DOĞDULAR
DOĞALGAZ VE YAPI
Deniz Sınav 2


Üzgünüz, Deneme Sınavında Başarısız Oldunuz!
1 Puan Aldınız

Soru Sayısı100
Doğru Cevap1
Yanlış Cevap1
Boş Cevap98

Çalışma Alanına Geri Dön Sınava Tekrar Gir


Sınav Soru ve Cevapları

Vesayet kavramı ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A) Vesayet altındaki kişilerin yerleşim yeri, bağlı oldukları vesayet makamının bulunduğu yerdir
B) Vesayet altına alınan kimsenin yerleşim yerinde oturanlardan vasiliğe atananlar, bu görevi kabul etmek zorundadırlar
C) 60 yaşını doldurmuş olanlar, dörtten çok çocuğun velisi olanlar, bedensel engelleri veya sürekli hastalıkları sebebiyle bu görevi yapmakta zorluklar yaşayacak olanlar, üzerinde vasilik görevi olanlar, Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu üyeleri, hâkimlik ve savcılık mesleği mensupları vasilikten kaçınabilir
D) Vasi görevlendirmede yerleşim yerlerinin yakınlığı ve kişisel ilişkiler göz önünde tutulur
E) Vesayet altında bulunan kişi yerleşim yeri değişikliğinde herhangi bir izin almak zorunda değildir

''Vesayet altında bulunan kişi yerleşim yeri değişikliğinde herhangi bir izin almak zorunda değildir'' ifadesinde bahsedilenin aksine;

Vesayet makamının izni olmadıkça vesayet altındaki kişi yerleşim yerini değiştiremez. 

Doğru Cevap: E) Vesayet altında bulunan kişi yerleşim yeri değişikliğinde herhangi bir izin almak zorunda değildir

Velayet müessesesi kapsamında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Velâyet altında bulunan çocuğun yerleşim yeri, ana ve babasının yerleşim yeridir, eğer anne ve babanın ortak yerleşim yeri yoksa, çocuğun kendisine bırakıldığı ana veya babanın yerleşim yeridir.
B) Kısıtlanan ergin çocuklar da ana ve babanın vesayeti altına alınırlar
C) Ana ve baba, velâyetleri çerçevesinde üçüncü kişilere karşı çocuklarının yasal temsilcisidirler
D) Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velâyeti altındadır. Yasal sebep olmadıkça velâyet ana ve babadan alınamaz
E) Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hâli gerçekleşmişse hâkim, velâyeti eşlerden birine verebilir

4271 sayılı Medeni Kanunun 335. maddesi uyarınca; Hâkim vasi atanmasına gerek görmedikçe, kısıtlanan ergin çocuklar da ana ve babanın velâyeti altında kalırlar.

Doğru Cevap: B) Kısıtlanan ergin çocuklar da ana ve babanın vesayeti altına alınırlar

Aşağıdaki ifadelerden hangisi İcra İflas Kanununun 38. maddesi kapsamında yer alan ilam mahiyetini haiz belgelerden değildir?

A) Şüphelinin veya sanığın edimini yerine getirmemesi halinde uzlaştırma raporu veya uzlaşma belgesi
B) İcra dairesindeki kefaletler ilam
C) Para borcu ikrarını havi re'sen tanzim edilen noter senetleri
D) İstinaf ve temyiz kefaletnameleri ile icra dairesindeki kefaletler
E) Tarafların kendi aralarında düzenledikleri adi borç senetleri

Şüphelinin veya sanığın, edimini yerine getirmemesi halinde uzlaşma raporu veya belgesi 2004 sayılı İcra iflas Kanununun 38. maddesi kapsamında ilam mahiyetini haiz belgelerden kabul edilir. 2004 sayılı icra İflas Kanununun 38. maddesinde ise mahkeme huzurunda yapılan sulhlar, kabuller; para borcu ikrarını havi re'sen tanzim edilen noter senetleri, istinaf ve temyiz kefaletnameleri ile icra dairesindeki kefaletler ilam mahiyetini haiz belgeler olarak sıralanmıştır.

ANCAK: 

Tarafların kendi aralarında düzenledikleri adi borç senetleri bu belgelerden sayılamaz.

Doğru Cevap: E) Tarafların kendi aralarında düzenledikleri adi borç senetleri

Uzlaştırma kapsamın bulunan soruşturma veya kovuşturma aşamasında bulunan dosyada, zamanaşımı ne zaman durmaya başlar?

A) Suçun işlendiği tarihte
B) Adli kollukta ifade alındığı tarihte
C) İlk uzlaşma teklifinin yapıldığı tarihte
D) Uzlaştırma raporunu teslim tarihinde
E) Uzlaşma raporunun Cumhuriyet savcısı tarafından onaylandığı tarihte

Uzlaşma kapsamında bulunan bir dosyada, zamanaşımı uzlaştırmacının ilk uzlaşma teklifini yaptığı tarihte durur ve uzlaşma işlemleri sonuçlanıncaya kadar da durmaya devam eder.

Doğru Cevap: C) İlk uzlaşma teklifinin yapıldığı tarihte

“Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz."

Yukarıdaki ifade ile anlatılmak istenen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Masumiyet Karinesi
B) Onarıcı Adalet
C) Habeas Corpus
D) Adil Yargılanma Hakkı
E) Savunma Hakkı

“Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz."  ifadesi Ceza Muhakemesi Kanununa göre masumiyet karinesi olarak adlandırılır.

Doğru Cevap: A) Masumiyet Karinesi

Eğitim kuruluşları; Kanun ve uzlaştırma yönetmeliği hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek amacı ile aşağıdaki kuruluşlardan hangisi eliyle denetlenir?

A) Teftiş Kurulu Başkanlığı
B) Kanunlar Genel Müdürlüğü
C) Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı
D) Eğitim Dairesi Başkanlığı
E) İç Denetim Birimi

Uzlaştırma eğitimi veren kuruluşların denetim ve izin işlemleri Alternatif Çözümler Daire Başkanlığına bağlıdır.

Doğru Cevap: C) Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı

Uzlaştırma raporunda ‘‘Uzlaştırmacı’’ hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz?

A) Uzlaştırmacının adı ve soyadı
B) Uzlaştırmacının sicil numarası
C) Uzlaştırmacının İletişim adresi
D) Uzlaştırmacının imzası
E) Eğitim aldığı kurum

Uzlaştırma raporunda, uzlaştırmacı ile ilgili olarak, isim soyisim, uzlaştırmacıya Alternatif Çözümler Daire Başkanlığınca verilen uzlaştırma sicil numarası, uzlaştırmacı tarafından raporun düzenlendiğini gösteren imzası, uzlaştırmacının iletişim adresi bulunmalıdır. 

ANCAK: uzlaştırmacının uzlaşma eğitim serfitikasını aldığı kuruma ait bilgiler, uzlaştırmacı sınavına başvuru aşamasında Alternatif Çözümler Daire Başkanlığına bildirilir ve orası tarafından bu bilgiler muhafaza edilir. Bu nedenle raporda bu bilginin yer alması uygun değil ve aynı zamanda gereksizdir.

Doğru Cevap: E) Eğitim aldığı kurum

Uzlaştırmacı tarafından, şüpheli veya sanık ile mağdur ya da suçtan zarar görene yapılan uzlaştırma teklifinin reddedilmiş sayılmaması için tarafların kaç gün içinde cevap vermeleri gereklidir?

A) 2 gün
B) 3 gün
C) 5 gün
D) 10 gün
E) 30 gün

Uzlaştırma yönetmeliği, 24. maddede uzlaştırma süresi başlığı altında belirtilen ifadeye göre;

Uzlaşma teklifinde bulunulanlardan herhangi biri üç gün içinde teklifi yapan uzlaştırmacıya kararını bildirmediği takdirde, uzlaşma teklifi reddedilmiş sayılır.

Doğru Cevap: B) 3 gün

Aşağıdakilerden hangisi Uzlaştırmaya ilişkin Temel İlkelerden değildir?

A) Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, olgunluğu, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıklar, uzlaştırma sürecinde göz önüne alınır
B) Uzlaştırmacı görevi sebebiyle kendisine verilen bilgi ve belgelerin gizliliğini korur, uzlaştırmacılık görevinin son bulduğu ana kadar gizliliği koruma yükümlülüğü devam eder
C) Uzlaştırmacı kanunen zorunlu olmadıkça, taraflardan birinin verdiği gizli bilgi ve belgeleri verenin iznini almadan diğer tarafa açıklayamaz
D) Uzlaştırmacı müzakerelere başlamadan önce taraflara; uzlaştırmanın temel ilkelerini, kendisinin tarafsızlığını, uzlaştırma süreci ve sonuçlarını, uzlaştırmacı ile tarafların uzlaştırmadaki işlevlerini, gizlilik yükümlülüğünü açıklar ve onların süreci anlamalarını sağlar
E) Uzlaştırmacı tarafların, hüküm ve sonuçlarını bilerek ve özgür iradeleriyle uzlaşmalarını sağlayacak uygun tedbirleri alır

Uzlaştırma yönetmeliği 5. maddede temel ilkeler kapsamında belirtilen ifadelere göre;

Gizlilik yükümlülüğü uzlaştırmacının görevi sona erene kadar değil,

Gizliliği koruma yükümlülüğü uzlaştırmacının görevi sona erdikten sonra da devam eder.

Doğru Cevap: B) Uzlaştırmacı görevi sebebiyle kendisine verilen bilgi ve belgelerin gizliliğini korur, uzlaştırmacılık görevinin son bulduğu ana kadar gizliliği koruma yükümlülüğü devam eder

Taraf asiller, kanuni temsilciler, müdafi ve vekiller haklı mazeret olmaksızın müzakereye katılmazlarsa aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur?

A) Uzlaşmayı kabul etmiş sayılır
B) Yeniden uzlaşma müzakere tarihi belirlenir
C) Katılmayan taraf için kabahatler kanuna göre ceza verilir
D) Uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır
E) Uzlaşma ertelenir, dosya kovuşturma aşamasına geçince tekrar uzlaşma işlemleri başlatılır

Uzlaştırma yönetmeliğine göre, taraf asiller, kanuni temsilciler, müdafi ve vekiller haklı mazeret olmaksızın müzakereye katılmazlarsa,  Uzlaşmayı kabul etmemiş sayılırlar.

Doğru Cevap: D) Uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır

Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırmanın tanımıdır?

A) İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi ifade eder
B) Uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni temsilcisinin, Kanun ve bu Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak uzlaştırmacı tarafından anlaştırılmaları suretiyle uyuşmazlığın giderilmesi sürecidir
C) Hukuka aykırı davranışlarıyla başkalarına zarar veren kimselerin verdikleri zararları ödemeye mahkum edilmeleridir
D) Mağdurun/Suçtan zarar görenin yapmasını talep ettiği, şüpheli/sanığın da yerine getirmesi gereken davranıştır
E) Yetkili mercilerce Suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen süredir

İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi ifade eder. Cümlesi ''Kovuşturma'' aşamasını ifade eder.

Yetkili mercilerce Suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen süredir. Cümlesi ''Soruşturma'' aşamasını ifade eder.

Mağdurun - Suçtan zarar görenin yapmasını talep ettiği, şüpheli - sanığın da yerine getirmesi gereken davranıştır. Cümlesi ''Edim'' kavramını ifade eder.

Hukuka aykırı davranışlarıyla başkalarına zarar veren kimselerin verdikleri zararları ödemeye mahkum edilmeleridir. Cümlesi ''Tazminat'' kavramını ifade eder.

UZLAŞTIRMA tanımı ise: Uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni temsilcisinin, Kanun ve bu Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak uzlaştırmacı tarafından anlaştırılmaları suretiyle uyuşmazlığın giderilmesi sürecidir. şeklinde yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilmiştir.

Doğru Cevap: B) Uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni temsilcisinin, Kanun ve bu Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak uzlaştırmacı tarafından anlaştırılmaları suretiyle uyuşmazlığın giderilmesi sürecidir

Uzlaştırma müzakerelerinde uzlaştırmacı, şüpheliye "Sivaslı değilsen işin zor” diyerek uzlaştırma görüşmelerine başlamıştır.

Uzlaştırmacının bu tavrı aşağıdaki ilkelerden hangisine aykırılık teşkil eder?

