DOĞDULAR
DOĞALGAZ VE YAPI
Deniz Sınav 3

 


 

Üzgünüz, Deneme Sınavında Başarısız Oldunuz!
1 Puan Aldınız

Soru Sayısı99
Doğru Cevap1
Yanlış Cevap0
Boş Cevap98

Çalışma Alanına Geri Dön Sınava Tekrar Gir


Sınav Soru ve Cevapları

I.Uzlaştırma, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin temel hak ve hürriyetlerine uygun olarak, menfaatlerinin korunması esası gözetilerek yürütülür.

II.Uzlaştırmaya katılan şüpheli, sanık, mağdur veya suçtan zarar gören ile kanunî temsilcileri müzakereler sırasında, Kanunun tanıdığı temel güvencelere sahiptir.

III.Şüpheli, sanık, mağdur, suçtan zarar gören veya bu kişilerin kanunî temsilcileri Türkçe bilmiyorsa veya engelli ise uzlaştırma işlemi yapılamaz.

IV.Uzlaştırma sürecine başlanmadan önce şüpheli veya sanık İJe mağdur veya suçtan zarar gören; hakları, uzlaşmanın mahiyeti ve verecekleri kararların hukukî sonuçları hakkında bilgilendirilir.

V.Uzlaştırmacı tarafların, hüküm ve sonuçlarını bilerek ve özgür iradeleriyle uzlaşmalarını sağlayacak uygun tedbirleri alır.

Uzlaştırmaya ilişkin yukarıdaki temel ilkelerden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I
B) I, II ve III
C) Yalnız III
D) V ve IV.
E) III, IV ve V

Şüpheli, sanık, mağdur, suçtan zarar gören veya bu kişilerin kanunî temsilcileri Türkçe bilmiyorsa veya engelli ise Kanunun 202' nci maddesi hükmü uygulanır ve uzlaştırma işlemlerine devam edilir.

Doğru Cevap: C) Yalnız III

Uzlaştırmacı tarafından, uzlaşma teklifi suçun işlendiği tarihten itibaren ne kadar süre geçmeden yapılamaz?

A) 1 ay
B) 2 ay
C) 7 gün
D) 20 gün
E) 15 gün

Uzlaşma teklifi suçun işlendiği tarihten itibaren 1 ay  süre geçmeden yapılamaz.

Doğru Cevap: A) 1 ay

I.Failin mağdura karşı gerçekleştirdiği eylemin etkilerini anlamaya ve bundan dolayı sorumluluğunu kabul etmeye teşvik edilmesi,

II.Mağdura, suçun etkilerini doğrudan faile anlatabilmesi, ona sorular sorabilmesi ve suç nedeniyle ortaya çıkan zararın en iyi şekilde giderilebilmesi amacıyla faille bir araya gelmesi için fırsat verilmesi,

III.   Suça karşı verilecek toplumsal tepkiye, mağdurun, maruz kaldığı zararın mümkün olduğu kadar giderilmesinden başlanması,

Yukarıdaki kavramları İfade eden kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cezalandırıcı Adalet
B) Onarıcı Adalet
C) Uzlaştımacı Adalet
D) Yaptırımcı Adalet
E) Yapıcı Kanun
İfadelerin hepsi Onarıcı Adalet kapsamında belirtilmiştir.
Doğru Cevap: B) Onarıcı Adalet

I.Hukuk Fakülteleri

II.Adalet Akademisi

III.Milli Eğitim Bakanlığı

''Eğitim verecek kurum ve kuruluşlara Adalet Bakanlığı izin verir. '' Bu bilgiye dayanarak yukarıdakilerden hangisi eğitim vermeye yetkili kurumlardan değildir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

Üniversitelerin Hukuk Fakülteleri ve  Adalet Akademisi, uzlaştırma yönetmeliğine göre eğitim vermeye yetkili kurumlardır, ancak Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı'nın eğitim vermeye izin verdiği kuruluşlar arasında değildir.

Doğru Cevap: C) Yalnız III

''Uzlaşmanın sağlanması hâlinde, soruşturma veya kovuşturma konusu suç nedeniyle  ………...………. davası açılamaz; açılmış olan davadan …………………… edilmiş sayılır.''

Yukarıdaki boşluklara gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tespit - Vazgeçmiş
B) Kamu Davası - Vazgeçmiş
C) Tazminat Davası - Feragat
D) Ceza Davası - Feragat
E) Kamu Davası - Feragat

Uzlaşmanın sağlanması hâlinde, soruşturma veya kovuşturma konusu suç nedeniyle  tazminat davası açılamaz; açılmış olan davadan feragat edilmiş sayılır. doğru ifadedir.

Uzlaşmanın amacı gereği eğer anlaşma sağlandıysa görülebilecek davalardan feragat edilmiş sayılmalıdır.

Doğru Cevap: C) Tazminat Davası - Feragat

''Soruşturmasına başlanılan ve uzlaştırma kapsamında kalan suçlara İlişkin gerekli araştırma ve soruşturma işlemleri, ............................................... tarafından yapılır.''

Uzlaştırma yönetmeliğine göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Hakim
B) Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı
C) Uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı
D) Cumhuriyet başsavcısı
E) Uzlaşma süreci beklenilir soruşturma yürütülmez

Uzlaşma kapsamında bulunan bir soruşturma dosyası,  büroya teslim edilse dahi soruşturmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı delilleri toplamaya devam eder ve dosyaya ekler.

Doğru Cevap: B) Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı

''Uzlaştırma müzakereleri ...................... olarak yürütülür. Uzlaştırmacı, uzlaştırma sürecinde yapılan açıklamaları, kendisine aktarılan veya diğer bir şekilde öğrendiği olguları ........................... tutmakla yükümlüdür.''

Uzlaştırma yönetmeliğine göre yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Gizli - Gizli
B) Açık - Gizli
C) Açık - Açık
D) Gizli - Açık
E) Gizli - Sadece Cumhuriyet savcısına açık

Uzlaştırma kapsamında, dosyanın uzlaştırmaya verildiği ancak büroya teslim edilene kadar geçen aşamaların tamamı gizlilik esasında yürütülmelidir.

Doğru Cevap: A) Gizli - Gizli

Uzlaştırmacı olacak kişilere .............................. saati  teorik ve ................................... uygulamalı olmak üzere en az .......................... ders saati eğitim verilir.

Uzlaştırma yönetmeliğine göre yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 40 - 8 - 48
B) 36 - 12 - 48
C) 12 - 36 - 48
D) 8 - 12 - 36
E) 36 - 8 - 44

Uzlaştırma yönetmeliğine göre; 36 saat teorik , 12 saat uygulamalı,  olmak üzere toplam 48 saat ders verilmelidir. 

Doğru Cevap: B) 36 - 12 - 48

Uzlaştırma işleminde, suçu işleyen kişi başka bir şehirde ise uzlaştırma ile ilgili uzlaştırmacının yapacağı uygulamalardan hangisi doğrudur?

A) Dosyanın îadesi
B) Bekletici Mesele
C) Tebligat veya İstinabe
D) Suç Duyurusu
E) Telefon İle İletişime Geçmek

Uzlaştırma yönetmeliğine göre, taraflardan herhangi birisi sehir dışında ise yapılacak resmi işlemler konusunda uzlaştırmacı, uzlaştırma bürosu ile beraber hareket ederek büro tarafından tebligat veya istinabe aracılığı ile tarafa ulaşmalıdır.

Dosyanın îadesi                            : Uzlaştırmacının tüm resmi yolları denemeden tarafa ulaşamadığını bildirerek dosyayı büroya iade etme hakkı bulunmamaktadır, bu doğru ve kabul edilebilir bir uygulama olmaz.

Bekletici Mesele                        : Uzlaştırmacının dosyayı bekletici mesele yapma gibi bir yetkisi bulunmamaktadır, uzlaştırmacı adli bir makamda devlet kadrosunda çalışan bir memur olmadığı için bu uygulama                                                             kanuna aykırılık teşkil eder.

