Uzlaşma süreci
E) İletişim Ortamı ve Çatışma ortamı

Kişinin referans çerçevesini belirleyen iki ana yapıdan söz etmek mümkündür: Bunlar kişinin denem alanı yani iç etkenler ve iletişim ortamını olan dış etkenlerdir.

Doğru Cevap: A) Denem Alanı ve İletişim ortamı

İki Uzlaştırmacı uzlaşma kapsamında kalan suçlar ile ilgili kendi aralarında tartışmaktadırlar.

Birinci Uzlaştırmacı : ‘’Kasten yaramala suçu uzlaşmaya tabii değildir.’’

İkinci Uzlaştırmacı   : ‘’Sen de hiç bilmiyorsun o iş öyle ezberlemeyle olmaz durum öyle değil."

İkinci uzlaştırmacının yukarıdaki davranışı aşağıdaki hangi kavrama aykırıdır?

 
A) Etik ve Ahlak kuralları
B) Açık ve alenilik
C) Empati
D) Yanlışı anında söylemek
E) Doğruyu öğretme

Uzlaştırmacıların birbirleri ile fikir alışverişinde bulunduklarında da etik ve ahlak kuralları geçerlidir, doğruyu bilse dahi bunu daha kibar bir dille karşıdaki kişiye aktarması gerekmektedir.

Doğru Cevap: A) Etik ve Ahlak kuralları

I.Sözlü iletişim

II.Sözsüz iletişim

III.Gürültülü iletişim

Yukarıdakilerden hangisi iletişim türleri arasında sayılmaz?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
 
Doğru Cevap: C) Yalnız III

I.Savunucu iletişimde uzlaşma şansı yüksektir.

II.Savunuculuk iletişimde bozulmanın başta gelen sebeplerindendir.

III.Savunucu iletişiminde yargılayıcı ve kesin tutumlar vardır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri savunucu iletişime ilişkin özellikler arasında değerlendirilebilir?

A) Yalnız I
B) II ve III
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

Savunuculuk, bireyin benlik bilincini koruma gereksinmesinden kaynaklanır. Karşıdakini nasıl alt edeceğine, tartışmayı nasıl kazanacağına, nasıl baskın çıkacağına, zihnini yorar.

Doğru Cevap: B) II ve III

Aşağıdaki ifadelerden hangisi iletişimde öfke nedenlerinden değildir?

A) Kayıp
B) Tehdit
C) Kazanma
D) Engelleme
E) Reddedilme

İletişimde öfke nedenleri;

Tehdit            : Kendisini tehdit altında hisseden ya da korkan kişiler tepkilerini öfkelenerek verirler.

Reddedilme  : Kişinin kendisini değersiz hissetmesi yani reddedilmesi durumunda öfke oluşabilir.

Engelleme    : Yapılmak istenen bir şeyin yapılmasının engellenmesi ile öfke oluşabilir.

Kayıp            : Sevdiği bir şeyi kaybeden bireyin verdiği tepki ile öfke oluşabilir. Şeklinde belirlenmiştir.

ANCAK: 

Kazanma duygusu kişiyi öfkelendirmekten çok rahatlatan sakinleştiren bir durumdur.

Doğru Cevap: C) Kazanma

Aşağıdaki ifadelerden hangisinde ''empati'' kavramının tanımı doğru olarak verilmiştir?

A) Karşımızdaki kişinin duygu ve düşüncelerini doğruluk süzgecinden geçirerek aynı yönde olan düşüncelerimizi ona aktarmak
B) Karşımızdaki kişinin duygu ve düşüncelerine harfiyen katılmaktır
C) Karşımızdaki kişi ile tamamen zıt düşüncelere sahip olmak
D) Karşımızdaki kişinin olaylar karşısında ne düşündüğünü ve hissettiğini anlamak ve yargılamadan bunu o kişiye aktarmaktır
E) Karşımızdaki gibi düşünmek ve onun hissettiklerini hissetmektir

Empati    : Karşımızdaki kişinin ne düşündüğünü ve ne hissettiğini anlayıp bunu ona bildirmektir. 

Doğru Cevap: D) Karşımızdaki kişinin olaylar karşısında ne düşündüğünü ve hissettiğini anlamak ve yargılamadan bunu o kişiye aktarmaktır

''Sözsüz veya sözlü iletileri alma, onlardan bir anlam oluşturma ve onlara tepkide bulunma sürecine ...................................... denir.''

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A) Etos
B) Etkili iletişim
C) Geri bildirim
D) Dinleme
E) Mesaj

Dinleme    : Sözsüz veya sözlü iletileri alma, onlardan bir anlam oluşturma ve onlara tepkide bulunma sürecine verilen addır. Şeklinde tanımlanmaktadır.