A) Empati
B) Sempati
C) Etik
D) Algı
E) Kanun
uzlaştırmacının, şüpheliye "Sivaslı değilsen işin zor” diyerek uzlaştırma görüşmelerine başlaması, şüpheliye kendini baskı altında hissetmesi uzlaşmak için çaba sarfetmesi ve başka çıkar yolu yokmuş gibi düşüncelere kapılmasına neden olacağından bu davranışı uzlaştırma yönetmeliğine göre ETİK - AHLAK ilkesine aykırılık teşkil eder. Empatı, Sempati gibi konuyla alakasız anlam teşkil eden cümleler bu ilkeler kapsamında sayılamayacağı gibi uzlaştırmacının bu yaptığının kanun olarak bir dayanak maddesi olmadığı bu nedenle kanuna da aykırılık teşkil edemeyeceği ve ilkeler kapsamında sayılamayacağı, kişiye yapmak istediği herhangi bir algı durumunun olmadığı ayrıca bununda ilkeler kapsamında değerlendirilmeyeceği sonucu uzlaştırma yönetmeliği ilkeler başlığı altında net olarak belirtilmiştir.
Doğru Cevap: C) Etik

Aşağıdakilerin hangisinin uzlaşma teklif formunda bulunması zorunlu değildir ?

A) 5271 sayılı kanunun 253,254,255. Maddeleri kapsamında uzlaştırma yapılacağı
B) Uzlaştırmanın gizlilik kapsamında yürütüleceği
C) Uzlaşma teklifi yapılan kişinin sıfatı ( şüpheli, mağdur vb)
D) Dosyadan sorumlu uzlaştırma savcısının adı soyadı
E) Uzlaştırmacının adı ve soyadı

Uzlaştırma yönetmeliğine göre Uzlaştırma teklif formunda;

Taraflara 5271 sayılı kanunun 253,254,255. Maddeleri kapsamında uzlaştırma yapılacağı, Uzlaştırmanın gizlilik kapsamında yürütüleceği, Uzlaşma teklifi yapılan kişinin sıfatını ( şüpheli, mağdur vb), ve teklifi yapan dosyada görevli uzlaştırmacının adı ve soyadı gibi bilgilerin bulunması zorunlu kılınmıştır.

ANCAK: Uzlaştırma teklif formunda, dosyadan sorumlu uzlaşma savcısına ait kimlik bilgilerinin bulunması zorunlu değildir.

Doğru Cevap: D) Dosyadan sorumlu uzlaştırma savcısının adı soyadı

''Uzlaşmaya tabi olan suçlarda, uzlaştırmacı görevlendirilmesi ..................................... tarafından belirlenen listeye göre ......................................... onayıyla yapılır.''

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere uzlaştırma yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A) Adalet Bakanlığı - İlgili Cumhuriyet başsavcılığı
B) Alternatif Çözümler Dairesi Başkanlığı - uzlaşmadan sorumlu Cumhuriyet avcısı
C) Arabuluculuk Daire Başkanlığı - uzlaşmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı
D) Adli Yargı Adalet Komisyonu - uzlaşmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı
E) Ceza İşleri Genel Müdürlüğü - İlgili Cumhuriyet başsavcılığı

Uzlaştırmacı listesi Alternatif Çözümler Dairesi Başkanlığınca belirlenir, görevlendirme uzlaşmada görevli Cumhuriyet Savcısının onayı ile yapılır.

Doğru Cevap: B) Alternatif Çözümler Dairesi Başkanlığı - uzlaşmadan sorumlu Cumhuriyet avcısı

Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırmacının çekinmesi veya reddine ilişkin doğrudur?

A) Ceza Muhakemesi Kanununda belirlenen hâkimin davaya bakamayacağı haller ile reddi sebepleri uzlaştırmacı görevlendirmesi ile ilgili olarak da aynen dikkate alınır
B) Uzlaştırmacı şüpheli, sanık veya mağdurun kan veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyundan biri ise görevlendirilemez. Diğer kan veya kayın hısımlıkları uzlaştırmacının çekinmesini gerektirmez
C) Uzlaştırmacının, ilgili dosyada daha önce şüpheli müdafiliği yapmış olması çekinmesini gerektirmez
D) Uzlaştırmacının çekinmesi veya reddine ilişkin yönetmelikte herhangi bir düzenleme yoktur
E) Uzlaştırmacının, taraflardan herhangi biri ile geçmişte evlilik bağının olması çekinmesine sebep değildir

Ceza Muhakemesi Kanununda belirlenen hâkimin davaya bakamayacağı hâller ile reddi sebepleri, uzlaştırmacı görevlendirilmesi ile ilgili olarak dikkate alınır. Kanunun 22. maddesinde Hakimin davaya bakamayacağı haller sayılmış olup, şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında ücüncû derece dahil kan hısımlığının bulunması hakimlik görevinin yapılmasına engel teşkil etmektedir.Dolayısıyla aynı durum Uzlaştırmacı içinde geçerlidir. Şıklarda sayılmamakla birlikte, Kanunda, şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında evlât edinme bağlantısı varsa; Evlilik sona ermiş olsa bile, şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında ikinci derece dahil kayın hısımlığı varsa; aynı davada Cumhuriyet savcılığı, adlî kolluk görevi, şüpheli veya sanık müdafıliği veya mağdur vekilliği yapılmışsa Hâkimlik görevinin yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bunun yanı sıra, hakimin (uzlaştırmacının) tarafsızlığını şüpheye düşürecek diğer sebeplerden dolayı da reddi istenebilir.

Doğru Cevap: A) Ceza Muhakemesi Kanununda belirlenen hâkimin davaya bakamayacağı haller ile reddi sebepleri uzlaştırmacı görevlendirmesi ile ilgili olarak da aynen dikkate alınır

I.Sanık

II.     Mağdurun varsa kanuni temsilcisi

III.Suçtan zarar gören

Yukarıdakilerden hangileri uzlaştırma tarafıdır?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II, III
Doğru Cevap
 

I.Büro                        : Soruşturma Bürosu

II.Genel Müdürlük    : Kanunlar Genel Müdürlüğü

III.Kanun                     : 04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununu

IV.Daire Başkanlığı  :  Alternatif Çözümler Daire Başkanlığını

Uzlaştırma Yönetmeliğine göre yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II
B) Yalnız IV
C) I ve II
D) II, III ve IV
E) III ve IV
Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında, bağlı bulunduğu büro : Uzlaşma bürosu, Genel Müdürlük : Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Kanun : 04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununu, Daire Başkanlığı  :  Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı olduğundan III ve IV doğru seçeneklerdir.
Doğru Cevap: E) III ve IV

Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırma sürecinde / görüşmelerinde taraf olabilir?

A) Yüksek Seçim Kurulu
B) Türk Bürosen Sendikası
C) Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
D) Yüksek Öğretim Kurumu
E) Çankaya Kaymakamlığı
Türk Bürosen Sendikası özel hukuk tüzel kişisidir.
Doğru Cevap: B) Türk Bürosen Sendikası

04/12/2004 tarihli ve 5271 saylı Ceza Muhakemesi Kanunu Uzlaştırma Yönetmeliğine göre, ’’uzlaşma belgesi’’ tanımı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Cumhuriyet savcısının onayıyla görevlendirilen uzlaştırmacı tarafından düzenlenen ve taraflar arasındaki uyuşmazlığın giderildiğini gösteren rapor
B) Uzlaştırmacı görevlendirilmeden önce veya uzlaşma teklifinin reddedilmesinden sonra tarafların uzlaşmaları sonucunda aralarında düzenlemiş oldukları belge
C) Uzlaştırma işlemleri sonuçlandırıldığında uzlaştırmacı tarafından düzenlenen belge
D) Cumhuriyet savcısının onayıyla görevlendirilen uzlaştırmacı tarafından, uzlaştırma müzakerelerinde taraflara sunmuş olduğu belge
E) Uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle, şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni temsilcisinin, uzlaştırmacı görevlendirilmeden kendi aralarında uzlaşmaları sonucunda aralarında düzenlemiş oldukları belge

Uzlaştırma yönetmeliği, 4. maddede, tanımlar başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Uzlaşma Belgesi    : Uzlaştırmacı görevlendirilmeden önce veya uzlaşma teklifinin reddedilmesinden sonra tarafların uzlaşmaları sonucunda aralarında düzenlemiş oldukları belge. Şeklinde açıkla ifade edilmiştir.

Doğru Cevap: B) Uzlaştırmacı görevlendirilmeden önce veya uzlaşma teklifinin reddedilmesinden sonra tarafların uzlaşmaları sonucunda aralarında düzenlemiş oldukları belge

04/12/2004 tarihli ve 5271 saylı Ceza Muhakemesi Kanunu Uzlaştırma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uzlaştırmanın genel hükümlerindendir?

A) Birden fazla suç olmasına rağmen kanunda tek ceza öngörülen hâllerde her suç için ayrı ayrı uzlaştırma yapılır
B) Aralarında iştirak ilişkisi olsun veya olmasın birden çok kişi tarafından işlenen suçlarda uzlaştırma hükümleri bütün şüpheli ya da sanık için değerlendirilir, ayrı ayrı değerlendirilmez
C) Uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için mağdur ya da suçtan zarar görenin gerçek kişi olması gerekir
D) Birden fazla kişinin mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet veren bir suçtan dolayı uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, mağdur veya suçtan zarar görenlerin herhangi birisinin uzlaşmayı kabul etmesi gerekir
E) Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması hâlinde Cumhuriyet savcısının talimatı ile tekrar uzlaştırma yoluna gidilebilir

Uzlaştırma yönetmeliği, 7. maddede, genel hükümler başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Birden fazla suç olmasına rağmen kanunda tek ceza öngörülen hâllerde her suç için ayrı ayrı uzlaştırma yapılır. İfadesi açıkla belirtilmiştir.

Yönetmeliğe göre diğer şıklarda yer alan ifadeler ise uzlaşmanın genel hükümleri kapsamında değerlendirilmemiştir.

 
Doğru Cevap: A) Birden fazla suç olmasına rağmen kanunda tek ceza öngörülen hâllerde her suç için ayrı ayrı uzlaştırma yapılır

I.Uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için mağdur ya da suçtan zarar görenin gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisi olması gerekir.

II.Aralarında iştirak ilişkisi olsun veya olmasın birden çok kişi tarafından işlenen suçlarda uzlaştırma hükümleri her bir şüpheli ya da sanık için ayrı ayrı değerlendirilir, ancak uzlaşan kişi uzlaşmadan yararlanır.

III.Birden fazla kişinin mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet veren bir suçtan dolayı uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, mağdur veya suçtan zarar görenlerin hepsinin uzlaşmayı kabul etmesi gerekir.

IV.Görevini dürüstlük kuralları çerçevesinde bağımsız ve tarafsız olarak yerine getirir, tarafların ortak yararlarını gözetir, tarafların müzakerelerde yeterli ve eşit fırsatlara sahip olmasına özen gösterir.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri uzlaştırmanın genel hükümler ile ilgili değildir?

A) l ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız IV
D) Yalnız III
E) III ve IV

I, II ve III nolu ifadeleri uzlaştırma yönetmeliği 7. maddede belirtilen uzlaştırmanın genel hükümleri başlığı altında işlenmiştir.

ANCAK: IV nolu ifade ise uzlaştırma yönetmeliği 6. maddede geçen Etik İlkeler başlığı altında işlendiğinden genel hükümler kapsamında değerlendirilemez.

Doğru Cevap: C) Yalnız IV

''Uzlaştırmacı, görevini dürüstlük kuralları çerçevesinde ……………………. ve ……………………… hareket eder, tarafların ortak yararlarını gözetir, tarafların müzakerelerde yeterli ve eşit fırsatlara sahip olmasına özen gösterir.''

Uzlaştırma ile ilgili yukarıda belirtilen cümlede boş bırakılan yerlere gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bağımsız Adaletli
B) Evrensel Bağımsız
C) Eşitlikçi Sakin
D) Bağımsız Tarafsız
E) Anlayışlı Adaletli

Uzlaştırma yönetmeliği 6. Maddede Etik ilkeler başlığı altında belirtilen ifadelere göre; 

Uzlaştırmacı, görevini dürüstlük kuralları çerçevesinde bağımsız ve tarafsız olarak yerine getirir, tarafların ortak yararlarını gözetir, tarafların müzakerelerde yeterli ve eşit fırsatlara sahip olmasına özen gösterir. İfadesi açıkça belirtilmiştir.

 
Doğru Cevap: D) Bağımsız Tarafsız

        .................... hususunda;

a)Uzlaştırmaya konu suçun niteliği ve sayısı,

b)Uzlaştırma raporunun verilme süresi, 

c)Uzlaştırma sonucu,

d)Taraf sayısı ve tarafların bulunduğu yer,

gibi faktörler esas alınır.

Yukarıda boş bırakılan yere gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Etik
B) Edim
C) Tevzi
D) Uzlaştırma
E) Ahlak

Yukarıda belirtilen ifadeler, uzlaştırma yönetmeliği 13. maddede geçen tevzi başlığı altında belirtilen faktörlerdir.