Suç Duyurusu                                : Uzlaştırmacının tarafa ulaşamadığı veya tarafın başka bir bölgede yaşamasından dolayı suç duyurusu gibi bir hakkı olmadığı gibi kanunen de böyle bir durumda kimsenin böyle bir                                                             hakkı bulunmamaktadır, suç duyurusunda bulunmak için taraflardan birinin, karşı tarafın yaptığı herhangi bir hareket, davranış vb. uygulamalarından dolayı zarar görmüş olmalıdır.                                                             Bu olay bu konuların tamamen dışındadır,  bu nedenle bu uygulama kanuna aykırıdır.

Telefon İle İletişime Geçmek       : Resmi olarak uzlaştırma teklif formunu fiziken tarafa ulaştırması gerektiğinden telefon uygulaması sanal ortamda sadece taraf ile yapılacak görüşmeleri kapsamaktadır.

Doğru Cevap: C) Tebligat veya İstinabe

Türkiye’de Ceza Adalet Sisteminde, uzlaştırma yönetmeliğinin dayanağını oluşturan kanun ve uygulama yılı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2004 - 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
B) 2005 - 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
C) 2006 - 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
D) 2008 - 5273 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
E) 2007 - 5273 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

Türkiye de uzlaştırma yönetmeliğinin dayanağı ilk kez 2004 tarihli  5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunudur.

Doğru Cevap: A) 2004 - 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

Uzlaştırmacı Samed Bey “Bazen şüpheli suçu işlemekte haklı olduğunu savunuyor. Telefonda, mesela mağdura ‘Çirkin’ diyor, buraya geliyor yine 'Çirkin' diyor, ‘Yerden Bitme’ diyor. ‘Ukala’ diyor. Burada da aynı şeyleri söylemeye devam ediyor."

Şüphelinin yapmış olduğu hitap şekli aşağıdaki hangi kavrama aykırılık teşkil eder?

A) Edim
B) Etik
C) Empati
D) Algı
E) Uzlaşma

Uzlaştırma yönetmeliğine göre, Samed Bey'in, mağdura söylemiş olduğu ‘Çirkin’.  ‘Yerden Bitme’,  ‘Ukala’ gibi sözleri söylemesi ve devam etmesi, suç işlediğini ancak haklı olarak işlediğini savunarak karşı tarafı yıldırmak uzlaşmaya veya davadan çekilmek üzere bir baskı uygulamak için söylenen sözler olduğundan;

Bu hususlar uzlaşmanın etik ve ahlaki kurallarına aykırıdır.

Doğru Cevap: B) Etik

”Uzlaşmanın sağlanamaması hâlinde, soruşturma veya kovuşturma konusu suç nedeniyle …….......………… davası açılabilir; açılmış olan ceza soruşturması / davasından ………...........……… sayılır."

Yukarıda boş bırakılan yerler aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A) kamu davası – vazgeçmiş
B) ceza davası – vazgeçmiş
C) tazminat davası – imtina etmiş
D) tazminat davası – davadan feragat edilmemiş
E) kamu davası – davadan feragat etmiş

Soruşturma aşamasında veya kovuşturma aşamasında uzlaşmanın olumsuz sonuçlanması sonucunda, tazminat davası açılabilir, dava uzlaşma kapsamında olumsuz sonuçlandığından feragat edilmemiş sayılır. 

Doğru Cevap: D) tazminat davası – davadan feragat edilmemiş

Uzlaştırma müzakereleri …………………. dir.

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Alenidir
B) Açıktır
C) Gizli
D) Halka açıktır
E) Cumhuriyet savcısının uygun gördüğü kişilere açıktır

Dosyanın uzlaştırmacıya tevdii ile işlemlerin sonuçlanması ve uzlaştırmacı tarafından düzenlenen rapor ile beraber dosyanın tekrar büroya iadesine kadar geçen sürede yapılan tüm işlemler GİZLİDİR.

Aleni, Açık, Halka Açık veya Cumhuriyet savcısının uygun gördüğü kişilere bu aşamaların açık olma durumları söz konusu değildir.

Doğru Cevap: C) Gizli

Bir grup uzlaştırmacı aralarında renklerle ilgili olarak konuşmaktadırlar:

Uzlaştımacı Bahar Hanım: Mavi mavi masmavi daha ne diyeyim. Derin duyguların ifadesidir. Sevgiye, duyguya, güzelliğe yöneliktir.

Uzlaştımacı Alya Hanım: Sarı renk benim rengimdir. Sarı en parlak temel renktir. Güneşin parlaklığının ve sıcaklığının simgesi sayılmıştır.

Uzlaştımacı İlknur Hanım: Benim en sevdiğim renktir yeşil. Yeşil enerji yüklüdür.

Uzlaştımacı Ebru Hanım: Turuncuya bayılırım. Turuncu dışa dönüktür, iyimser bir renktir.

Uzlaştımacı Mustafa Bey: Siyah beni tarif eden renktir,

Yukarıdaki konuşmalarda uzlaştırmada iletişim ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılabilir?

A) Müzakere teknikleri
B) Etik değerler
C) Empati
D) İletişimde renkler ve psikolojik etkileri
E) Kişisel zevkler

Soruda belirtilen tüm kişiler renklerin insan piskolosinde hangi rengin ne tür bir olumlu etki yarattığı üzerinde durmaktadır , kişiler, kişisel zevklerinin dışında renklerin etkileri üzerinde durduğundan İletişimde renkler ve psikolojik etkileri seçeneği doğru seçenek olmalıdır.

Doğru Cevap: D) İletişimde renkler ve psikolojik etkileri

''Eğitim kuruluşlarınca, adayların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve kabul edilebilir haklı bir mazereti bulunmaksızın derslerin ……………………. devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir.''

Uzlaştırmacı adayı eğitimi ile ilgili yukarıdaki kelimede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

A) 2/12
B) 1/12
C) 3/12
D) 4/12
E) 6/12

Uzlaştırmacı adayı eğitim programında, adaylar mazeretsiz olarak derslerin 1/12 ' si kadar devamsızlık yaparlarsa, eğitim programında başarısız olmuş sayılırlar.

Doğru Cevap: B) 1/12

Uzlaştırma yönetmeliğinin 17 nci maddesindeki süreye uyulması koşuluyla edimin değiştirilmesini, uzlaştırmacıdan kim isteyebilir?

A) Hâkim
B) Uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı
C) Cumhuriyet başsavcısı
D) Soruşturmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı
E) Uzlaştırma bürosu

Uzlaştırma yönetmeliği, 17. maddesine göre;

Uzlaştırma yönetmeliğine göre, Uzlaşmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı, süresi içerisinde uzlaşma raporunu düzenleyen uzlaştırmacının raporu incelendikten sonra edimin hukuka ve ahlaka uygun olmadığı kararı verilir ve edimin değiştirilmesi için dosyayı yeniden uzlaştırmacıya verebilir. 

Doğru Cevap: B) Uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı

''Ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı yargı çevresinde yeteri kadar uzlaştırmacı bulunmaması hâlinde, …………………………………………..  uzlaştırmacı talep edilebilir.''

Uzlaştırma yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) En yakın Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığından
B) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından
C) En yakın Cumhuriyet Başsavcılığından
D) Bölge Adliye Mahkemesi
E) Alternatif Çözümler Daire Başkanlığının belirlediği listeden

Uzlaştırma yönetmeliği, 12. maddesinde Uzlaştırmacı Görevlendirilmesi başlığı altında belirtilen ifadeye göre;

Ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı yargı  çevresinde yeteri kadar uzlaştırmacı bulunmaması hâlinde, en yakın Ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı listesinden görevlendirme yapılabilir. Şeklinde belirtildiğinden doğru seçenek ''En yakın Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığından'' olmalıdır.