Doğru Cevap: D) Dinleme

Meyra, Bahar ve Merve isminde 3 kuzen aynı evde buluşup sohbet ederlerken Merve’nin telefonu çalar ve ‘’Girmiş olduğu Zabıt Katipliği sınavını kazanamadığı haberini alır’’ bunun üzerine Merve dudaklarını büzer ve ağlamaya başlar, diğer kuzenlerde Merve’nin ağladığını görünce aynı şekilde ağlamaya başlamışlardır.

Bahar ve Meyra’nın, Merve ağladıktan sonra ağlamaları  iletişimde hangi kavramın uygulandığını göstermektedir?

 
A) Empati
B) Sempati
C) Antipatİ
D) Geri bildirim
E) İleti – Mesaj

Sempati : iki kişinin birbirine karşı duyduğu içgüdüsel, doğal eğilim, doğal yakınlık duygusu, duygudaş olma durumu olarak tanımlanmıştır.

Doğru Cevap: B) Sempati

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi, uzlaştırmacının müzakereler sırasında tarafları anlamaya çalışması konusunda yanlış bir ifadedir?

A) Müzakereler sırasında uzlaştırmacının, tarafları anlamaya çalışması görüşmeleri olumsuz etkiler
B) Uzlaştırmacının görüşmelerde tarafların içinde bulundukları durumu empati kavramını kullanarak anlamaya çalışmak gerekir
C) Uzlaştırmacının tarafları anlamasının en önemli kuralı olumlu ve pozitif düşünmesidir
D) Uzlaştırmacı, vicdanen suçsuz bulduğu tarafa kendini yakın hissederek diğer tarafları anlamaya çalışırsa hata yapar
E) Uzlaştırmacı yargılayıcı düşünerek tarafları anlamaya çalışırsa hatalı bir davranışta bulunur
 
Doğru Cevap: A) Müzakereler sırasında uzlaştırmacının, tarafları anlamaya çalışması görüşmeleri olumsuz etkiler

“Duygu ve düşüncelerin, akla uygun şekilde başkalarına aktarılması, bildirim ve haberleşme olarak tanımlanmaktadır.”

Yukarıda belirtilen ifade aşağıdaki hangi kavramı ifade etmektedir?

A) İletişim
B) Duyma
C) Tartışma
D) Sohbet
E) Uzlaşma
 
Doğru Cevap: A) İletişim

''Bilgilerin, düşüncelerin ve duyguların alıcı tarafından anlaşılmasına olanak tanıyacak şekilde iletime uygun hazır bir mesaja dönüştürülmesi''

İletişim öğeleri ile ilgili yukarıdaki ifadede aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı niteliğindedir?

A) Kanal
B) Kodlama
C) Alıcı(Hedef)
D) Geri bildirim
E) İleti - Mesaj

Kaynak            : İletişim sürecinde mesajı gönderen ve iletişim sürecini başlatan öğedir.

Kodlama         : Bilgilerin, düşüncelerin ve duyguların alıcı tarafından anlaşılmasına olanak tanıyacak şekilde iletime uygun hazır bir mesaja dönüştürülmesidir.

Bir diğer tanım olarak; Kaynağın merkezi sinir sisteminde oluşan düşünceleri (anlamları) başkaları tarafından algılanabilir ve anlaşılabilir örgütlenmiş simgesistemlerine (kodlara) dönüştürmesidir.

İleti                    : Bir kişinin diğer kişiye ya da bir grup insana iletmek istediği fikir, düşünce ya da duygunun sözlü ya da sözsüz biçimidir.“Bir kişinin diğer kişiye ya da bir grup insana iletmek istediği fikir, düşünce ya da duygunun sözlü ya da sözsüz biçimidir.” Şeklinde de tanımı yapılabilir. Bunlara ek olarak “kaynağın duygu ve düşüncelerini konuşarak, yazarak jest ve mimikler eşliğinde aktardığı sözel, görsel bir ürün” olarak da tanımlanabilir.

Kanal                   : İletinin kodlandıktan sonra, kod açma sürecinin gerçekleştiği ana kadar izlediği yol kanal olarak adlandırılmaktadır. “Bilgi, duygu, düşüncelerin kaynak ve alıcı tarafından paylaşımının gerçekleşmesi

sürecinde, iletilerin üzerine yüklendiği araçlar” şeklinde tanımlamak da mümkündür.

Kod açma        : Kaynak tarafından gönderilen mesajların, alıcı tarafından anlamlandırılması; iletiye yüklenen anlamın çözümlenmesi işlemidir. AlıcıtHedef): Kaynağın gönderdiği iletilerin hedefidir.

Geri Bildirim    : Alıcının algıladığı ve yorumladığı iletilere, sözlü ve/veya sözsüz tepki verme sürecidir.