Doğru Cevap: C) Tevzi

Uzlaştırma işlemlerine başlanması için resmî mercilere beyan edilmiş ve dosyada yer alan adreste bulunmama veya yurt dışında olma ya da yapılan araştırmaya rağmen adresin belirlenememesi gibi başka bir nedenle mağdura, suçtan zarar görene, şüpheliye, sanığa, katılana veya bunların kanunî temsilcisine ulaşılamaması hâlinde;

Uzlatırmacı tarafından aşağıdakilerden hangisini yapar?

A) Gazeteye İlan verilmesi için büroya durumu bildirir
B) Daha kapsamlı araştırma yapılması için durumu büroya bildirir
C) Uzlaşma teklifinin büro tarafından resmi yollarla yapılması için dosyayı iade eder
D) Bu durumu tutanak altına alarak uzlaşma işlemlerine son verir
E) Kendisine verilen yasal sürenin bitimine kadar adresin tespitini bekler sonra dosyayı büroya iade eder

Uzlaştırma yönetmeliği, 7. maddede belirtilen genel hükümler başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

''Resmî mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma veya kovuşturma dosyasında yer alan adreste bulunmama veya yurt dışında olma ya da başka bir nedenle mağdura, suçtan zarar görene, şüpheliye, sanığa veya kanunî temsilcisine ulaşılamaması hâlinde soruşturma veya kovuşturma konusu suçla ilgili uzlaştırma yoluna gidilmez.'' ifadesi gereğince, uzlaştırmacı durumu tutanak altına alarak uzlaşma işlemlerine son verir ifadesi doğru ifadedir.

Doğru Cevap: D) Bu durumu tutanak altına alarak uzlaşma işlemlerine son verir

I.Dosyada bulunan ve uzlaştırılan taraf sayısı,

II.Uzlaştırmacının yaşı ve ekonomik durumu,

III.    Uzlaştırmacının süreç boyunca gösterdiği çaba ve gayreti,

IV.    Taraflar arasında bulunan ve uzlaşma ile sonuçlanan uyuşmazlığın kapsam ve niteliği,

Yukarıdaki ifadelerden hangileri uzlaştırmacı ücretinin belirlenmesinde rol oynayan faktörler arasındadır?

 
A) I ve IV
B) I, II, III ve IV
C) I, III ve IV
D) III ve IV
E) II ve III

Uzlaştırmacı ücreti, uzlaştırmacının şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıklarını değerlendirmede ve tarafları uzlaştırmadaki becerisi, süreçte gösterdiği gayret, taraf sayısı, uyuşmazlığın kapsam ve niteliği dikkate alınarak tarifedeki alt ve üst sınırlar arasında belirlenir.

ANCAK: Uzlaştırmacının yaşı ve ekonomik durumu ödenecek ücret kapsamında göz önüne alınmaz.

Doğru Cevap: C) I, III ve IV

Uzlaştırma işlemi başarıya ulaştığında uzlaştırma gideri ……………………….. tarafından sağlanacaktır. Uzlaşma sağlanamazsa yargılama sonunda sanık beraat ederse ……………………… tarafından karşılanacaktır. 

İfadesinde boşluklara gelebilecek en uygun ifadeler aşağıdakilerden hangileridir?

A) Devlet Hâzinesi - Mağdur
B) Sanık - Devlet Hâzinesi
C) Arabuluculuk Daire Başkanlığı - Devlet Hâzinesi
D) Devlet Hâzinesi - Devlet Hâzinesi
E) Adalet Bakanlığı – Devlet Hazinesi

Uzlaştırma işlemi başarıya ulaştığında uzlaştırma gideri Devlet Hâzinesi tarafından sağlanacaktır. Uzlaşma sağlanamazsa yargılama sonunda sanık beraat ederse Devlet Hâzinesi tarafından karşılanacaktır. 

Şeklinde olmalıdır.

Doğru Cevap: D) Devlet Hâzinesi - Devlet Hâzinesi

Uzlaştırma kapsamında aşağıda verilen ifadelerden hangisi dosyada görevlendirilen uzlaştırmacıya ödenecek ücretin belirlenmesine ilişkin faktörlerden biri değildir?

A) Uzlaştırmacının şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıklarını değerlendirmedeki becerisi
B) Uzlaştırma süreci boyunca gösterdiği çaba ve gayretleri
C) Dosyada uzlaştırılan taraf sayısı
D) Uzlaşma konusu anlaşmazlığın kapsam ve niteliği
E) Uzlaştırmacının uzlaştırma puanı ve geçmiş uzlaştırma sayısı

Uzlaştırmacının uzlaştırma puanı ve geçmiş uzlaştırma sayısı ücret belirlenmesi kriterlerinden değildir.

Doğru Cevap: E) Uzlaştırmacının uzlaştırma puanı ve geçmiş uzlaştırma sayısı

''Uzlaştırmacı ücretinin belirlenmesinde ............................................................ tarihte yürürlükte olan tarife dikkate alınır.''

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

A) Uzlaştırmacının dosyayı teslim aldığı
B) Uzlaştırma raporunun tamamlandığı
C) Görevlendirmenin yapıldığı
D) Uzlaştırmacının ek süre tarihinin bitiminde ki
E) Dosyayı teslim aldığı andan itibaren yasal süresinin sona erdiği

Uzlaştırmacı ücretinin takdirinde uzlaştırma raporunun tamamlandığı tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.

Doğru Cevap: B) Uzlaştırma raporunun tamamlandığı

Uzlaştırmacı asgari ücret tarifesini aşağıdakilerden hangisi hazırlar?

A) Ağır Ceza Merkezi Cumhuriyet Başsavcılıkları
B) Türkiye Adalet Akademisi
C) Barolar Birliği
D) Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı
E) Arabuluculuk Daire Başkanlığı

Uzlaştırma yönetmeliğine göre, uzlaştırma asgari ücret tarifesi Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından belirlenir.

Doğru Cevap: D) Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı

''Şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören, şüphelinin annesi ve mağdurun kanuni temsilcisinin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisinin uzlaştırılması girişiminde bulunulabileceği kanunda açıkça düzenlenmiştir''

Altı çizili ifadelerden hangisi uzlaştırma görüşmelerine katılamaz?

A) Şüpheli
B) Mağdur
C) Suçtan zarar gören
D) Şüphelinin annesi
E) Mağdurun kanuni temsilci

Uzlaştırma görüşmelerine, Şüpheli, sanık, mağdur, suçtan zarar gören, kanuni temsilci veya özel yetkileri bulunması halinde özel hukuk tüzel kişiliği vekilleri katılabilir ancak yukarıdaki ifadede belirtilen şüphelinin annesi katılamaz, yaşı küçük reşit değilse veya kısıtlı ise kanuni temsilcisi katılır. 

Doğru Cevap: D) Şüphelinin annesi

Suçtan doğrudan etkilenen kişilere (mağdur, fail ve toplum) suça verilecek tepkinin belirleneceği sürece doğrudan katılma imkânı verilmesi ve mağdurun uğradığı zararların giderilmesi hangi düşüncenin temelinde yatmaktadır?

A) Onarıcı adalet
B) Cezalandırıcı adalet
C) Tatmin edici adalet
D) Etik adalet
E) Eşitlikçi adalet

Suçtan doğrudan etkilenen kişilere (mağdur, fail ve toplum) suça verilecek tepkinin belirleneceği sürece doğrudan katılma imkânı verilmesi ve mağdurun uğradığı zararların giderilmesi gibi düşünceler ONARICI ADALET Kavramı altında ifade edilmektedir.

Doğru Cevap: A) Onarıcı adalet

I.Fail suçun işlenmesindeki etkisini, suç teşkil eden fiilden dolayı kısmen dahi olsa sorumlu olduğunu kabul etmeli veya inkar etmemelidir,

II.Hem mağdur hem de failin, arabuluculuk sürecine katılması zorunludur,

III.Mağdur ve fail, arabuluculuk sürecine katılmalarının, maddi hukuk ve yargılama hukuku yönünden sahip oldukları hukuki güvencelerine bir zarar vermeyeceğinden emin olmalıdır,

Yukarıdakilerden hangileri mağdur – fail arabuluculuğuna (uzlaştırılmasına) başvurulabilmesi için sağlanması gereken koşullardandır?
A) I ve III
B) Yalnız I
C) II ve III
D) I, II ve III
E) I ve II

II nolu seçenekte belirtilenin aksine;

Hem mağdur hem de fail, arabuluculuk sürecine katılmayı özgür iradeleriyle istemelidirler.

 
Doğru Cevap: A) I ve III

Avrupa ülkelerinde “konferans” veya “barış çemberleri "olarak adlandırılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cezalandırıcı Adalet
B) Onarıcı Adalet
C) Adil Yargılanma Hakkı
D) Düşündürücü Adalet
E) Etik Adalet

Onarıcı Adalet, Avrupa Ülkelerinde, Konferans veya Barış Çemberi olarak da adlandırılmaktadır.

Doğru Cevap: B) Onarıcı Adalet

I.Mağdurun zararının giderilmesi,

II.Faillerin suç teşkil eden fiillerinden dolayı sorumluluğunu kabul etmeleri ve mağdurlara yardımcı olunması,

III.Faillerin işlemiş oldukları suçlardan dolayı gereken cezayı almaları ve mağdurların taleplerinin yerine getirilmeleri,

Yukarıdaki ifadelerden hangileri Onarıcı adalet anlayışının özellikleri arasındadır?

 
A) Yalnız II
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
E) I ve III

III numaralı seçenekte belirtilen ifadenin aksine onarıcı adalet anlayışında suçluların cezasını çekmeleri ve mağdurun taleplerinin yerine getirilmeleri değil, suçluların işledikleri fiillerdeki sorumluluklarını kabul ederek mağdurlara yardımcı olunması iki tarafında topluma kazandırılması amacı güdülmektedir.

Doğru Cevap: B) I ve II

I.Ceza adalet sisteminde suç devlete karşı işlenmiş kabul edilirken, Onarıcı adalet sisteminde suçun bireylere karşı işlendiği kabul edilmektedir,

II.Ceza adalet sistemi fail odaklı olup suçtan zarar görenler büyük ölçüde ihmal edilmekte iken Onarıcı adalet sisteminde suçtan etkilenenlere anlaşmazlığın çözümünde aktif bir şekilde rol verilmektedir.

III.Ceza adalet sistemi işlenen suça odaklanan bir sistem iken Onarıcı adalet sistemi, mağdurun zararının giderilmesi ve failin suç teşkil eden fiilinden dolayı sorumluluğunu doğrudan kabul ederek mağdurlara yardımcı olunması amacına odaklanmaktadır,

Yukarıdaki karşılaştırmalardan hangileri Ceza adalet sistemi ile Onarıcı adalet sistemi arasındaki farkları ifade etmektedir?

 
A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I ve II
E) I, II ve III

Belirtilen tüm ifadeler Onarıcı adalet anlayışının tarihsel gelişimi başlığı altında, ceza adalet sistemi ile onarıcı adalet sistemi arasındaki farklar olarak belirtilmiştir.

Doğru Cevap: E) I, II ve III

Kamu görevlisi sıfatıyla uzlaştırmacının göreviyle ilgili olarak aşağıda yer alan hediyelerden hangisini alması durumunda etik kurallarını ihlal etmiş olur?

A) Bir adet çeyrek altın
B) Kitap veya dergi
C) Halka açık yarışmalarda kazanılan ödül veya hediyeler
D) Tanıtım amacına yönelik herkese dağıtılan reklam ürünler
E) Not defteri

Uzlaştırma yönetmeliğine göre, uzlaştırmacının görevi ile ilgili olarak alabileceği etik hediyeler arasından, kendisine maddi veya manevi büyük bir çıkar sağlamayacak olan;

Kitap veya dergi, Tanıtım amacına yönelik herkese dağıtılan reklam ürünler, Not defteri, Halka açık yarışmalarda kazanılan ödül veya hediyeler uzlaştırmacıya maddi bir güç artışı sağlamayacağından etik ilkeler kapsamında kabul edilebilir. 

ANCAK;

Bir adet çeyrek altın, uzlaştırmacıya maddi bir kazanç getiri olacağından bu etik ve ahlaki ilkeler kapsamına uygun değildir ve kabul edilemez.

Doğru Cevap: A) Bir adet çeyrek altın

Uzlaştırmacı İle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Uzlaştırmacı olabilmek için en az 40 yaşında olmak gerekir
B) Uzlaştırmacı olmak için dört yıllık fakülte mezunu olmak yeterilidir
C) Uzlaştırmacı olabilmek için aynı zamanda Devlet memuru olmak da gerekir
D) Uzlaştırmacı olabilmek İçin yeterli derece Hukuk öğrenimine yer veren Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekir
E) Uzlaştırmacı olmak için lisans mezunu olmak ve Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda başarılı olmak gerekir

Uzlaştırma yönetmeliğine göre uzlaştırmacı olmanın şartı: Uzlaştırmacı olabilmek İçin yeterli derece Hukuk öğrenimine yer veren Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekir. olarak belirlemiştir. 