Doğru Cevap: A) En yakın Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığından

Edimin yerine getirilip getirilmediğinin takibi, aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir?

A) Tarama Merkezi
B) Uzlaştırma Bürosu
C) Hukuk Tevzi Bürosu
D) Ön Büro
E) Soruşturma savcısı

Uzlaştırma yönetmeliğine göre, tarafların edim belirleyerek uzlaşmaları ve edimin taksitlendirilmesi veya belirli bir sürece yayılarak yapılacak olması durumunda, edimin yerine getirilip getirilmediğinin takibinin Uzlaşma Bürosu tarafından yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Doğru Cevap: B) Uzlaştırma Bürosu

Aşağıdaki cümlelerden hangisi ayraç içinde verilenlerle uyuşmamaktadır?

A) Ceza Muhakemesi Kanunu (5271)
B) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP)
C) Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırma müzakerelerini yöneten, Cumhuriyet savcısının onayıyla görevlendirilen avukat veya hukuk öğrenimi görmüş kişi (Arabulucu)
D) Uzlaştırma işlemleri sonuçlandırıldığında uzlaştırmacı tarafından düzenlenen belge, (Uzlaştırma Raporu)
E) Uzlaştırmacı olmaksızın tarafların uzlaştıklarını gösterir belge (Uzlaşma Belgesi)

Uzlaştırma yönetmeliğine göre; 

Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırma müzakerelerini yöneten, Cumhuriyet savcısının onayıyla görevlendirilen avukat veya hukuk öğrenimi görmüş kişi (Arabulucu)  değil;

UZLAŞTIRMACI denir. Bu nedenle yanlış ifade bu seçenektir.

Doğru Cevap: C) Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırma müzakerelerini yöneten, Cumhuriyet savcısının onayıyla görevlendirilen avukat veya hukuk öğrenimi görmüş kişi (Arabulucu)

''Uzlaştırma eğitimini almak ve yılda iki kez yapılacak yazılı sınavda yüz üzerinden asgari .............. puan almış olmak gerekir.''

Uzlaştırma yönetmeliğine göre, yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A) 65
B) 70
C) 80
D) 60
E) 50

Uzlaştırma yönetmeliği 59. maddede Sınavda başarı puanı başlığı altında, açıkca belirtilen ifadeye göre uzlaştırma sınavlarından başarılı sayılabilmek için 100 puan üzerinden, asgari 70 puan almanın zorunlu bulunduğu belirtilmiştir.

Doğru Cevap: B) 70

I.Üstlenebilirler.

II.Üstlenemez.

III.Bazı suçlarda kısmen üstlenebilir.

Avukat, soruşturma aşamasında uzlaştırmacı olarak görev yaptığı uzlaştırma dosyasının olumsuz sonuçlanması sonucunda açılan ceza davasında,  vekil veya müdafii olarak görev üstlenip üstlenemeyeceği hakkında yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

Uzlaştırma yönetmeliğine göre, Avukatların, soruşturma veya kovuşturma aşamasında uzlaştırmacı olarak görev aldıkları dosyanın ileri ki süreçlerdeki hiçbir aşamalarında vekil veya müdafi olarak görev alamazlar. hükmü çok açıkça belirtildiğinden,  Yalnız II nolu cevap şıkkı doğrudur.

Doğru Cevap: B) Yalnız II

''Uzlaştırma eğitiminde eğitim alan kursiyerlerden Rıdvan Bey, uzlaştırmacıyı şu şekilde: "Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırma müzakerelerini yöneten, Cumhuriyet savcısının onayıyla görevlendirilen avukat, psikolog, sosyolog, sosyal hizmet uzmanı, teknik personel veya hukuk öğrenimi görmüş kişiyi ifade eder." tanımlamıştır.''

Rıdvan Bey'in yukarıda yaptığı bu tanımlamada aşağıdaki ifadelerden hangisinde yanlışlık yapılmamıştır?

A) Psikolog
B) Sosyolog
C) Sosyal Hizmet Uzmanı
D) Avukat veya hukuk öğrenimi gören kişi
E) Teknik Personel

Uzlaştırma yönetmeliğine göre uzlaştırmacı olmanın başlıca şartları, Avukat veya lisans öğrenimini tamamlayarak yönetmelikte belirtilen süre ve ders sayısı olarak yeterli derecede hukuk öğrenimi gören kişiler arasından yapılacak sınavda başarılı olmak. olarak belirtilmiştir.

Bu nedenle Avukat veya lisans öğrenimini tamamlayarak hukuk öğrenimi gören kişi seçeneceği haricindeki diğer seçeneklerdeki mesleklere ilişkin ders ayrıntıları bilmediğimiz için yanlış kabul etmek durumundayız.

Doğru Cevap: D) Avukat veya hukuk öğrenimi gören kişi

I.Suçun uzlaşma kapsamında bulunması,

II.Fiilin soruşturulabilir ve kovuşturulabilir olması,

III.Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlarda, Cumhuriyet savcısının ihbarı ile sürecin başlaması,

Uzlaşmanın koşulları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) l ve III
E) I ve II

Uzlaştırma yönetmeliğine göre;

I.Suçun uzlaşma kapsamında bulunması,

II.Fiilin soruşturulabilir ve kovuşturulabilir olması,  ifadeleri uzlaşmanın şartları arasında sayılmıştır.

ANCAK:

III.Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlarda, Cumhuriyet savcısının ihbarı ile sürecin başlaması, ifadesi yanlış bir kavramdır çünkü Soruşturuşması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlarda, mağdur tarafın şikayeti üzerine soruşturma açılır, şikayete bağlı suçlarda Cumhuriyet savcısının ihbar etme yetkisi yoktur.

Bu nedenle I ve II seçeneği doğrudur.

Doğru Cevap: E) I ve II

I.Uzlaştırma, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin özgür iradeleri ile kabul etmeleri ve karar vermeleri hâlinde gerçekleştirilir. Taraflar anlaşma yapılana kadar iradelerinden vazgeçebilirler.

II.Masumiyet karinesi gereğince şüpheli ya da sanığın suçluluğu hakkında ön yargılı olunamaz, şüpheli ya da sanığa karşı bir tavır takınılamaz.

III.Uzlaştırmaya katılan şüpheli, sanık, mağdur veya suçtan zarar gören ile kanunî temsilcileri müzakereler sırasında, Kanunun tanıdığı temel güvencelere sahiptir.

Yukarıdakilerden hangileri uzlaştırmanın temel ilkeleri kapsamında değildir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

I ve III nolu maddelerde  belirtilen ifadeler, uzlaştırma yönetmeliği 5. maddesinde yer alan uzlaştırmanın temel ilkeler başlığı altında işlenmiştir.

ANCAK: II nolu madde ise uzlaştırma yönetmeliği 6 madde de yer alan uzlaştırmanın etik ilkeleri başlığı altında işlendiğinden, cevap Yalnız II olmalıdır.

Doğru Cevap: B) Yalnız II

''Kovuşturma dosyasında yer alan uzlaştırma konusu suç ya da suçlara İlişkin belgelerden, uzlaştırma için gerekli olup da …………..........……………….. tarafından uygun görülenlerin birer örneğinin uzlaştırmacıya verilmesini sağlar.''

Yukarıda boş bırakılan yere gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uzlaştırma savcısı
B) Hâkim
C) Cumhuriyet savcısı
D) Uzlaştırma Bürosu
E) Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı

Kovuşturma dosyasında yer alan uzlaştırma konusu suç ya da suçlara İlişkin belgelerden, uzlaştırma için gerekli olup da …………..........……………….. tarafından uygun görülenlerin birer örneğinin uzlaştırmacıya verilmesini sağlar. İfadesi  uzlaştırma yönetmeliği 22. maddede geçen Kovuşturma aşamasında uzlaştırma usulü başlığı altında belirtilmiş ve bu evrakların hâkim tarafından belirleneceği belirtilmiştir.