Gürültü               : İletinin anlaşılması ya da iletilmesini engelleyen her şey gürültü olarak değerlendirilmektedir.

Doğru Cevap: B) Kodlama

I.Kontrollü-Kontrolsüz

II.Destekleyici-Eleştirel

III.Olumlu-Olumsuz

Yukarıdaki ifadelerden hangileri geri bildirim kavramının boyutları arasında değerlendirilir?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) I, II ve III
D) II ve III
E) I ve II

Geri bildirim kavramının boyutları arasında 

-    Kontrollü-Kontrolsüz

-    Destekleyici-Eleştirel

-    Olumlu-Olumsuz

İfadelerinin yanında 

-    Kişi odaklı-Mesaj odaklı

-    Anında-Gecikmeli ifadeleri de bu kavram içindedir.

Doğru Cevap: C) I, II ve III

Uzlaştırmacı eğitimi; üniversitelerin hukuk fakülteleri, Türkiye Barolar Birliği veya Türkiye Adalet Akademisi tarafından verilir. Bu kuruluşlar Bakanlıktan izin alarak eğitim verebilirler, İzin verilen eğitim kuruluşlarının listesi elektronik ortamda yayımlanır.

Aşağıdakilerden hangi kuruluş eğitim vermeye yetkili değildir?

A) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
B) Türkiye Barolar Birliği
C) Adalet Bakanlığı
D) Malatya İnönü Üniversitesi
E) Türkiye Adalet Akademisi

Uzlaştırma yönetmeliği 51. maddede uzlaştırmacı eğitimi vermeye yetkili kuruluşlar şu şekilde sıralanmıştır.

1-Üniversitelerin Hukuk Fakülteleri

2-Türkiye Adalet Akademisi

3-Türkiye Barolar Birliği 

olarak belirtilmiştir.

bu nedenle Malatya İnönü Üniversitesi içerisinde de Hukuk Fakültesi olduğundan orasıda eğitim vermeye yetkilidir.

ANCAK: Adalet Bakanlığının böyle bir eğitim verme yetkisi yönetmelikte belirtilmemiştir.

Doğru Cevap: C) Adalet Bakanlığı

Türkiye’de, uzlaştırmacı adaylarına verilen uzlaştırmacı eğitim saati aşağıdakilerden hangisidir?

A) 40 saat
B) 50 Saat
C) 36 Saat
D) 44 Saat
E) 48 Saat

Uzlaştırma yönetliği, 50. maddede Uzlaştırmacı Eğitimi başlığı altında eğitim saatleri ve eğitim konusu hakkında ayrıntılı bilgi verilmiş ve uzlaştırmacı eğitiminin 48 saat olması gerektiği belirtilmiştir.

Doğru Cevap: E) 48 Saat

Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi suçlar ister TCK da isterse özel kanunlarda yer alsınlar................olur. Ayrıca diğer özel kanunlarda açık hüküm olmak şartıyla şikayete tabi olmayan suçlarda da..................... mümkün; ancak burada yasada açıkça iş bu suçta uzlaşma öncelikle uygulanır, ...................açıktır şeklinde açık hüküm olması gerekir.

Yukarıdaki boşluklara gelebilecek ifadeler hangisidir?

A) uzlaşma / uzlaşma / uzlaşmaya
B) anlaşma / uzlaşma / anlaşmaya
C) uzlaştırma / uzlaştırma / uzlaştırmacıya
D) arabuluculuk / arabuluculuk / uzlaşmaya
E) uzlaşma / arabuluculuk / uzlaşmaya

Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi suçlar ister TCK da isterse özel kanunlarda yer alsınlar uzlaşma olur. Ayrıca diğer özel kanunlarda açık hüküm olmak şartıyla şikayete tabi olmayan suçlarda da uzlaşma mümkün; ancak burada yasada açıkça iş bu suçta uzlaşma öncelikle uygulanır, uzlaşmaya açıktır şeklinde açık hüküm olması gerekir.

Şeklinde doldurulması gerekmektedir.

Doğru Cevap: A) uzlaşma / uzlaşma / uzlaşmaya

''Harun Bey, kamu görevlisi olarak çalıştığı iş yerinde, kanuna aykırı olmasına rağmen, Ebru isimli vatandaştan rüşvet alarak iş yapmış daha sonra taraflar bu yolsuzlukları konusunda anlaşmazlığa düşmüş, Harun'un, Ebruya hakaret ve tehditler savurması sonrası Ebru isimli vatandaşın durumu şikayet etmiş ve bu durum üzerine soruşturma başlatılmıştır.''  

Yukarıdaki örnek olayda işlenen 3 ayrı suç ile ilgili olarak başlatılan soruşturma dosyasında uzlaşma yoluna gidilip gidilemeyeceği, gidilmesi durumunda nasıl bir yol izleneceği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?