Uzlaştırmacı olabilmek için en az 40 yaşında olmak gerekir - ifadesi yanlış bir ifadedir, uzlaştırmacı olmak için eğitim şartı vardır yaş şartı yoktur.

Uzlaştırmacı olmak için dört yıllık fakülte mezunu olmak yeterilidir - ifadesi yanlış bir ifadedir, uzlaştırmacı olmak için eğitim şartı yeterli derecede Hukuk öğrenimi veren Üniversitelerin sadece belirtilen bölümlerinden mezun olmak gerekir her lisans bölümü bu şarta dahil değildir. (Örneğin: Su Ürünleri)

 Uzlaştırmacı olmak için lisans mezunu olmak ve Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda başarılı olmak gerekir - ifadesi yanlış bir ifadedir, uzlaştırmacı sınavı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından yaptırılır.

Uzlaştırmacı olabilmek için aynı zamanda Devlet memuru olmak da gerekir - ifadesi yanlış bir ifadedir, uzlaştırmacı olmak için eğitim şartı vardır, memurluk şartı yoktur.

Doğru Cevap: D) Uzlaştırmacı olabilmek İçin yeterli derece Hukuk öğrenimine yer veren Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekir

Uzlaştırma müzakereleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Müzakereler, görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle yapılabilir
B) Uzlaştırma raporunun istinabe suretiyle imzalatılması gereken hâllerde, rapor, sadece uzlaştırmacının görev yaptığı yer Cumhuriyet başsavcılığı istinabe bürosu aracılığıyla imzalatılır
C) Uzlaştırmacı, raporu taraflara imzalatır
D) Müzakereler, taraflarla birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilecek toplantılarla yürütülebilir
E) Müzakerelerde, tarafların beyanlarında işledikleri suça ilişkin ayrıntılara raporda yer verilmez

Uzlaştırma raporunun istinabe suretiyle imzalatılması gereken hâllerde, rapor uzlaştırmacının görev yaptığı yer Cumhuriyet başsavcılığı istinabe bürosu aracılığıyla imzalatılır. ifadesi yanlış bir ifadedir.

Çünkü istinabe suretiyle imzalatılması gereken hallerde uzlaştırmacı herhangi bir Cumhuriyet başsavcılığı istinabe bürosu aracılığıyla imzalattırabilir. Görev yaptığı yerde imzalattırma zorunluluğu yoktur.

Doğru Cevap: B) Uzlaştırma raporunun istinabe suretiyle imzalatılması gereken hâllerde, rapor, sadece uzlaştırmacının görev yaptığı yer Cumhuriyet başsavcılığı istinabe bürosu aracılığıyla imzalatılır

Aşağıda belirtilenlerden hangisi uzlaştırma görüşmelerinde taraf olabilir?

A) Ankara Belediyesi
B) Çankaya Kaymakamlığı
C) Çankaya Vergi Dairesi
D) Ankaragücü Spor Kulübü
E) Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

Ankaragücü Spor Kulübü  özel hukuk tüzel kişisidir, bu nedenle uzlaşmada taraftır.

Doğru Cevap: D) Ankaragücü Spor Kulübü

Aşağıdakilerden hangisi, ilgili dosyaya uzlaştırmacı görevlendirilmesi yapıldıktan sonra şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görene bildirim yapılması hakkında doğru bir bilgidir?

A) Dosya uzlaştırmacıya tevdi edildikten sonra taraflara bu husus telefon, SMS veya diğer elektronik araçlarla bildirilir
B) Dosya uzlaştırmacıya tevdi edildikten sonra taraflara, herhangi bir yolla bildirim yapılması gerekmemektedir
C) Dosya uzlaştırmacıya tevdi edildikten sonra taraflara, uzlaştırma bürosu tarafından posta yoluyla açıklamalı tebligat yapılması zorunludur
D) Dosya uzlaştırmacıya tevdi edildikten sonra taraflarlar tebligat ile adliyeye çağrılır ve uzlaşma bürosu personeli tarafından bilgilendirilirler
E) Dosya uzlaştırmacıya tevdi edildikten sonra bu husus uzlaştırmacı tarafından tarafların telefonla aranması veya SMS atılması suretiyle bildirilir

Uzlaştırmacı görevlendirilmesi yapıldıktan sonra şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görene bu durum telefon, SMS veya diğer elektronik araçlarla bildirilir. Bu bildirimi uzlaştırmacı değil uzlaştırma bürosu yapar.

Uzlaştırma yönetmeliği 12. maddede ilgili ifade açıkça belirtilmiştir.

Doğru Cevap: A) Dosya uzlaştırmacıya tevdi edildikten sonra taraflara bu husus telefon, SMS veya diğer elektronik araçlarla bildirilir

Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi soruşturma dosyasında yer alan ve uzlaştırma konusu suç ya da suçlara ilişkin olarak uzlaştırmacılara verilecek belgelere ilişkin doğru bir bilgidir?

A) Soruşturma dosyasında bulunan belgelerden; Uzlaştırma için gerekli olup da Cumhuriyet savcısı tarafından uygun görülen belgelerin asılları uzlaştırmacıya verilir
B) Soruşturma dosyasında bulunan belgelerden; uzlaştırma için gerekli olup da Cumhuriyet savcısı tarafından uygun görülenlerin birer örneği büro personeli tarafından uzlaştırmacıya verilir
C) Soruşturma dosyasında bulunan belgelerin tamamı asılları muhafaza edilmek suretiyle Cumhuriyet savcısının onayı ile büro personeli tarafından uzlaştırmacıya verilir
D) Soruşturma dosyasında bulunan belgelerden; Uzlaştırma için gerekli olup da Cumhuriyet savcısı tarafından uygun görülen belgelerin asılları, diğer belgelerin ise örnekleri uzlaştırmacının talebi halinde kendisine verilir
E) Soruşturma dosyasında bulunan belgelerin tamamının onaylı örnekleri Cumhuriyet savcısının onayı ile büro personeli tarafından uzlaştırmacıya verilir

Soruşturma dosyasında yer alan uzlaştırma konusu suç ya da suçlara ilişkin belgelerden uzlaştırma için gerekli olup da Cumhuriyet savcısı tarafından uygun görülenlerin birer örneği büro personeli tarafından uzlaştırmacıya verilir. Ayrıca hangi belgelerin verildiği, verilme tarihi ile soruşturmanın gizliliği konusundaki bildirim, büro personelinin ve uzlaştırmacının imzasını içeren bir tutanakla tespit edilir.

Doğru Cevap: B) Soruşturma dosyasında bulunan belgelerden; uzlaştırma için gerekli olup da Cumhuriyet savcısı tarafından uygun görülenlerin birer örneği büro personeli tarafından uzlaştırmacıya verilir

Aşağıdaki kişilerden hangisine uzlaşma teklifinde bulunulamaz?

A) Kanuni Temsilci
B) Suçtan Zarar Gören
C) Şüpheli
D) Sanık
E) Tanık

Uzlaştırma yönetmeliğine göre; uzlaşma kapsamında olan bir soruşturma veya kovuşturma dosyasında uzlaşma teklifi, Şüpheli, Mağdur, Kanuni temsilci, Özel yetkilendirme var ise vekil, Suçtan zarar gören, Gerçek Hukuk tüzel kişisi, sanık, müşteki gibi davada olay konusu olayın bizzat içerisinde şikayet eden veya şikayet edilen kişi sıfatında kişilere uzlaşma teklifi yapılır, dosyada dinlenilen tanık vb kişilere uzlaşma teklifinde bulunulamaz.

Doğru Cevap: E) Tanık

Uzlaştırmanın sağlanamaması halinde iddianame kim tarafından düzenlenir?

A) Hakim
B) Hazırlık savcısı
C) Uzlaştırma savcısı
D) Başsavcı
E) Uzlaştırma bürosu

Dosya, uzlaştırma bürosuna gönderildikten sonra, uzlaştırma işlemlerinin tamamlanmaması ve soruşturmada dava açılacak yeterli delilin toplanması sonucunda iddianame uzlaştırma bürosunda görevli Cumhuriyet savcısı tarafından düzenlenir. Soruşturma savcısına tekrar bu işlem için gönderilmez.

Doğru Cevap: C) Uzlaştırma savcısı

''Uzlaştırmacı görevini yerine getirirken taraflar arasında dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep vb. sebeplerle ayrım yapamaz, itibar ve güveni sarsıcı davranışlarda bulunamaz hükmüne yer verilmiştir.''

Uzlaştırmacı olarak görev yapan Mehmet Bey'in hangi davranışı yukarıdaki paragrafa ters düşer?

A) Mağduru erkek şüphelisi bayan olan iki kişiye aynı mesafede eşit durması
B) Felsefi inanç olarak Hümanist bir mağduru nezaketle dinlemesi
C) Şüphelisi Yahudi olan birisine “Açık konuşmalıyım dünyada zulümlerinizle nam salmış bir kitlesiniz bu nedenle senin hakaret etmiş olmana ihtimal veriyorum” demesi
D) Uzlaştırmanın mahiyetini taraflara anlayacakları bir dille güzel ve sade olarak anlatması
E) Taraflara eşit söz hakkı vererek rahat bir müzakere ortamı oluşturması

Uzlaştırma yönetmeliğine göre, uzlaştırmacının uyması gereken etik kurallar çerçevesinde;

Mağduru erkek şüphelisi bayan olan iki kişiye aynı mesafede eşit durması 

Felsefi inanç olarak Hümanist bir mağduru nezaketle dinlemesi 

Uzlaştırmanın mahiyetini taraflara anlayacakları bir dille güzel ve sade olarak anlatması 

Taraflara eşit söz hakkı vererek rahat bir müzakere ortamı oluşturması, gibi ifadeler hem etik kurallara uygun hemde bir uzlaştırmacı da olması gereken özellikler arasında sayılabilirken;

Şüphelisi Yahudi olan birisine “Açık konuşmalıyım dünyada zulümlerinizle nam salmış bir kitlesiniz bu nedenle senin hakaret etmiş olmana ihtimal veriyorum” demesi 

ifadesi, tarafsız bir bakış açısıyla süreci yönetmesi gereken bir uzlaştırmacı olmaması gereken ve etik kurallara aykırı bir davranıştır. 

Doğru Cevap: C) Şüphelisi Yahudi olan birisine “Açık konuşmalıyım dünyada zulümlerinizle nam salmış bir kitlesiniz bu nedenle senin hakaret etmiş olmana ihtimal veriyorum” demesi

Uzlaştırmacı, uzlaştırma bürosundan dosyayı teslim aldıktan sonra kaç gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırmak zorundadır?

A) 40 iş günü
B) 20 gün
C) 45 gün
D) 30 gün
E) 50 gün

Uzlaştırmacı görevlendirilmesi yapıldıktan sonra 30 gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandıramazsa talepte bulunması durumunda 20 gün daha ek süre alarak toplamda 50 gün içerisinde işlemleri sonlandırması gerekmektedir.

Doğru Cevap: E) 50 gün

Suça sürüklenen çocuklar bakımından mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla üst sınırı kaç yılı geçmeyen hapis cezalarında uzlaştırma yoluna gidilebilir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

Uzlaştırma yönetmeliği, 8. maddede belirtilen Uzlaştırma kapsamında kalan suçlar ve istisnaları başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Üst sınırı 3 yılı geçmeyen suçlarda uzlaşma yoluna gidilebilir. İfadesi çok açık ifade edilmiştir.

Doğru Cevap: C) 3

Uzlaşmaya tabi olan suçlarda, suçun işlendiği tarihten itibaren ......................................... geçmeden uzlaşma teklifi yapılamaz.

Uzlaşma ile ilgili yukarıdaki cümleden boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

 
A) 1 hafta
B) 15 gün
C) 1 ay
D) 3 ay
E) 2 ay

Uzlaşma teklifi suçun işlendiği tarihten itibaren bir aylık süre geçmeden yapılamaz.

Doğru Cevap: C) 1 ay

''Suça sürüklenen çocuklar bakımından mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla ayrıca üst sınırı ……………… yılı geçmeyen hapis veya …………………………. cezasını gerektiren suçlarda da uzlaştırma girişiminde bulunulur.''

Ceza Muhakemesi kanunu uzlaştırma yönetmeliğine göre yukarıda cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 5 / adli para
B) 4 / ev hapsi
C) 3 / adli para
D) 3 / denetimli serbestlik
E) 2 / HAGB

Uzlaştırma yönetmeliğine göre;

Suça sürüklenen çocuklar bakımından mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla ayrıca üst sınırı 3 yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlarda da uzlaştırma girişiminde bulunulur. şeklinde doldurulmalıdır.