Doğru Cevap: B) Hâkim

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç ....................  gün / ay / yıl içinde Alternatif Çözümler Daire Başkanlığınca uzlaştırmacı listeleri oluşturulur.

Yukarıda altı çizili yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 6 ay
B) 1 yıl
C) 9 ay
D) 3 ay
E) 2 yıl

Alternatif Çözümler Daire Başkanlığınca uzlaştırma yönetmeliği yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde uzlaştırmacı listelerini oluşturulması gerekmektedir.

Doğru Cevap: A) 6 ay

04/12/2004 tarihli ve 5271 saylı Ceza Muhakemesi Kanunu Uzlaştırma Yönetmeliğine göre, ’’Uzlaştırma’’ kavramının tanımı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin Kanun ve Uzlaştırma Yönetmeliğindeki usul ve esaslara uygun olarak anlaşmış olmaları
B) Ceza Muhakemesi Kanununa giren bir suç nedeniyle, şüpheli ve mağdur arasında Uzlaştırma Yönetmeliğindeki usul ve esaslara uygun olarak anlaşmış olmaları
C) Uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni temsilcisinin, Kanun ve Uzlaştırma yönetmeliğindeki usul ve esaslara uygun olarak uzlaştırmacı tarafından anlaştırılmaları suretiyle uyuşmazlığın giderilmesi
D) Uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin, Cumhuriyet savcısının onayıyla görevlendirilmiş uzlaştırmacı tarafından yönetmeliğe uygun olarak tarafların uzlaştıklarını gösterir belgeyi düzenlemesi
E) Ceza Muhakemesi Kanunu, Uzlaştırma yönetmeliğine giren bir suç nedeniyle, şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören arasındaki uyuşmazlığın, Cumhuriyet savcısının onayıyla görevlendirilmiş uzlaştırmacı tarafından anlaştırılmaları süreci

Uzlaştırma yönetmeliği, 4. maddede, tanımlar başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Uzlaştırma        : Uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni temsilcisinin, Kanun ve Uzlaştırma yönetmeliğindeki usul ve esaslara uygun olarak uzlaştırmacı tarafından anlaştırılmaları suretiyle uyuşmazlığın giderilmesi. Şeklinde açıkla ifade edilmiştir.

Doğru Cevap: C) Uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni temsilcisinin, Kanun ve Uzlaştırma yönetmeliğindeki usul ve esaslara uygun olarak uzlaştırmacı tarafından anlaştırılmaları suretiyle uyuşmazlığın giderilmesi

Uzlaştırmanın genel hükümleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Birden fazla suç olmasına rağmen kanunda tek ceza öngörülen hâllerde her suç için ayrı ayrı uzlaştırma yapılır
B) Uzlaşmanın sağlanması hâlinde, soruşturma veya kovuşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamaz; açılmış olan davadan feragat edilmiş sayılır
C) Uzlaştırmaya tâbi suçlarda, uzlaştırma girişiminde bulunulmadan, kamu davasının açılmasının ertelenmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemez
D) Resmî mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma veya kovuşturma dosyasında yer alan adreste bulunmama veya yurt dışında olma ya da başka bir nedenle mağdura, suçtan zarar görene, şüpheliye, sanığa veya kanunî temsilcisine ulaşılamaması hâlinde ilanen tebligat yoluyla uzlaştırma süreci başlar
E) Şüpheli, sanık, mağdur ya da suçtan zarar görene Cumhuriyet savcısının onayı ile görevlendirilen uzlaştırmacı uzlaşma teklifinde bulunur.

Uzlaştırma yönetmeliği, 7. maddede, genel hükümler başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Resmî mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma veya kovuşturma dosyasında yer alan adreste bulunmama veya yurt dışında olma ya da başka bir nedenle mağdura, suçtan zarar görene, şüpheliye, sanığa veya kanunî temsilcisine ulaşılamaması hâlinde ilanen tebligat yoluyla uzlaştırma süreci başlar.

İfadesi yanlıştır.

ÇÜNKÜ: 

Resmî mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma veya kovuşturma dosyasında yer alan adreste bulunmama veya yurt dışında olma ya da başka bir nedenle mağdura, suçtan zarar görene, şüpheliye, sanığa veya kanunî temsilcisine ulaşılamaması hâlinde soruşturma veya kovuşturma konusu suçla ilgili uzlaştırma yoluna gidilmez. ifadesi açıkça belirtilmiştir.

Diğer seçeneklerde belirtilen ifadeler, genel hükümler kapsamında doğru ifadelerdir.

Doğru Cevap: D) Resmî mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma veya kovuşturma dosyasında yer alan adreste bulunmama veya yurt dışında olma ya da başka bir nedenle mağdura, suçtan zarar görene, şüpheliye, sanığa veya kanunî temsilcisine ulaşılamaması hâlinde ilanen tebligat yoluyla uzlaştırma süreci başlar

Uzlaştırmacıya verilebilecek aylık azami dosya sayısını, aşağıdaki birimlerden hangisi belirler?

A) Ağır Ceza Mahkemesi
B) Adalet Komisyon Başkanlığı
C) Daire Başkanlığı
D) Cumhuriyet Başsavcılığı
E) Uzlaştırma Bürosu Cumhuriyet savcısı

Uzlaştırma yönetmeliği, 15. maddede, Uzlaştırmacıya verilebilecek dosya sayısı başlığı altında belirtilen ifadelere göre; 

Uzlaştırmacıya verilebilecek aylık azami dosya sayısını Daire Başkanlığı; büroya gelen dosya ve ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı listesinde kayıtlı uzlaştırmacı sayısı gibi hususları dikkate almak suretiyle belirleyebilir. ifadesi açıkça belirtilmiştir.

Doğru Cevap: C) Daire Başkanlığı

''Uzlaştırmacı, uzlaştırma evrakını teslim aldıktan sonra otuz gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırır. Bu süre içerisinde sonuçlandıramazsa durumu açıklayan bir dilekçeyle büroya başvurması hâlinde bürodan sorumlu Cumhuriyet savcısının onayını almak koşuluyla uzlaştırma bürosu bu süreyi en çok ……………… gün  daha uzatabilir.''

Uzlaştırma Yönetmeliğine göre yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) On beş
B) Otuz
C) Yedi
D) Yirmi
E) On

Uzlaştırma yönetmeliği, 17. maddesinde belirtilen ifadelere göre;

Uzlaştırmacı, uzlaştırma evrakını teslim aldıktan sonra otuz gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırır. Bu süre içerisinde sonuçlandıramazsa durumu açıklayan bir dilekçeyle büroya başvurması hâlinde bürodan sorumlu Cumhuriyet savcısının onayını almak koşuluyla uzlaştırma bürosu bu süreyi en çok 20 gün  daha uzatabilir. ifadesi açıkça belirtilmiştir.

Doğru Cevap: D) Yirmi

''Cumhuriyet savcısı uzlaştırma raporu veya belgesini, uzlaşmanın tarafların özgür iradelerine dayanmaması, edimin hukuka ve ahlaka uygun olmaması nedeniyle onaylamadığı takdirde gerekçesini rapora yazar. Edimin hukuka ve ahlaka uygun olmaması nedeniyle raporu onaylamaması durumunda en çok ………….. gün içerisinde edimin değiştirilmesini uzlaştırmacıdan isteyebilir.''

Uzlaştırma Yönetmeliğine göre yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Yirmi gün
B) On gün
C) Yedi gün
D) Otuz gün
E) Otuz + Talep halinde yirmi gün

Uzlaştırma yönetmeliği, 18. maddesinde belirtilen ifadelere göre;

Cumhuriyet savcısı uzlaştırma raporu veya belgesini, uzlaşmanın tarafların özgür iradelerine dayanmaması, edimin hukuka ve ahlaka uygun olmaması nedeniyle onaylamadığı takdirde gerekçesini rapora yazar. Edimin hukuka ve ahlaka uygun olmaması nedeniyle raporu onaylamaması durumunda yönetmeliğin 17. maddesindeki süreye uyulması koşulu ile (17. maddede ki süre yirmi gün olarak belirlenmiştir.) edimin değiştirilmesini uzlaştırmacıdan isteyebilir. ifadesi açıkça belirtilmiştir.