A) Uzlaşma yoluna gidilemez
B) 3 ayrı suç tefrik edilir her biri için ayrı ayrı uzlaşma yoluna gidilir
C) Uzlaşma yoluna gidilebilir
D) Hakaret ve Tehdit suçlarından uzlaşma yoluna gidilir ancak Rüşvet suçundan kamu davası açılır
E) Tarafların sadece uzlaşmayı kabul ettikleri suçlar için uzlaşma yoluna gidilir, diğer suçlar için soruşturma süreci devam eder.

Yukarıda belirtilen suçlar ile ilgili uzlaştırma yönetmeliği 8. maddesinde, uzlaştırma kapsamındaki suçlar ve istisnaları başlığı altında ayrıntıları yazılı bulunan hükümler neticesinde;

Hakaret ve Tehdit suçları şikayete bağlı olduğundan uzlaşma kapsamında olduğu,

Rüşvet suçu ise devlete karşı işlenen bir suç olduğu ve şikayete tabi bir suç olmadığı,

Bu nedenlerle aynı anda hem uzlaşmaya tabi hem de uzlaşmaya tabi suçların beraber işlendiği ve bu konuda uzlaşma yoluna gidilip gidilmeyeceği yine yönetmeliğin 8. maddesinde açıkça şu şekilde belirtilmiştir;

Şüpheli ya da sanık tarafından uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmesi halinde, uzlaştırma yoluna gidilemez.

Bu nedenle Uzlaşma yoluna gidilemez seçeneği doğrudur.

Doğru Cevap: A) Uzlaşma yoluna gidilemez

Aşağıdaki suçlardan hangisi uzlaştırma kapsamında değildir?

A) Görevi Kötüye Kullanma
B) Taksirle Yaralama
C) Haberleşmenin Gizliliğini İhlal
D) İş ve Çalışma Hürriyetini İhlal
E) Hırsızlık

Uzlaştırma yönetmeliğine göre, görevi kötüye kullanmak suçu uzlaştırma kapsamında sayılamaz çünkü suç şikayete bağlı bir suç olmadığı gibi çalıştığı kuruma devlete karşı olan bir suç olduğundan uzlaştırma kapsamına dahil edilmemiştir.

Doğru Cevap: A) Görevi Kötüye Kullanma

Aşağıda yer alan suçların hangisinde tarafların uzlaştırılması girişiminde bulunulmaz?

A) Hakkı olmayan yere tecavüz
B) Görevi kötüye kullanma suçu
C) Hırsızlık suçu
D) Hukuki alacağı tahsil amacıyla dolandırıcılık
E) Haberleşmenin gizliliğini ihlal

Görevi kötüye kullanma suçu uzlaştırma kapsamında değildir. Uzlaştırma kapsamında bulunan suçlar su şekilde sıralanabilir;

Kasten yaralama (cezayı arttıran ve ağırlaştırıcı haller dışındadır)

İhmali davranışla kasten yaralama

Taksirle yaralama

Tehdit (basit hali kapsamdadır)

Konut ve işyeri dokunulmazlığının ihlali

îş ve çalışma hürriyetinin ihlali

 Kişilerin huzur ve sükununu bozma

Hakaret (TCK md. 125/3-a hariç, kamu görevlisine hakaret kapsam dışındadır).

 Haberleşmenin gizliliğini ihlal

 Kişiler arasında konuşmaların dinlenmesi ve kayda

Özel yaşamın gizliliğini ihlal

Hırsızlık (Suçun gece vakti işlenmesi ve nitelikli hırsızlık kapsam dışındadır)

Paydaş veya elbirliği ile malik olunan malın hırsızlığı veya bir hırsızlık hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla

Kullanma hırsızlığı

Mala zarar verme

Hakkı olmayan yere tecavüz

Güveni kötüye kullanmanın basit şekli (2. fıkra hariç)

Bedelsiz senedi kullanma

Dolandırıcılık (nitelikli dolandırıcılık kapsam dışıdır)

Hukuki alacağı tahsil amacıyla dolandırıcılık

Kaybolmuş veya hata ile ele geçmiş eşyanın tasarrufu

Yağma hariç yakın akrabanın işlediği malvarlığı suçları

Açığa imzanın kötüye kullanılması

Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali

 Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması

Ticari, bankacılık veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (Cebir veya tehdit kullanarak mecbur bırakma hali hariç)

Yabancı devlet temsilcilerine hakaret

• Suca sürüklenen çocuklar bakımından ayrıca, üst sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar (Mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla)

 
Doğru Cevap: B) Görevi kötüye kullanma suçu

Site Haritası       Ana Sayfa           Kurumsal           Ürünler           Galeri           Blog           Talep Formu           İletişim