Doğru Cevap: C) 3 / adli para

''Müştekinin veya suçtan zarar görenin özel hukuk tüzel kişisi olması hâlinde vekâletnamede ………………………… var ise vekile de uzlaşma teklifinde bulunulabilir.''

İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdaki hangi ifade gelmelidir?

A) Ahzu Kabza yetkisi
B) Birden çok Avukat
C) Özel yetki
D) Kanun maddesi
E) Feragat yetkisi

Müştekinin veya suçtan zarar görenin özel hukuk tüzel kişisi olması hâlinde vekâletnamede ÖZEL YETKİ var ise vekile de uzlaşma teklifinde bulunulabilir. 

Feragat yetkisi davacısı olduğu veya şikayetçisi olduğu bir davadan feragat yetkisini kapsar

Kanun maddesi genel bir tanımdır neyi ifade ettiği açık değildir.

Birden çok Avukatın olması uzlaşma teklifinde bulunması söz konusu değildir.

Ahzu Kabza yetkisi ise hukuk mahkemelerinde parasal durumların çekilmesine izin verme yetkisini kapsamaktadır.

Doğru Cevap: C) Özel yetki

I.Uzlaşma bürosu aracılığıyla açıklamalı tebligatla,

II.Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS),

III.İstinabe usulüyle,

IV.Telefon edilmesi veya SMS atılması suretiyle,

Uzlaştırma teklifi yukarıda belirtilen ifadelerden hangileri ile yapılabilir?

A) I ve II
B) I, II ve III
C) I, III ve IV
D) II ve IV
E) II, III ve IV

Uzlaştırma yönetmeliği, 29. maddede Uzlaşma teklifi başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Uzlaşma teklifi, büro aracılığıyla açıklamalı tebligat gönderilmek suretiyle, istinabe yoluyla veya SEGBİS yoluylada yapılabilir, ifadeleri belirtilmiş ve ayrıntıları belirtilen maddede yazılmıştır.

ANCAK:

Yine ilgili maddede uzlaşma teklifinin, telefon, SMS, telgraf, faks gibi yöntemler de kullanılabileceği ancak bu yollar ile yapılan tekliflerin resmi bir uzlaşma teklifi yerine geçmeyeceği de açıkça ifade edildiğinden bu seçen hatalı seçenektir.

Doğru Cevap: B) I, II ve III

Failin yaş küçüklüğü, sağır ve dilsizlik, akıl hastalığı gibi nedenlerle kusur yeteneğinin bulunmadığı hallerde uzlaştırma İşlemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Uzlaştırma yapılabilir
B) Uzlaştırma yapılamaz
C) Güvenlik tedbirleri uygulanamaz
D) Ceza verilebilir
E) Vekili ile uzlaştırma yapılır

Uzlaştırma yönetmeliğine göre, şüpheli veya sanığın, yaş küçüklüğü,  sağır ve dilsizlik, akıl hastalığı gibi nedenlerle uzlaştırma müzakerelerine katılması mümkün değildir bu nedenle uzlaşma işlemi yapılamaz ancak kanuni temsilcisi ile uzlaştırma işlemleri yapılabilir.

Doğru Cevap: B) Uzlaştırma yapılamaz

Aşağıdaki ifadelerden hangisi soruşturma evresinde uzlaşma kapsamına giren suçlarla ilgili yürütebilecek işlemler arasında bulunmamaktadır?

A) Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan soruşturma neticesinde kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi halinde dosya uzlaştırma bürosuna gönderilmeksizin sonuçlandırılır
B) Soruşturmaya konu suçun uzlaştırmaya tâbi olması ve iddianame düzenlenmesi için yeterli şüphenin bulunması hâlinde, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı dosyayı gönderme kararı ile uzlaştırma bürosuna gönderir
C) Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmiş olduğu ve kapsama girmeyen suç hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararının verildiği hâllerde dosya, bu karara karşı itiraz süresinin geçmesi veya itirazın reddedilmesi üzerine uzlaştırma bürosuna gönderilir
D) Uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan inceleme sonucunda, uzlaştırma bürosuna gönderme kararında kabul edilen fiilin uzlaştırma kapsamında olmadığının anlaşılması, halinde dosya, iade kararı ile soruşturma bürosuna geri gönderilir
E) Uzlaştırma bürosuna gönderilen dosya içeriğinden, şüpheli hakkında kamu davası açılması için yeterli şüphenin tespitine yönelik, suçun sübutuna etki edeceği mutlak sayılan delillerin toplanmadan gönderildiğinin anlaşılması halinde uzlaştırma savcılığınca ivedilikle delillerin toplanması sağlanır

Kamu davası açılması için yeterli şüphenin tespitine yönelik, suçun sübutuna etki edeceği mutlak sayılan delillerin toplanmadan Uzlaşma Bürosuna gönderildiğinin anlaşılması halinde dosya iade kararı ile soruşturma bürosuna geri gönderilir. Uzlaştırmadan sorumlu savcı tarafından delil toplanması yoluna gidilmez.

Doğru Cevap: E) Uzlaştırma bürosuna gönderilen dosya içeriğinden, şüpheli hakkında kamu davası açılması için yeterli şüphenin tespitine yönelik, suçun sübutuna etki edeceği mutlak sayılan delillerin toplanmadan gönderildiğinin anlaşılması halinde uzlaştırma savcılığınca ivedilikle delillerin toplanması sağlanır

Soruşturma aşamasında uzlaştırma işlemlerinin sonuçsuz kalması hâlinde şüpheli hakkındaki iddianameyi kim tarafından düzenlenir?

A) Uzlaştırma bürosu
B) Soruşturmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı
C) Uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı
D) Uzlaştırmacı
E) Uzlaştırma bürosu Yazı İşleri Müdürü

Uzlaştırma yönetmeliği 20. maddesinde belirtilen ifadelere göre;

Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması halinde iddianame uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısınca düzenlenir. İfadesi açıkça belirtilmiştir.

Doğru Cevap: C) Uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı

Uzlaştırma raporu veya belgesinin sunulmasının ardından aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır?

A) Büro tarafından, uzlaştırma raporu veya belgesi dosyaya konularak dosyanın kapatılmasına ilişkin kararın yazılması için dosya soruşturma kalemine gönderilir
B) Büro, dosyayı, uzlaştırma raporunu ve varsa yazılı anlaşmayı uzlaştırma bürosundan sorumlu Cumhuriyet savcısına sunar
C) Büro, dosyayı, uzlaştırma raporu, belgesi ve varsa yazılı anlaşmayı hukuken değerlendirmek üzere Cumhuriyet başsavcısına sunar
D) Cumhuriyet savcısı tarafından dosyanın ivedilikle kapatılma işlemi yapılır
E) Cumhuriyet savcısı tarafından düzenlenen rapor doğrultusunda dosyaya Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı verilir

Uzlaştırma yönetmeliği, 18. maddesinde, uzlaştırma raporu başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Uzlaştırma raporu veya belgesinin sunulmasının ardından büro, soruşturma dosyasını ile beraber tüm evrakları uzlaştırma bürosundan sorumlu Cumhuriyet savcısına gecikmeksizin sunar. ifadesi açıkla belirtilmiştir.

Doğru Cevap: B) Büro, dosyayı, uzlaştırma raporunu ve varsa yazılı anlaşmayı uzlaştırma bürosundan sorumlu Cumhuriyet savcısına sunar

Uzlaştırma kapsamında bulunan soruşturma dosyası ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Soruşturmasına başlanılan ve uzlaştırma kapsamında kalan suçlara ilişkin gerekli araştırma işlemleri, uzlaştırma sürecinin olumsuz tamamlanması sonucunda yapılır
B) Çocuk bürosunda görevli Cumhuriyet savcısı, soruşturma sırasında gerekli gördüğünde çocuk hakkında 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanmasına karar verebilir
C) Soruşturmasına başlanılan ve uzlaştırma kapsamında kalan suçlara ilişkin gerekli araştırma ve soruşturma işlemleri, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır
D) Uzlaştırma evresinde bulunan soruşturma dosyası ile ilgili deliller, uzlaştırma savcısı tarafından yapılır
E) Soruşturmasına başlanılan ve uzlaştırma kapsamında kalan suçlara ilişkin gerekli araştırma ve soruşturma işlemleri, dosya uzlaştırma bürosuna gidene kadar soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı, uzlaştırma bürosuna gittikten sonra uzlaştırma savcısı tarafından yapılır

Uzlaştırma yönetmeliği, 9. maddede, delillerin toplanması başlığı altında belirtilen ifadelere göre; 

Soruşturmasına başlanılan ve uzlaştırma kapsamında kalan suçlara ilişkin gerekli araştırma ve soruşturma işlemleri, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır.  ifadesi açıkla belirtilmiştir. 


Doğru Cevap: C) Soruşturmasına başlanılan ve uzlaştırma kapsamında kalan suçlara ilişkin gerekli araştırma ve soruşturma işlemleri, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır

I.Uzlaşmanın tarafların özgür iradelerine dayanması,

II.Edimin hukuka ve ahlaka aykırı olmaması,

III.    Uzlaştırma raporunda, müzakereler sırasında tarafların suçun işlenmesine yönelik açıklamalarına raporda yer verilmesi,

Soruşturma aşamasında uzlaştırmacı tarafından Cumhuriyet savcısına sunulan uzlaştırma raporu yukarıdaki gerekçelerden hangileri nedeniyle onaylanmaz?


A) Yalnız III
B) Yalnız II
C) I ve II
D) Yalnız I
E) II ve III

Uzlaştırma yönetmeliği18. maddede uzlaştırma raporu başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde, tarafların müzakereler sırasında suçun işlenmesine ilişkin olarak yapılan açıklamalara raporda yer verilmez. İfadesi açıkça belirtildiğinden, III numaralı seçenekte bu gibi durumlara yer verilmesi olarak yazılan cümle yönetmeliğin ilgili maddesine aykırı olduğundan rapor onaylanmaz.

Doğru Cevap: A) Yalnız III

Uzlaşmanın sağlanması durumunda, soruşturma konusu suç nedeniyle aşağıdaki davalardan hangisi açılmaz ve açılan bir dava var ise feragat edilmiş sayılır?
A) Kamu davası
B) Tespit
C) İcra
D) Tazminat
E) Alacak

Uzlaştırma yönetmeliğine göre;  

Uzlaşmanın sağlanması durumunda, soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılmaz, ve açılmış olan dava var ise feragat edilmiş sayılır.

Doğru Cevap: D) Tazminat

Kovuşturma aşamasında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi hususunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre sanığın kabul etmemesi hâlinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmez
B) Uzlaştırmaya tâbi suçlarda, uzlaştırma girişiminde bulunulmadan, kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilemez
C) Geri bırakılma sürecinde, edimin yerine getirilmemesi durumunda hâkim tarafından yeniden bir uzlaştırmacı belirlenerek edimin yenilenmesi istenilebilir
D) Geri bırakma süresince zamanaşımı işlemez
E) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildikten sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmesi hâlinde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verilir

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) 5271 sayılı Kanunun 231. maddesindeki özel şartlar dahilinde başvurulan bir müessesedir. Lâkin kovuşturma evresinde uzlaşmaya tabi bir suç söz konusu olduğunda ve daha önce uzlaştırma yapılmadığının tespiti halinde özel bir durum söz konusudur erteleme veya HAGB karan verilmeden uzlaştırma işlemi için dosya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderilir. Uzlaştırma girişimlerinin başanlı olması, uzlaşmanın sağlanmasına rağmen edimin verine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arz etmesi hâlinde; Kanunun 231 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilir.

Uzlaşınanm gereklerinin yerine getirilmemesi hâlinde, mahkeme tarafından, Kanunun 231 inci maddesinin on birinci fıkrasındaki şartlar aranmaksızın hüküm açıklanır. Yeniden uzlaştırma yoluna gidilemez.

Doğru Cevap: C) Geri bırakılma sürecinde, edimin yerine getirilmemesi durumunda hâkim tarafından yeniden bir uzlaştırmacı belirlenerek edimin yenilenmesi istenilebilir

Sibel Hanım: Uzlaşma gerçekleştiği takdirde, mahkeme, uzlaşma sonucunda sanığın edimini def'aten yerine getirmesi hâlinde, davanın düşmesine karar verir.

Onur Bey: Sanığın, edimini yerine getirmemesi hâlinde uzlaştırma raporu 2004 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde yazılı ilâm mahiyetini haiz belgelerden sayılır.