Doğru Cevap: E) Otuz + Talep halinde yirmi gün

Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini def’aten yerine getirmesi halinde, şüpheli hakkında, uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A) İddianame düzenlenir
B) Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilir
C) Dosya beklemeye alınarak arşive kaldırılır
D) Uzlaşma raporuna istinaden dosyanın zamanaşımına uğradığı kararı verilir
E) Kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir

Uzlaştırma yönetmeliği, 20. maddesinde, Soruşturma evresinde uzlaşmanın hukuki sonuçları başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini def’aten yerine getirmesi halinde, şüpheli hakkında, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. İfadeci açıkça belirtilmiştir.

Doğru Cevap: E) Kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir

Uzlaşma sonucunda, edimin yerine getirilmesinin ileri bir tarihe bırakılması nedeniyle Kamu davası açılmasının ertelenmesi kararı verildikten sonra, edimin yerine getirilmemesi durumunda aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Kamu davası açılır
B) Yeniden uzlaştırmacı belirlenir
C) Uzlaşma raporunu düzenleyen uzlaştırmacıya dosya yeniden tevdii edilir
D) Kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir
E) Edimin yerine getirilmesi için 1 haftalık kesin süre verilir

Uzlaştırma yönetmeliği 20. maddede, soruşturma evresinde uzlaşmanın hukuki sonuçları, başlığı altında belirtilen ifadeye göre;

Edimin yerine getirilmesinin ileri bir tarihe bırakılması nedeniyle Kamu davası açılmasının ertelenmesi kararı verildikten sonra, edimin yerine getirilmemesi durumunda, Kanunun 171' inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki şart aranmaksızın, kamu davası açılır. ifadesi açıkça belirtilmiştir.

Doğru Cevap: A) Kamu davası açılır

''Soruşturma ve kovuşturması şikâyete bağlı olan suçlar hariç olmak üzere; diğer kanunlarda yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, kanunda ............................................. bulunması gerekir.''

Uzlaştırma yönetmeliğine göre, yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A) Kıyaslama
B) Açık hüküm
C) Özel yetki maddesi
D) Yönetmelik maddesi
E) İstisna

''Soruşturma ve kovuşturması şikâyete bağlı olan suçlar hariç olmak üzere; diğer kanunlarda yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, kanunda açık hüküm bulunması gerekir.''

Uzlaştırma yönetmeliğine göre yukarıdaki şekilde doldurulmalıdır.

Doğru Cevap: B) Açık hüküm

Kovuşturma aşamasında, uzlaştırmacıya teslim edilen dosyanın, ek süre talebinde bulunmadan kaç gün içerisinde işlemleri tamamlaması gerekmektedir?

A) 20
B) 15
C) 7
D) 10
E) 30

Uzlaştırma yönetmeliği, 24. maddede kovuşturma aşamasında uzlaştırma süresi başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Kovuşturma aşamasında uzlaştırmacıya teslim edilen dosyanın, ek süre talebinde bulunmadan 30 gün içerisinde işlemleri tamamlaması gerekmektedir. hükmü açıkça belirtilmiştir.

Doğru Cevap: E) 30

I.Serpil Hanım’ın evine gitmek için bindiği dolmuşta, hiç tanımadığı  Şahin isimli bir kişi tarafından istemi dışında öpülmesi,

II.Enes Bey’in, iş arkadaşı Mine Hanım’a hakaret ve tehdit içeren mesajlar göndermesi,

III.Kamu görevinde olan Yasin Bey’in,  çalıştığı kuruma aldığı malzemelerin fiyatını yüksek göstermek suretiyle sahte fatura düzenlemesi ve devletten aldığı fazla ödeneği kendi hesabına geçirmesi,

IV.Emre Bey’in, sevgilisi Zeynep Hanım’a darp ve şiddet uygulaması,

Yukarıdaki olaylardan hangisi uzlaştırma kapsamına dahil edilebilir?


A) I ve III
B) II ve IV
C) II, III ve IV
D) I, II ve IV
E) II ve III

Uzlaştırma yönetmeliği, 8. maddede uzlaştırma kapsamındaki suçlar ve istisnaları başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Şikayete tabi suçlar (cinsel suçlar hariç) uzlaşma kapsamında değerlendirilir. ibaresi yer almaktadır, bu duruma göre;

I nolu seçenekte, cinsel bir suç işlendiği için uzlaşma kapsamında değerlendirilemez.

II nolu seçenekte, hakaret suçu işlendiğinden, bu durum şikayete tabi bir suç olup uzlaştırma kapsamında değerlendirilir.

III nolu seçenekte, görevi kötüye kullanma, zimmet suçları işlendiğinden şikayete tabi bir suç değildir ve uzlaşma kapsamında değerlendirilemez.

IV nolu seçenekte, Kasten yaralama suçu işlenmiş olup şikayete tabi suçlardan olduğundan uzlaştırma kapsamında değerlendirilir.

Cevap: II ve IV seçeneği olmalıdır.


Doğru Cevap: B) II ve IV

I.Ses ve Görüntü Bilişim sistemi (SEGBİS),

II.SMS,

III.Açıklamalı Tebligat,

IV.İstinabe,

Uzlaşma teklifinin büro aracılığıyla yapılacak olması durumunda yukarıdaki tekniklerden hangileri kullanılır?
A) Yanız II
B) Yalnız III
C) II ve III
D) I, III ve IV
E) I, II ve III

Uzlaştırma yönetmeliği, 29. maddede uzlaşma teklifi başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Uzlaşma teklifi büro aracılığı ile;

Ses ve Görüntü Bilişim sistemi (SEGBİS),

Açıklamalı Tebligat,

İstinabe, yollarından herhangi birisi ile yapılabilir. hükmü açıkça belirtilmiştir.


Doğru Cevap: D) I, III ve IV

I.Müzakerelere, taraflardan herhangi birisi katılmaktan imtina ederse uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır,

II.Müzakereler taraflar ile beraber yürütülmek zorundadır,

III.Uzlaştırma sağlanabilmesi için bir defa müzakere yapılabilir,

Uzlaştırma müzakereleri ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II ve III
E) Yalnız I

Uzlaştırma yönetmeliği, 31. maddede uzlaştırma müzakereleri başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Uzlaştırma müzakerelerine şüpheli, sanık, katılan, mağdur, suçtan zarar gören, kanunî temsilci, müdafi ve vekil katılabilir. Şüpheli, sanık, katılan, mağdur veya suçtan zarar görenin kendisi veya kanunî temsilcisi, müdafi ya da vekilinin haklı bir mazereti olmaksızın müzakerelere katılmaktan imtina etmesi hâlinde, ilgili taraf uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır. hükmü açıkça belirtilmiştir.

Diğer ifadeler ise:

II.Müzakereler taraflar beraber yürütülmek zorundadır. İfadesi yanlıştır, çünkü uzlaştırmacı müzakereleri taraflarla ayrı ayrı da yapabilir.

III.Uzlaştırma sağlanabilmesi için bir defa müzakere yapılabilir. İfadesi yanlıştır, çünkü uzlaştırmacı birden fazla müzakere yapabilir.


Doğru Cevap: E) Yalnız I

Bir grup uzlaştırmacı, uzlaştırma raporu konusunda aralarında konuşmaktadırlar. Uzlaştırmacılardan;

Hilal  Hanım        :Uzlaştırma Raporunda uzlaşmanın nasıl sağlandığından kısa da olsa bahsetmek gerekir.

Pelin Hanım        :Uzlaştırma raporunda, uzlaştırmacı, mağdur, şüpheli, veya sanığın   imzası olması gerekir.

Celal Bey        :Uzlaştırma raporunu, uzlaştırma savcısının görmesi şart değildir.

Merve Hanım:Uzlaştırma raporunda, uzlaştırma süresi olarak ifade edilen cümleler vardır.

Yiğit Bey        :Uzlaştırma raporu, taraf sayısından bir fazla olarak düzenlenmelidir.

Yukarıdaki konuşmalarda hangi uzlaştırmacı yanlış bilgi vermiştir?

A) Hilal Hanım
B) Pelin Hanım
C) Celal Bey
D) Merve Hanım
E) Yiğit Bey

Uzlaştırma yönetmeliği, 18.maddede uzlaştırma raporu başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Uzlaştırma Raporunda uzlaşmanın nasıl sağlandığının belirtilmesi gerekir.

Uzlaştırma raporunda, uzlaştırmacı, mağdur, şüpheli, veya sanığın   imzası olması gerekir.

Uzlaştırma raporunda, uzlaştırma süresi olarak ifade edilen cümleler vardır.

Uzlaştırma raporu, taraf sayısından bir fazla olarak düzenlenmelidir.

İfadelerinin doğru olduğu gözlemlenmektedir. 

ANCAK: 

Uzlaştırma raporunu, uzlaştırma savcısının görmesi şart değildir. İfadesi yanlış bir ifadedir çünkü uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı bu raporu inceleyerek onaylar veya uzlaştırmacıya dosyayı iade ederek eksikliklerin giderilmesi veya edimin değiştirilmesini isteyebilir.

Doğru Cevap: C) Celal Bey

Aşağıdaki suç türlerinden hangisi uzlaştırma kapsamında değildir?

A) Darp
B) Hırsızlık
C) Basit cinsel taciz
D) Taksirle yaralama
E) Kasten yaralama

Uzlaştırma yönetmeliği 8. Maddede belirtilen uzlaştırma kapsamındaki suçlar ve istisnaları başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olanlar hariç olmak üzere; diğer kanunlarda yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, kanunda açık hüküm bulunması gerekir.

Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemez. 

İfadeleri çok açık belirtildiğinden, Basit cinsel saldırı suçu şikayet kapsamında olsa dahi uzlaştırma kapsamında değerlendirilemez.

Doğru Cevap: C) Basit cinsel taciz

Aşağıdaki suç türlerinden hangisi uzlaştırma kapsamında değildir?

A) Kişilerin huzur ve sükununu bozmak
B) Dolandırıcılık
C) Mala zarar verme
D) Cumhurbaşkanına hakaret
E) Telif hakkı ihlali

Uzlaştırma yönetmeliği 8. Maddede belirtilen uzlaştırma kapsamındaki suçlar ve istisnaları başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olanlar hariç olmak üzere; diğer kanunlarda yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, kanunda açık hüküm bulunması gerekir. İfadesi açıkla belirtilmiş olup yukarıdaki şeçeneklerden ‘’ Cumhurbaşkanına hakaret’’ suçu şikayete tabi olmadığından ve kanunda ayrıca açık bir hüküm bulunmaması dolayısı ile uzlaşma kapsamına girmez.

Doğru Cevap: D) Cumhurbaşkanına hakaret

Ceza Muhakemesi Kanununda ve Uzlaşma Yönetmeliğinde, tarafların müzakerelere davet edilmesi usulüne ilişkin açık bir hüküm bulunmadığından, uzlaştırmacı telefon, SMS, SEGBİS, e-posta ve ilan gibi her türlü iletişim vasıtasını kullanarak tarafları uzlaştırma müzakerelerine davet edebilir.

Yukarıda atı çizili hangi kavramda yanlışlık yapılmıştır?

A) Telefon
B) SMS
C) E-Posta
D) SEGBİS
E) İlan

Uzlaştırma yönetmeliği 29. Maddede belirtilen Uzlaşma teklifi konusunda;

Uzlaştırmacı, uzlaşma teklifini büro aracılığıyla açıklamalı tebligat, istinabe veya SEGBİS yoluyla yapabileceği gibi, telefon, SMS, faks, telgraf, e-posta gibi araçları kullanarak da yapabilir. Hükmü açıkça belirtilmiştir.

ANCAK: İlan yolu ile uzlaştırma işlemlerinin, görüşmelerinin yapılabileceği ifadesine rastlanılmamıştır.

Doğru Cevap: E) İlan

I.Uzlaştırma müzakereleri, taraflarla birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilecek toplantılarla yürütülebilecektir.

II.Uzlaşma bakımından en uygun yöntem, müzakerelerin taraflarla ayrı ayrı telefonda yürütülmesidir.

III.   Uzlaştırmacı, görüşmeleri tarafsızlığını koruyarak sürdürmelidir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) II ve III
C) l, II ve III
D) I ve III
E) Yalnız III

Uzlaştırma yönetmeliği 31. Maddede uzlaştırma başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Müzakereler, taraflarla birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilecek toplantılarla yürütülebilir. İfadesi açıkça belirtilmiştir.

Yine uzlaştırma yönetmeliği 6. Maddede belirtilen etik ilkeler kapsamında;

Uzlaştırmacı, görevini dürüstlük kuralları çerçevesinde bağımsız ve tarafsız olarak yerine getirir. İfadesi açıkça belirtilmiştir.

ANCAK: Uzlaşma bakımından en uygun yöntem, müzakerelerin taraflarla ayrı ayrı telefonda yürütülmesidir. İfadesi yanlış bir ifadedir çünkü; Uzlaşma bakımından en uygun yöntem, müzakerelerin tarafların huzurunda müştereken yürütülmesidir.

Doğru Cevap: D) I ve III

Aşağıdakilerden hangisi bir müzakerecide bulunması gereken özelliklerden birisi değildir?

A) Sinirli olmak
B) Sakin olmak
C) Empati yapabilmek
D) Anlayışlı olmak
E) Bencil olmamak

Uzlaştırma yönetmeliğine göre, bir müzakereci, sakin, sabırlı, anlayışlı, empati vb. yeteneklere sahip olması gerekmektedir, bunların aksine bir müzakereci, müzakereler sırasında sinirli agrasif olursa uzlaşma kapsamı ve orta yolu bulma aşamasını güçlendireceğinden sinirli olmak özelliğinin bir müzakereci de olması etik değildir.

Doğru Cevap: A) Sinirli olmak

Müzakereler sırasında taraflar arasında yaşanan başlıca sorun aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarafların yaşı
B) Cinsiyet
C) Müzakerenin yapılacağı yer
D) Konuşma sırası
E) Tarafların yaşantıları

Uzlaştırma müzakereleri sırasında taraflar arasında en başlıca sorun müzakerenin nerede ve hangi tarafın isteğine uygun yerde yapılıp yapılamayacağıdır, bu konu halledildikten sonra diğer belirtilen hususlar değerlendirilebilir.

Doğru Cevap: C) Müzakerenin yapılacağı yer

Uzlaştırma müzakerelerinin çok uzun zamana yayılmasını ve süreç olarak uzlaştırmanın uzamasını ifade eden müzakere tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaybet - Kazan
B) Kazan - Kazan
C) Kazan - Kaybet
D) Kaybet - Kaybet
E) İletişim - Kaybet

Uzlaştırma müzakeresinin uzun zamana yayılması süreci olumsuz etkileyebilir, tarafları yorup anlaşma sağlanacağına olan inancını zayıflatabilir. Bu nedenle olumlu başlayan süreç olumsuz bitebilir. Yani yukarıdaki şıklardan en uygunu Kazan - Kaybet seçeneğidir.

Doğru Cevap: C) Kazan - Kaybet

Pazarlık, iletişim, ikna, tartışma gibi terimler aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamak İçin kullanılabilir?