Rıdvan Bey: Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildikten sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmesi hâlinde, açıklanması geri bırakılan hüküm 5 yıl içerisinde otamatik olarak ortadan kalkar.

Gökmen Bey: Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi hâlinde; sanık hakkında, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilir ve geri bırakma  süresince zamanaşımı işler.

Kovuşturma aşamasında, uzlaştırma ile ilgili yukarıdaki kişilerin verdiği bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Onur Bey ve Sibel Hanım
B) Rıdvan Bey ve Sibel Hanım
C) Onur Bey ve Gökmen Bey
D) Rıdvan Bey ve Onur Bey
E) Sibel Hanım, Rıdvan Bey ve Onur Bey

Uzlaştırma yönetmeliği, 27. maddede kovuşturma aşamasında uzlaşmanın hukuki sonuçları başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Uzlaşma gerçekleştiği takdirde, mahkeme, uzlaşma sonucunda sanığın edimini defaten yerine getirmesi hâlinde, davanın düşmesine karar verir.

Sanığın, edimini yerine getirmemesi hâlinde uzlaştırma raporu 2004 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde yazılı ilâm mahiyetini haiz belgelerden sayılır. Hükümleri açıkça belirtilmiştir.

ANCAK: diğer kişilerin bahsettiği ifadeler yönetmelikte bulunmamaktadır.

Doğru Cevap: A) Onur Bey ve Sibel Hanım

Uzlaştırma kapsamında kovuşturma evresinde mağdur veya suçtan zarar görenin ölümü durumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Uzlaştırma işlemi durdurulur dosya yargılama yapılan mahkeme kalemine iade edilir
B) Uzlaştırma işlemi askıya alınarak soruşturmanın mirasçılar kapsamında yeniden başlatılması için dosya soruşturma bürosuna iade edilir
C) Uzlaştırma işlemi askıya alınır ve görüş alınmak üzere dosya Cumhuriyet başsavcılığı uzlaştırma bürosuna iade edilir
D) Katılan ölürse katılma hükümsüz kalır. Mirasçılar, katılanın haklarını takip etmek üzere davaya katılabilirler
E) Katılanın ölümü durumunda, mirasçılar zorunlu olarak davaya dahil edilir ve kolluk kuvvetlerince duruşmaya katılımları sağlanır

Uzlaştırma Yönetmeliğinin 7. maddesi yedinci fıkrasında "Soruşturma evresinde mağdur veya suçtan zarar görenin ölümü hâlinde uzlaştırma işlemi sonlandırılır. Kovuşturma evresi için Kanunun 243 üncü maddesi hükmü saklıdır." demektedir. Olay kovuşturma evresinde olduğu için Kanunun 243. maddesinin "Katılan, vazgeçerse veya ölürse katılma hükümsüz kalır. Mirasçılar, katılanm haklarını takip etmek üzere davaya katılabilirler." hükmü uygulanır.

Doğru Cevap: D) Katılan ölürse katılma hükümsüz kalır. Mirasçılar, katılanın haklarını takip etmek üzere davaya katılabilirler

Kovuşturma aşamasında, uzlaştırmacıya işlemlerini tamamlaması için verilebilecek en uzun ek süre kaç gündür?

A) 10
B) 20
C) 15
D) 30
E) 7

Uzlaştırma yönetmeliği, 24. maddede kovuşturma aşamasında uzlaştırma süresi başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Uzlaştırmacı, uzlaştırma evrakını teslim aldıktan sonra otuz gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırır. Bu süre içerisinde sonuçlandıramazsa durumu açıklayan bir dilekçeyle büroya başvurması hâlinde bürodan sorumlu Cumhuriyet savcısının onayı alınmak koşuluyla büro bu süreyi en çok yirmi gün daha uzatabilir. hükmü açıkça belirtilmiştir.

Doğru Cevap: B) 20

Kovuşturma aşamasında, uzlaşmanın gerçekleşmesi ve edimin yerine getirilmesinin ileri bir tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arz etmesi durumunda sanık hakkında aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılır?

A) Davanın düşmesine karar verilir
B) Kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir
C) Taraflardan feragat dilekçesi alınarak dava kapatılır
D) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilir
E) Dava 3 ay süreyle işlemden kaldırılır sonrasında açılmamış sayılma kararı verilir

Uzlaştırma yönetmeliği, 27. maddede kovuşturma aşamasında uzlaşmanın hukuki sonuçları başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Kovuşturma aşamasında, edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi hâlinde; sanık hakkında, Kanunun 231 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilir. . hükmü açıkça belirtilmiştir.

Doğru Cevap: D) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilir

Kovuşturma aşamasında, tarafların yapılan uzlaşma teklifini reddetmelerine rağmen hangi aşamaya kadar uzlaşma belgesini mahkemeye sunabilirler?

A) Hüküm verilinceye kadar
B) Temyiz aşaması sonuçlanıncaya kadar
C) Karar duruşmasına kadar
D) İstinaf aşaması sonuçlanana kadar
E) Hüküm kesinleşinceye kadar
Yanlış Cevap

Uzlaştırma yönetmeliği, 26. maddede kovuşturma aşamasında uzlaşma belgesi başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Kovuşturma aşamasında, tarafların yapılan uzlaşma teklifini reddetmelerine rağmen hüküm verilinceye kadar uzlaşma belgesini mahkemeye sunabilirler. hükmü açıkça belirtilmiştir.

Doğru Cevap: A) Hüküm verilinceye kadar

Uzlaştırma müzakereleri;

I.Kamu kurum ve kuruluşlarının bu amaçla ayrılan yerlerinde,

II.Tarafların kabul etmesi şartıyla uzlaştırmacının işlemlerini yürüttüğü büroda,

III.Tarafların menfaatlerine uygun kendilerini huzurlu hissedecekleri güvenli bir ortamda veya taraflarca kabul edilen bu işe uygun başka yerlerde gerçekleştirilebilir.

yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) II ve III
C) I, II ve III
D) I ve III
E) I ve II

Uzlaştırma yönetmeliği, 35. Madde Uzlaştırmanın yapılacağı yer ve zaman başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının bu amaçla ayrılan yerlerinde,

Tarafların menfaatlerine uygun kendilerini huzurlu hissedecekleri güvenli bir ortamda veya taraflarca kabul edilen bu işe uygun başka yerlerde,

Tarafların kabul etmesi şartıyla uzlaştırmacının işlemlerini yürüttüğü büroda, gerçekleşebilir. ifadesi açıkça belirtilmiştir.

Doğru Cevap: C) I, II ve III

Aşağıdaki ifadelerden hangisi müzakereler kapsamında yanlış bir bilgi içerir?
A) Müzakereler, taraflarla birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilebilir
B) Uzlaştırmacı raporu taraflara imzalatmak zorundadır
C) Müzakereler, görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle de yapılabilir
D) Uzlaştırmacı raporunun istinabe suretiyle imzalatılması gereken hallerde, rapor tarafın bulunduğu yer Cumhuriyet başsavcılığı istinabe bürosu aracılığıyla imzalatılır
E) Uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması neticesinde, müzakerelerde yapılan açıklamalar herhangi bir soruşturmada delil olarak kullanılabilir

Uzlaştırma yönetmeliği 32. maddede uzlaştırma müzakerelerinin gizliliği başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Uzlaştırma sürecinde yapılan açıklamalar herhangi bir soruşturma, kovuşturma ya da davada delil olarak kullanılamaz. Müzakerelere katılanlar bu bilgilere ilişkin tanık olarak dinlenemez. İfadesi açıkça belirtilmiştir.

Doğru Cevap: E) Uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması neticesinde, müzakerelerde yapılan açıklamalar herhangi bir soruşturmada delil olarak kullanılabilir

Uzlaştırma müzakereleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Uzlaştırmacı, raporu taraflara imzalatmak zorundadır
B) Müzakereler, görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle de yapılabilir
C) Müzakereler, taraflarla birlikte gerçekleştirilmelidir
D) Cumhuriyet savcısı, uzlaştırmacıya uzlaştırma müzakerelerinin kanuna uygun yürütülmesi amacıyla talimat verebilir
E) Uzlaşma sağlanabilmesi için birden fazla müzakere yapılabilir

Uzlaştırma yönetmeliği, 31. maddede uzlaştırma müzakereleri başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Müzakereler, taraflarla birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilecek toplantılarla yürütülebilir. hükmü açıkça belirtildiğinden, müzakerelerin taraflarla birlikte gerçekleştirilmelidir. ifadesi yanlıştır.

Diğer ifadelere ise belirtilen maddede değinilmiş olduğundan doğrudur.

Doğru Cevap: C) Müzakereler, taraflarla birlikte gerçekleştirilmelidir

Uzlaştırma müzakereleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Müzakerelerde özel oturum yapılır
B) Müzakerelerde ortak oturum yapılabilir
C) Müzakereler görüntülü ve sesli iletişim tekniği ile de yapılabilir
D) Yargılama şeklinde de yapılabilir
E) Birden fazla müzakere yapılabilir

Uzlaştırma yönetmeliği 31. Maddede belirtilen uzlaştırma müzakereleri başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Müzakereler, kişilerle ayrı ayrı veya birlikte yapılabilir, 

Müzakereler SEGBİS sistemi ile yapılabilir,

Uzlaşmanın sağlanması için birden fazla müzakere yapılabilir. İfadeleri açıkça belirtilmiştir.

ANCAK:

Müzakerelerin bir yargılama yeri değil suç ve suçun işlenişinden ziyade tarafların anlaşmazlıklarının giderilmesini konu alır ve suçluyu bulmaya çalışmaz.

 
Doğru Cevap: D) Yargılama şeklinde de yapılabilir

I.       Güç dengesini iyi kurmak, 

II,      Yapıcı bir hava oluşturmak,

III.    Tarafsız ve bağımsız olduğunu hissettirmek,

IV.     Esneklik göstermemek,

Yukarıdaki ifadelerden hangisi etkili bir müzakere için olması gereken özelliklerdir?

A) I ve III
B) II, III ve IV
C) I ve IV
D) I, II ve III
E) II ve III

Etkili bir müzakere için uzlaştırmacı, taraflara bağımsız ve tarafsız olduğunu, Yapıcı bir havada olduğunu ve taraflar arasındaki güç dengesini iyi kurduğunu hissettirmelidir, bunların yanında esneklik göstermelidir.

Doğru Cevap: D) I, II ve III

Uzlaştırmacının, müzakerelere hazırlanması kapsamında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Uzlaştırmacı müzakereler sırasında dosyayı ayrıntılı olarak inceleyerek hazırlık yapmalıdır
B) Müzakere yapılmadan önce dosya kapsamında yapması gereken bir durum yoktur
C) Tarafların dosyada belirtilen bilgilerini müzakereler sırasında okuyarak taraflara teyit ettirir
D) Müzakereler için rahat ve tarafların kendilerini güvende hissedeceği bir ortam oluşturmalıdır
E) Dosya kapsamında önceden bir hazırlık yapmasına gerek olmadığı gibi müzakereler sırasında herşey ortamın akışına göre ilerlemelidir

Uzlaştırmacı, uzlaştırma için güvenli ve rahat bir ortamı sağlamalıdır.

Doğru Cevap: D) Müzakereler için rahat ve tarafların kendilerini güvende hissedeceği bir ortam oluşturmalıdır

“Muhterem Efendiler: Yurdun ve Ulusun kurtuluşunu amaçlayan zorunlu nedenler, sizleri bunca sıkıntılar ve engeller karşısında Sivas'ta topladı. Yiğitçe davranışlarınızı kutlar, hoş geldiniz demekle, mutluluğumu açıklarım"

Mustafa Kemal Atatürk’ün yukarıdaki sözü aşağıdaki hangi kavramı ifade etmektedir?

A) İletişim
B) Kültür
C) Müzakere
D) Uzlaşma
E) Buluşma

Atatürk’ün yukarıda belirttiği sözde; katılanlara hitaben Ulusun ve Yurdun kurtuluşu konusunda bir araya geldikleri ve ortak bir karar vermelerini ifade eden sözleri, tarafların karşılıklı olarak Yurdun kurtulu konusunda fikirlerini beyan ederek ortak bir karar almalarını ifade ettiğinden bu kavram Müzakere kapsamı içerisindedir.

Doğru Cevap: C) Müzakere

''Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, Davos’ta İsrail Cumhurbaşkanı ile birlikte katıldığı panelde, İsrail Cumhurbaşkanının konuşmasının ardından kendine yeterli konuşma süresi verilmemesine sinirlenerek, İsrail Cumhurbaşkanına ‘’Siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz." diyerek paneli terk etmiştir.''

Yukarıda bahsedilen müzakere görüşmelerinde sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın müzakerecide bulunması gereken hangi yönü vurgulanmaktadır?