A) Uzlaşma
B) Müzakere
C) Empati
D) Sempati
E) İletişim

En az iki kişinin kendi arasında yaptığı pazarlık, ikna çabaları ve kısmen tartışmaları müzakere kavramının temelini oluşturur.

Doğru Cevap: B) Müzakere

I.Uzlaştırma müzakereleri bir yargılama ortamı değildir,

II.Uzlaştırma kapsamında maddi gerçeğin ne olduğunun tespitine çalışılmaz,

III.Varılan anlaşmanın konusu olan edim bir ceza uygulamasıdır,

IV.Kişilerin uzlaşma mecburiyeti yoktur,

Uzlaştırma kapsamında yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız IV
B) I ve III
C) Yalnız II
D) II ve IV
E) Yalnız III

Uzlaştırma kapsamında yukarıda verilen ifadelerden;

Uzlaştırma müzakereleri bir yargılama değildir.

Maddi gerçeğin ne olduğunun tespitine çalışılmaz.

Mecburiyet yoktur.

İfadeleri uzlaşma kapsamında doğru kabul edilir.

ANCAK: 

Uzlaşma kapsamında varılan edim bir ceza değil tarafların anlaşmaları için birbirlerinden talep ettikleri ve özgür iradeleriyle kabul ettikleri bir yaptırımdır. 

Doğru Cevap: E) Yalnız III

I.Sanığa verilen cezanın 5 yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası olması,

II.Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunması,

III.Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması,

Yukarıda yer alan şartlardan hangileri Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması (HAGB) kararı verilmesi ile ilişkilidir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

HAGB kararı verilebilmesi için kanunda öngörülen şartlar arasında; 

Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunması,ara cezası olması,

Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması,

ifadeleri vardır ancak;

Sanığa verilen cezanın 5 yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası olması. İfadesi yanlış kullanılan bir ifadedir. 

Sanığa verilen cezanın 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası olması. İfadenin doğru halidir.

Ayrıca; Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması için Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi gerekir.

Doğru Cevap: D) II ve III

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması (HAGB) kararı hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunması
B) Uzlaşma hükümlerinin uygulanmasına engel değildir
C) Mahkemenin uygun görmesi gereklidir
D) 5 yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası olması durumunda uygulanabilir
E) Hiçbiri

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması kararı verilen sanıklar hakkında denetim süresi içerisinde suç işlenmesi veya yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi halinde hükmün açıklanmasına karar verilmektedir. Ancak mahkeme duruşma günü tayin etmeden önce suçun HAGB kararının konusunu teşkil eden suçun uzlaştırma kapsamında olup-olmadığına bakar. Uzlaşma yasası kapsamında kalıyorsa uzlaştırma bürosuna gönderir. Uzlaşma sağlanırsa kamu davası düşer. Uzlaşma sağlanmaz ise mahkeme duruşma günü belirler ve hükmün açıklanmasına karar verir.

ANCAK: HAGB kararı verilebilmesi için (5 yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası olması durumunda uygulanabilir) ifadesi yanlıştır. Çünkü, 5 yıl değil 2 yılı geçmeyen suçlarda uygulanır, yani;

2 yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası olması durumunda uygulanabilir. Şeklinde olmalıdır.

Doğru Cevap: D) 5 yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası olması durumunda uygulanabilir

I.Şüpheli            : Soruşturma evresinde suç şüphesi altında bulunan kişi,

II.Müşteki            : Kovuşturmanın başlamasından kesin hükme kadar suç şüphesi altındaki kişi,

III.Uzlaştırmacı    : Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar göre arasındaki uzlaştırma müzakerelerini yöneten, Cumhuriyet savcısının onayıyla görevlendirilen avukat veya hukuk öğrenimi gören kişi,

Yukarıda yer alan tanımlardan hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

Yukarıdaki ifadelerden;

Müşteki            :Kovuşturmanın başlamasından kesin hükme kadar suç şüphesi altındaki kişi, olarak tanımlanan ifade hatalıdır. 

Çünkü, Müşteki    : Bir suçtan zarar gören veya suçun mağduru olup da aleyhine işlenen suçu adli makamlara şikayet eden kişidir.  şeklinde tanımlanmalıdır.

Doğru Cevap: B) Yalnız II

I.Delilerin doğrudan doğruyalığı ilkesi,

II.Duruşmanın sözlülüğü ilkesi,

III.Adil yargılanma hakkı,

Yukarıdakilerden hangileri “Ceza Muhakemesi Hak ve İlkeleri”  kapsamındadır? 

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I, II ve III
D) II, III
E) I ve III

Delilerin doğrudan doğruyalığı ilkesi: Suçluluk konusunda karar verecek olan mahkemenin araya başka bir makam girmeden delillerle doğrudan doğruya temasa geçmesini ifade eder.

Duruşmanın sözlülüğü ilkesi: Delillerin doğrudan doğruyalığı ile yakından ilgili bir ilkedir ve dosyadaki tüm delillerin duruşmada dinlenmesini, okunmasını ve tartışılmasını ifade eder.

Adil yargılanma hakkı: Tarafsızlığı ve bağımsızlığı teminat altına alınmış ve kanunla kurulmuş bir mahkeme önünde, aleni duruşmada hakkaniyete uygun olarak yargılanmayı ifade eder. 

Doğru Cevap: C) I, II ve III

I.Hem mağdurun hem de failin yeniden topluma uyum sağlamasına yardım,

II.Mağdurun desteklenmesi ve iyileştirmenin önceliği,

III.Verilen maddi ve manevi zararın düzeltilmesi,

Yukarıdaki ifadelerden hangileri onarıcı adalet anlayışının amaçları arasında yer almaktadır?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) II ve III
D) Yalnız I
E) I, II ve III

Bunların yanı sıra; Failin ilerde suç işlemekten kaçınmasını sağlama, Failin işlediği fiilin sorumluluğunu üstlenmesi, Failin mağduru anlaması için diyalog kurulması Onarıcı Adalet Anlayışının amaçlarındandır.


Doğru Cevap: E) I, II ve III

Onarıcı Adalet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Onarıcı adalet: yapıcı, telafi edici, eğitici, affedici, toplumsal katılım ve iletişimi teşvik edici bir model sunmaktadır
B) Uzlaştırma bir onarıcı adalet uygulamasıdır
C) Cezalandırıcı adaletten farklı olarak ihlal edilen kurala ve failin cezalandırılmasına odaklanmak yerine öncelikli olarak mağdura yoğunlaşmakta ve mağdurun uğradığı maddi ve manevi zararın bir şekilde telafi edilmesine çalışmaktadır.
D) Onarıcı adalet sadece devletin çıkarlarını korur
E) Onarıcı adalet düşüncesi, şüpheli, mağdur ve toplum arasındaki ilişkiye dayanır

Onarıcı adalet düşüncesi; şüpheli, mağdur ve toplum arasındaki ilişkiye dayanmakta olduğundan; sorunların çözümünü topluma yönelerek çözmeyi amaçlamaktadır.

Doğru Cevap: D) Onarıcı adalet sadece devletin çıkarlarını korur

Aşağıdakilerden hangisi Uzlaştırmaya ilişkin etik ilkeler arasında yer almaz?