 
A) Baskınlığı
B) Sakinliği
C) Çekingenliği
D) Esnekliği
E) Kararlılığı
 
Doğru Cevap: E) Kararlılığı

Uzlaştırmacı tarafından taraflara verilecek olan uzlaşma teklif formu  hangi cümle ile başlar?

A) Türk milleti adına
B) Ceza Muhakemesi Yönetmeliği
C) 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253,25,4 ve 255. maddeleri
D) 2992 sayılı kanun
E) Uzlaştırma yönetmeliği

Uzlaştırma yönetmeliğine göre, uzlaştırma teklif formu: 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253,25,4 ve 255. maddeleri ifadesi ile başlar.

Doğru Cevap: C) 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253,25,4 ve 255. maddeleri

Uzlaştırma kapsamında yapılan müzakerelerde mağdur tarafın pazarlık payının bulunmadığı, kesin ve net olarak bir edimde bulunması aşağıdaki müzakere tekniklerinden hangisine girer?

A) Kazan Kaybet
B) Şart Kazan
C) Kazan Kazan
D) Kaybet Kazan
E) Talep Kazan
 
Doğru Cevap: D) Kaybet Kazan

Müzakere sürecinin en önemli öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Empati
B) Sempati
C) İkna
D) Stresi
E) Sakin

Uzlaştırma kapsamında, uzlaştırmacının müzakerelerde tarafları anlaşmaya ikna etmeye çalışması temel amacı olduğundan doğru cevap ‘’İkna’’ olmalıdır.

Doğru Cevap: C) İkna

        Erkan Bey otomobili ile seyir halindeyken, yaya olarak karşıdan karşıya geçmekte olan Ebru Hanım’a çarpmak suretiyle vücudunun bazı bölgelerinde incilme ve ezilmeler olmasına sebebiyet vermiştir. Erkan Bey hakkında başlatılan soruşturma dosyası, uzlaştırma kapsamında olduğundan, uzlaştırmacı Ali Bey’e tevdii edilmiş ve taraflar uzlaşma teklifini kabul ederek müzakerelere başlamışlardır.

Ebru Hanım, uzlaşmak için kendisinin de Erkan Bey’e arabasıyla aynı şekilde ve aynı hızda çarpmak istediği, ancak bu şekilde uzlaşacağını bildirmiş, teklif Erkan Bey tarafından kabul edilmiştir. Uzlaştırmacı Ali Bey tarafların ne şartlarda uzlaştıklarını açık açık belirten raporunu düzenlemiş ve görevli Cumhuriyet savcısına sunmuştur.

Cumhuriyet savcısı bu rapor karşısında aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Belirlenen edimin hukuka uygun olmaması ve edimin en fazla yirmi gün içerisinde yeniden belirlenmesi için dosyayı yeniden uzlaştırmacıya verir
B) Tarafların özgür iradeleriyle belirlediği edimi onaylar ve dosyayı kapatır
C) Tarafların edimlerinin sağlık personeli gözetiminde yapılması için gerekli ortamı sağlar
D) Edimin uygunluğu konusunda Cumhuriyet başsavcısından görüş alır
E) Edimin hukuka ve ahlaka uygun olmadığına karar verir ve toplanan deliller neticesinde iddianame düzenler

Uzlaştırma yönetmeliği, 33. maddede edimin konusu başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Tarafların anlaşmak için belirledikleri edimin hukuka ve ahlaka uygunluğu, uzlaşmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından değerlendirilir ve tarafların yukarıda belirledikleri edimin birbirinin can güvenliğini tehlikeye sokabilecek bir durum olduğu aşikardır, bu nedenle görevli Cumhuriyet savcısı dosyayı uzlaştırmacıya iade ederek en fazla ek 20 gün süre verir ve edimin değiştirilmesini ister.

Doğru Cevap: A) Belirlenen edimin hukuka uygun olmaması ve edimin en fazla yirmi gün içerisinde yeniden belirlenmesi için dosyayı yeniden uzlaştırmacıya verir

I.Mağdura, maddî ve manevî zararının karşılanması teklifini sunmak.

II.Şüpheliyi işlediği suç nedeniyle cezalandırmak.

III.Şüphelinin olgunlaşmasını sağlamak.

Yukarıda yer alan maddelerden hangileri mağdur-şüpheli uzlaştırmasının öncelikli amaçları arasında yer almamaktadır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I, II ve III
D) Yalnız III
E) I ve II

Mağdur şüpheli uzlaştırmasında şüpgeliye sebep olduğu zararı giderme fırsatı vermekte öncelikli amaçlardandır. Bunların yanı sıra; - Mağdura yardımcı olmak ve mağduru etkin kılmak, -Taraflar arasındaki müzakereler için güvenli bir ortam oluşturmak temel amaçlar arasında yer almaktadır.

ANCAK: Şüpheliyi cezasından dolayı cezalandırmak bu amaçlar arasında kabül edilemez ve etik değiltir.

Doğru Cevap: B) Yalnız II

''Uzlaştırma müzakerelerinde uzlaştırmacıya neden ihtiyaç vardır''

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yukarıdaki soruya verilecek  uygun bir cevaptır?

A) Tarafların güvendiği bağımsız kişi olduğundan
B) Tarafların birinin çıkarlarını almasına yardımcı olduğundan
C) Mağdur tarafın destekçisi olduğundan
D) Şüphelinin, mağdura daha fazla zarar vermesine engel olduğundan
E) Tarafların aralarındaki anlaşmazlığın giderilerek şüpheliye cezai bir yaptırım uygulatacağından
 
Doğru Cevap: A) Tarafların güvendiği bağımsız kişi olduğundan

''Müzakerelerin gizliliği, taraflara uzlaştırma teklifinin yapılmasından itibaren ................................. vurgulanır.''

Müzakereler kapsamında yukarıda belirtilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

 
A) Uzlaştırma teklifinin kabul edilmesi ile
B) Taraflarla ilk görüşme sırasında
C) Uzlaştırma sürecinin her aşamasında
D) Uzlaştırma raporu düzenlenmesi aşamasında
E) Uzlaştırma formunun doldurulması aşamasında

Uzlaştırma yönetmeliği 32. maddesinde Uzlaştırma müzakerelerinin gizliliği başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Uzlaştırma müzakereleri gizli olarak yürütülür. İfadesi açıkça belirtildiğinden, sürecin gizlilik kapsamında olduğu taraflara, uzlaştırmacı tarafından sürecin her aşamasında açıkla belirtilmelidir.

 
Doğru Cevap: C) Uzlaştırma sürecinin her aşamasında

I.Uzlaşma teklifinin reddedilmesine rağmen, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören uzlaştıklarını gösteren belge ile en geç iddianamenin düzenlendiği tarihe kadar Cumhuriyet savcısına başvurarak uzlaştıklarını beyan edebilirler.

II.Uzlaşma teklifinin reddedilmesine rağmen hüküm verilinceye kadar sanık ile mağdur, katılan veya suçtan zarar görenin aralarında uzlaşabilirler.

Yukarıdaki iki kavram, uzlaştırma süreçlerinin dosyanın hangi safhalarında gerçekleşmektedir?

A) Kovuşturma - Soruşturma
B) İstinaf - Yargıtay
C) Soruşturma - Kovuşturma
D) Soruşturma - Soruşturma
E) Soruşturma - İstinaf

I.Uzlaşma teklifinin reddedilmesine rağmen, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören uzlaştıklarını gösteren belge ile en geç iddianamenin düzenlendiği tarihe kadar Cumhuriyet savcısına başvurarak uzlaştıklarını beyan edebilirler. 

Yukarıdaki ifade, şüpheli , iddianame ve Cumhuriyet savcısı anahtar kelimeleriyle olayın soruşturma aşaması olduğunu gösterir.

II.Uzlaşma teklifinin reddedilmesine rağmen hüküm verilinceye kadar sanık ile mağdur, katılan veya suçtan zarar görenin aralarında uzlaşabilirler.

Yukarıdaki ifade, hüküm, sanık anahtar kelimeleriyle olayın kovuşturma aşaması olduğunu gösterir.

 
Doğru Cevap: C) Soruşturma - Kovuşturma

I.Uzlaşma hükümlerinin soruşturma aşamasında uygulanması sonucunda uzlaşma sağlanmış ve edim def’aten yerine getirilmiş ise Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı verilir.

II.Uzlaşma hükümlerinin kovuşturma aşamasında uygulanması sonucunda uzlaşma sağlanmış ve edim def’aten yerine getirilmiş ise mahkeme, Davanın Düşmesine Karar verir. 

III.Mahkeme tarafından verilen davanın Düşme kararına karşı kanun yolu (istinaf ve temyiz) kapalıdır.

Uzlaşma kapsamında yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III
E) I ve II

I.Uzlaşma hükümlerinin soruşturma aşamasında uygulanması sonucunda uzlaşma sağlanmış ve edim def’aten yerine getirilmiş ise Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı verilir. doğru bir ifadedir ve ayrıntısı için uzlaştırma yönetmeliği 20. maddesinde yer alan Soruşturma evresinde uzlaşmanın hukuki sonuçları kısmı incelenebilir.

II.Uzlaşma hükümlerinin kovuşturma aşamasında uygulanması sonucunda uzlaşma sağlanmış ve edim def’aten yerine getirilmiş ise mahkeme, Davanın Düşmesine Karar verir.  doğru bir ifadedir ve ayrıntısı için uzlaştırma yönetmeliği 27.  maddede belirtilen kovuşturma evresinde uzlaşmanın hukuki sonuçları kısmı incelenebilir.

ANCAK: III nolu seçenekte belirtilen ifade yanlıştır, kişinin uzlaştırma kapsamında verilen kararlara  herzaman itiraz hakkı (istinaf, temyiz yolu açıktır)

Doğru Cevap: E) I ve II

''Uzlaştırma sürecinde yapılan açıklamalar herhangi bir soruşturma, kovuşturma ya da davada ......................... olarak kullanılamaz. Müzakerelere katılanlar bu bilgilere ilişkin ...................................... olarak dinlenemez.''

Uzlaştırma yönetmeliğine göre yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kıymetli evrak - Müşteki
B) Müzekkere - Tanık
C) Delil - Tanık
D) Senet - Sanık
E) Belge - Tanık

''Uzlaştırma sürecinde yapılan açıklamalar herhangi bir soruşturma, kovuşturma ya da davada delil olarak kullanılamaz. Müzakerelere katılanlar bu bilgilere ilişkin tanık olarak dinlenemez.''

Müzakereler gizlilik kapsamında olduğundan delil ve tanık olarak dinlenmeleri yasaktır.

Doğru Cevap: C) Delil - Tanık

Uzlaşma kapsamında, edimin yerine getirilmemesi halinde uzlaştırma raporu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Rapor hükümsüzdür
B) Rapor yeniden düzenlenmelidir
C) Rapor ilam mahiyetine haiz belgedir
D) Raporun hukuki bir mahiyeti yoktur
E) Raporun hükümsüz olabilmesi için temyiz yoluna başvurulur

Uzlaştırma yönetmeliği 20. madde ve 27. maddelerde edimin yerine getirilmemesi durumunda, uzlaşma raporunun,  ilam mahiyetine haiz belge sayılacağı hususlarına açıkça yer verilmiştir.

Doğru Cevap: C) Rapor ilam mahiyetine haiz belgedir

Uzlaştırmacı olarak görevlendirilen Ali Bey dosyada mağdur olan taraf ile bir telefon görüşmesi yapmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi etkili bir telefon görüşmesi örneği olabilir?

A) Ben devlet görevlisiyim hemen verdiğim adrese gelin
B) Adam yapmış bi eşeklik affetmek büyüklüktür
C) Uğraşmazsan da şüphelinin ceza alacağı kesin değilki
D) Hemen iş yerime gel bu işi netleştirelim
E) Ben Muğla Cumhuriyet başsavcılığı uzlaştırma bürosu tarafınfan görevlendirilen uzlaştırmacıyım

Uzlaştırmacı dosyayı bürodan teslim aldığında taraflara kendisini tanıtırken düzgün bir uslup ve hangi adliyeden ne zaman görevlendirildiğini belirterek karşı tarafa güven vermelidir.

Doğru Cevap: E) Ben Muğla Cumhuriyet başsavcılığı uzlaştırma bürosu tarafınfan görevlendirilen uzlaştırmacıyım

Aşağıdakilerin hangisinde temel iletişim modelinde yer alan öğeler doğru olarak sıralanmıştır?

A) Kaynak - Kodlama - İleti - Kanal - Kod açma - Geri bildirim - Gürültü
B) Kodlama - Kaynak - İleti - Kod açma - Geri bildirim
C) İleti - Kaynak - Kodlama - Geri bildirim - Gürültü
D) Kaynak - İleti - Kodlama - Geri bildirim - Gürültü
E) Kaynak - Kodlama - Kanal - İleti - Geri bildirim - Kod açma - Gürültü

Temel iletişim modelinde yer alan öğeler aynı zamanda İletişim(Uzlaştırma) sürecinde de yer almaktadır.

Kaynak: İletişim sürecinde mesajı gönderen ve iletişim sürecini başlatan öğedir.

Kodlama: Bilgilerin, düşüncelerin ve duyguların alıcı tarafından anlaşılmasına olanak tanıyacak şekilde iletime uygun hazır bir mesaja dönüştürülmesidir.

İleti :Bir kişinin diğer kişiye ya da bir grup insana iletmek istediği fikir, düşünce ya da duygunun sözlü ya da sözsüz biçimidir.

Kanal: İletinin kodlandıktan sonra, kod açma sürecinin gerçekleştiği ana kadar izlediği yol kanal olarak adlandırılmaktadır.

Kod açma :kaynak tarafından gönderilen mesajların, alıcı tarafından anlamlandırılması; eş deyişle,iletiye yüklenen anlamın çözümlenmesi işlemidir.

Alıcı: Kaynağın gönderdiği iletilerin hedefidir.

Geri Bildirim: Alıcının algıladığı ve yorumladığı iletilere, sözlü ve/veya sözsüz tepki verme sürecidir.

Gürültü: İletinin anlaşılması ya da iletilmesini engelleyen her şey gürültü olarak değerlendirilmektedir.

 
Doğru Cevap: A) Kaynak - Kodlama - İleti - Kanal - Kod açma - Geri bildirim - Gürültü

‘’En uzak mesafe; iki kafa arasındaki mesafedir Birbirini anlamayan.’’

Yukarıda belirtilen cümlede ifade edilmeye çalışılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
A) Arabuluculuk
B) Uzlaştırma
C) Müzakere
D) Anlayış
E) İletişim
 
Doğru Cevap: E) İletişim

“İnsanların ön yargılarını kırmak, dünyanın en sert madeni olan elması kırmaktan daha zordur’’

Yukarıda verilen söz ile ney ifade edilmeye çalışılmıştır?

A) Ön yargılı insanlarla olumlu bir iletişim kurmanın zorluğu
B) Ön yargının insanlar üzerindeki karamsar etkisi
C) Ön yargının, elmastan daha sert bir maden olduğunu
D) Ön yargılı insanların çevre tarafından sevilmediğini
E) Ön yargılı insanların dışlanması gerektiğini

Ön yargılı insanlarla olumlu bir iletişim süreci sağlanması zor ve uzun bir süreçtir, kişinin kalıplaşmış düşüncelerinin değişmesi uzun zamanlar alabilir hatta hiç değişmeyebilir.

Doğru Cevap: A) Ön yargılı insanlarla olumlu bir iletişim kurmanın zorluğu

Aşağıdaki ifadelerden hangisi uzlaştırma kapsamında iletişim sürecinde yer alan öğelerden değildir?

A) Geri bildirim
B) Mesaj
C) Kanal
D) Yer ve zaman
E) Gönderici ve Alıcı

İletişim sürecinde yer alan öğeler; Kaynak, ileti, kodlama-kod açma, kanal, alıcı, geri-bildirim ve gürültü şeklindedir.

Doğru Cevap: D) Yer ve zaman

I.     Mesafe,

II.    Konuşma tarzı,

III.   Karşılıklı konuşmak,

Yukarıda yer alan ifadelerden hangileri sözsüz iletişimin unsurları arasında yer almaktadır?

A) I ve II
B) I, II ve III
C) I ve III
D) II ve III
E) Yalnız III

Sıralanan özelliklerden I ve II nolu seçenek sözsüz iletişimin unsurları arasında yer almaktadır.

Doğru Cevap: A) I ve II

Açık iletişime ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru bir bilgidir?

A) Savunucu bir iletişimdir
B) Korumacı bir iletişimdir
C) Saldırıcı ve karşı tarafı yıldırıcı bir iletişimdir
D) Suçluyu bularak tarafı haksız olduğuna ikna edici bir iletişimdir
E) Kimseyi kırmadan, imada bulunmadan düşünceleri duyguları uygun ifadelerle paylaşmaya dayalı bir iletişimdir

Açık iletişim savunucu iletişimin aksine; açıklık, savunmak yerine olduğu gibi söylemek, yenme-yenilme gayesi olmadan uzlaşı ortamını sağlamaya yönelik iletişimdir.

Doğru Cevap: E) Kimseyi kırmadan, imada bulunmadan düşünceleri duyguları uygun ifadelerle paylaşmaya dayalı bir iletişimdir

‘’Söz vardır insanı vezir eder, söz vardır insanı mahkûm eder’’

Yukarıda belirtilen cümlede aşağıdaki hangi kavramın öneminden bahsedilmiştir?

 
A) Sohbet
B) Müzakere
C) İletişim
D) Empati
E) Anlaşma
 
Doğru Cevap: C) İletişim

Aşağıdaki ifadelerden hangisi uzlaştırma sürecinde insan ilişkileri kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi değildir?

A) Duruma göre esnek olunmalıdır
B) Anlayışlı, kibar ve sakin davranılmalıdır
C) Davranışlarında etkili olduğu beden dilli kullanılarak gösterilmelidir
D) Ortamın durumuna göre tavır sergilenmelidir
E) İletişim genelinde haklı olunan durumlarda ani ve katı kararlar alınmalıdır

Olaylar hakkında, düşünmeden, incelemeden, anlık karar vermekten sakınılmalıdır.

Doğru Cevap: E) İletişim genelinde haklı olunan durumlarda ani ve katı kararlar alınmalıdır

‘’Kişinin ………………………………… kavramını uygulaması, kendini karşıdakinin yerine koyup onu anlamaya çalışmak, ………………………………  kavramını uygulaması da karşıdakinin duygu ve davranışlarını örnek almak olarak tanımlanabilir.’’

Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

 
A) Empati Kanal
B) Sempati Antipati
C) Empati Gürültü
D) Empati Sempati
E) Empati Geri bildirim
 
Doğru Cevap: D) Empati Sempati

I.Üniversitelerin Fen Edebiyat fakülteleri

II.Türkiye Barolar Birliği

III.Türkiye Adalet Akademisi

Uzlaştırmacı eğitimi, yukarıda yer alan kurum veya kuruluşların hangileri tarafından verilemez?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) l ve III
E) II ve III

Uzlaştırma yönetmeliği 51. maddede uzlaştırmacı eğitimi vermeye yetkili kuruluşlar şu şekilde sıralanmıştır.

1-Üniversitelerin Hukuk Fakülteleri

2-Türkiye Adalet Akademisi

3-Türkiye Barolar Birliği 

olarak belirtilmiştir.

Bu nedenle: Üniversitelerin Fen Edebiyat Fakülteleri tarafından uzlaştırmacı eğitimi verilemeyeceği kesindir.

Doğru Cevap: A) Yalnız I

''Eğitim kuruluşları, eğitimlerini başarı ile tamamlayan kişilere en geç …………………… ay içinde uzlaştırmacı eğitimini tamamladıklarına dair katılım belgesi verirler.''

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 1
B) 3
C) 2
D) 5
E) 4

Uzlaştırma yönetmeliğine göre, uzlaştırmacı adaylarının eğitim aldıkları kurum, kişilere eğitimlerini tamamladıktan en fazla 1 ay içerisinde uzlaştırma eğitim programına katıldıklarına ilişkin katılım belgesi verirler.

Doğru Cevap: A) 1

Aşağıdakilerden hangisi Ceza Muhakemesinde uzlaştırma yönetmeliğe göre, uzlaştırma eğitimi vermeye yetkili değildir?

A) Ankara Barosu
B) Sakarya Üniversitesi
C) Türkiye Adalet Akademisi
D) Adalet Bakanlığı
E) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Alternatif Çözümler Daire Başkanlığınca çıkarılan uzlaştırma yönetmeliğine göre , uzlaştırma eğitimi verme izni, Üniversitelerin Hukuk Fakülteleri, Adalet Akademisi, Barolar ve Türkiye Barolar Birliğinden oluşmaktadır. Yani Adalet Bakanlığı eğitim vermeye yetkili kurum değil, eğitim izni vermeye yetkili kurumdur.

Doğru Cevap: D) Adalet Bakanlığı

Uzlaştırmacı seminerine katılan bir grup uzlaştırmacı adayı aralarında şu şekilde tartışmaktadırlar;

Uzlaştırmacı Ahmet Bey           : Cumhurbaşkanına hakaret, uzlaştırma kapsamında bir suç değildir arkadaşlar.

Uzlaştırmacı Merve Hanım      : Hakaret suçu, uzlaştırma kapsamında bir suçtur.

Uzlaştırmacı Kayra Bey             : Dolandırıcılık suçu da uzlaştırma kapsamındadır.

Uzlaştırmacı Mustafa Bey        : Kişi eğer Devleti dolandırmışsa bu suç uzlaştırma kapsamında olmaz.

Yukarıdaki diyalogda hangi uzlaştırmacıların söyledikleri doğrudur?

 
A) Ahmet Bey ve Merve Hanınm
B) Kayra Bey
C) Ahmet Bey, Mustafa Bey ve Merve Hanım
D) Kayra Bey ve Ahmet Bey
E) Hepsi doğru

Uzlaştırma yönetmeliğine göre, belirtilen suçlarla iligli tüm ifadeler doğrudur, bu konuda ayrıntılı bilgi almak istenirse, uzlaştırma kapsamında kalan suçlar ve istisnaları bölümüne bakılabilir. 

Doğru Cevap: E) Hepsi doğru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete tabi bir suç değildir?

A) Tehdit suçu
B) Hakaret suçu
C) Hukuki alacağı tahsil amacıyla dolandırıcılık
D) Taksirle yaralama
E) Hırsızlık

Hırsızlık suçu takibi şikayete bağlı bir suç değildir. Ne var ki hırsızlık suçu uzlaştırma kapsamındadır. Ancak nitelikli hırsızlık suçu (TCK md. 142) ile hırsızlık suçunun gece vakti işlenmiş hali (TCK md. 143) uzlaştırma kapsamında da değildir.

Doğru Cevap: E) Hırsızlık

Aşağıdakilerden hangisi soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı bir suç değildir?

A) Basit cinsel saldırı
B) Nitelikli cinsel saldırının eşe karşı işlenmesi
C) Reşit olmayanla cinsel ilişki
D) Kasten yaralama
E) Çocukların cinsel istismarı

Çocukların cinsel istismarı takibi şikayete bağlı suç değildir. Basit cinsel saldırı (TCK md. 102/1), Nitelikli cinsel saldırının eşe karşı işlenmesi (TCK md. 102/2), Reşit olmayanla cinsel ilişki (TCK md. 104/1), Basit cinsel taciz (TCK md. 105/1) suçları takibi şikayete bağlı suçlardır.

Ayrıca Kasten yaralama suçu da şikayete tabi bir suçtur.

 

 
Doğru Cevap: E) Çocukların cinsel istismarı

Aşağıdaki suçlardan hangisi uzlaşma kapsamında değildir?

A) Rüşvet
B) Kasten yaralama
C) Taksirle yaralama
D) Hakaret
E) Hırsızlık

Uzlaştırma yönetmeliği, 8. maddede, Uzlaştırma kapsamındaki suçlar ve istisnaları başlığı altında ayrıntıları belirtilen ifadelere göre, Şikayete tabi suçlar (istisnai durumlar haricinde) uzlaşma kapsamında olur, bu nedenle şıklarda belirtilen, Kasten yaralama, Taksirle yaralama, Hırsızlık, Hakaret suçları şikayete tabi suçlar olduğundan uzlaşma kapsamında değerlendirilir. 

ANCAK: Rüşvet suçu şikayete şikayete bağlı bir suç olmadığından uzlaşma kapsamına dahil edilemez

Doğru Cevap: A) Rüşvet

Aşağıdakilerden hangisi mağdur – fail arabuluculuğu (uzlaştırmasının) sunduğu faydalar arasında değildir?

A) Mağdura yönelik faydalar
B) Faile yönelik faydalar
C) Ceza adalet sistemine yönelik faydalar
D) Topluma yönelik faydalar
E) Devlet hazinesine yönelik faydalar

Mağdur – fail arabuluculuğu (uzlaştırmasının) sunduğu faydalar arasında ayrıca ‘’Devlet hazinesine yönelik’’ bir faydadan bahsedilmemektedir.

Doğru Cevap: E) Devlet hazinesine yönelik faydalar

Site Haritası       Ana Sayfa           Kurumsal           Ürünler           Galeri           Blog           Talep Formu           İletişim