A) Uzlaştırmacı; Görevini dürüstlük kuralları çerçevesinde bağımsız ve tarafsız olarak yerine getirir
B) Uzlaştırmacı; Adalete hizmet etme bilinciyle, görevini etkin, zamanında ve verimli biçimde yerine getirmeyi, sunduğu hizmet kalitesini yükseltmeyi hedefler
C) Uzlaştırmacı; Görevini yerine getirirken taraflara nazik ve saygılı davranır
D) Uzlaştırmacı; Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, olgunluğu, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıkları, uzlaştırma sürecinde göz önüne alır
E) Uzlaştırmacı; Görev yaptığı olayla ilgili olarak daha sonra vekil veya müdafi olarak görev üstlenemez

"Uzlaştırmacı; Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, olgunluğu, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıkları, uzlaştırma sürecinde göz önüne alır."  ifadesi etik ilkeler kapsamında değil, uzlaştırmacının, uzlaştırma sürecinde dikkate alması gereken Temel İlkeler başlığı altında bulunan ifadeler arasında yer almaktadır. Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin 5. maddesinde yer alan Temel İlkeler ile Yönetmeliğin 6. maddesinde yer alan Etik İlkelerin birbiriyle karıştırılmamasına dikkat edilmelidir.

Doğru Cevap: D) Uzlaştırmacı; Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, olgunluğu, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıkları, uzlaştırma sürecinde göz önüne alır

Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırmaya ilişkin etik ilkelerle ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Uzlaştırmacı müzakere sürecinde, şüpheli veya sanığın suç işlediği yönünde yeterli şüphenin bulunduğunu süreç boyunca aklında bulundurmalıdır
B) Uzlaştırmacı taraflar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce ve benzeri sebeplerle ayrım yapmaz
C) Uzlaştırmacı, bağımsızlığını veya taraflarla arasındaki menfaat çatışmasını etkileyebilecek durumları açıklamadan görevini yapamaz
D) Uzlaştırmacı tarafsızlığından kuşku duyulmasına yol açacak şekilde kendisine veya bir başkasına doğrudan ya da dolaylı olarak bir menfaat temin edemez
E) Uzlaştırmacı görevinin saygınlığını ve kişilerin adalete olan güvenini zedeleyen veya şüpheye düşüren her türlü davranıştan kaçınır

Uzlaştırmacı, masumiyet karinesi gereğince şüpheli ya da sanığın suçluluğu hakkında ön yargılı olamaz, şüpheli ya da sanığa karşı bir tavır takınmaz.

Doğru Cevap: A) Uzlaştırmacı müzakere sürecinde, şüpheli veya sanığın suç işlediği yönünde yeterli şüphenin bulunduğunu süreç boyunca aklında bulundurmalıdır

Uzlaştırma süreci ve sonuçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bilgidir?

A) Uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için şüpheli, mağdur ya da suçtan zarar görenin gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisi olması gerekir
B) Soruşturma evresinde mağdur veya suçtan zarar görenin ölümü halinde uzlaştırma işlemleri sonuçlandırılır
C) Birden fazla suç olmasına rağmen kanunda tek ceza öngörülen hâllerde her suç için ayrı ayrı uzlaştırma yapılır
D) Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması hâlinde tekrar uzlaştırma yoluna gidilemez
E) Uzlaşmanın sağlanmaması halinde, açılmış olan davadan feragat edilmiş sayılır ve tarafların tazminat davası açma hakları saklı kalır

Yukarıda belirtilen ifadeler, uzlaştırma yönetmeliği 7. maddesinde belirtilen Genel Hükümler kapsamında belirtilen ifadelerden olup, bir tanesi hatalı bildirilmiş.

Hatalı bildirilen ifade ise: ''Uzlaşmanın sağlanmaması halinde, açılmış olan davadan feragat edilmiş sayılır ve tarafların tazminat davası açma hakları saklı kalır'' ifadesi hatalı bir bilgidir.

Çünkü; Uzlaşmanın sağlanmaması halinde, açılmış olan davadan feragat edilmemiş sayılır ve tarafların tazminat davası açma hakları saklı kalır'' şeklinde olması gerekirdi.

Doğru Cevap: E) Uzlaşmanın sağlanmaması halinde, açılmış olan davadan feragat edilmiş sayılır ve tarafların tazminat davası açma hakları saklı kalır

Aşağıdaki kavramlardan hangisi ''İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi ifade eder'' ifadesini tanımlamaktadır?

A) Soruşturma
B) Temyiz
C) İstinaf
D) Kovuşturma
E) Uzlaştırma

Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi ifade eder.

Doğru Cevap: D) Kovuşturma

Uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için............................................................

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A) Mağdur ya da suçtan zarar görenin gerçek kişi olması gerekir
B) Şüpheli ya da sanığın gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması gerekir
C) Mağdur ya da suçtan zarar gören ve şüphelinin gerçek kişi olması gerekir
D) Mağdurun gerçek veya tüzel kişi olması gerekir
E) Mağdur ya da suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması gerekir

Uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için mağdur ya da suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması gerekir.

Mağdur ya da suçtan zarar görenin kamu tüzel kişisi olması halinde uzlaşma yoluna gidilemez.

Doğru Cevap: E) Mağdur ya da suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması gerekir

Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi birden fazla kişinin mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet veren suçlarda uzlaşmadan yararlanma ile ilgili doğru bilgidir?

A) Tarafların salt çoğunluğunun uzlaşmayı kabul etmesi gerekir
B) Mağdur veya suçtan zarar görenlerden en az birinin uzlaşmayı kabul etmesi gerekir
C) Mağdur veya suçtan zarar görenlerin hepsinin uzlaşmayı kabul etmesi gerekir
D) Mağdur veya suçtan zarar görenler ayrı ayrı teklifi kabul edip, verdikleri kararın sonuçlarından kendileri sorumlu olurlar
E) Mağdur veya suçtan zarar görenlerden, uzlaşmayı kabul edenler uzlaşmadan yararlanır, kabul etmeyenler hakkında iddianame düzenlenir

Uzlaştırma yönetmeliği 7. maddede, genel hükümler başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Birden fazla kişinin mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet verilen suçlarda mağdur veya suçtan zarar görenlerin hepsinin uzlaşmayı kabul etmesi gerekir.

Doğru Cevap: C) Mağdur veya suçtan zarar görenlerin hepsinin uzlaşmayı kabul etmesi gerekir

Soruşturma aşamasında, mağdur veya suçtan zarar görenin ölümü hâlinde, uzlaştırma süreci nasıl devam etmelidir?

A) Ölen tarafın yakınlarına veraset ilamı çıkarıp dosyaya sunmaları için süre verilir
B) Sadece manevi zararın tazmine yönelik olmak üzere; uzlaştırma mağdur veya suçtan zarar görenin mirasçıları ile devam ettirilir
C) Uzlaştırma işlemleri ölen tarafın varsa vekili ile devam ettirilerek sonuç kişilerin mirasçılarına bildirilir
D) Maddi ya da manevi herhangi bir zararın tazmini söz konusu olsun ya da olmasın uzlaştırma sonlandırılır
E) Manevi zararın tazminine yönelik, uzlaştırma ölen tarafın mirasçıları ile devam ettirilir

Soruşturma evresinde mağdur veya suçtan zarar görenin ölümü hâlinde uzlaştırma işlemi sonlandırılır.

 


Kovuşturma evresi için Ceza Muhakemesi Kanunun 243' üncü maddesinin "Katılan, vazgeçerse veya ölürse katılma hükümsüz kalır. Mirasçılar, katılanın haklarını takip etmek üzere davaya katılabilirler" hükmü saklıdır.

 

Doğru Cevap: D) Maddi ya da manevi herhangi bir zararın tazmini söz konusu olsun ya da olmasın uzlaştırma sonlandırılır

Ceza Muhakemesi Kanunda uzlaşmaya tabi olan suçların yanı sıra, mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşulu ile, suça sürüklenen çocuklar bakımından üst sınırı kaç yılı geçmeyen hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda da uzlaşma imkanı tanınmıştır?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 7

Kanunda uzlaşmaya tabi olarak sayılan suçlardan ayrıksı olarak suça sürüklenen çocuklar bakımından mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla, üst sınırı 3 yılı geçmeyen hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda da uzlaştırma imkanı tanınmıştır.

Doğru Cevap: B) 3

''Uzlaşma teklifinin reddedilmesine rağmen, sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören uzlaştıklarını gösteren belge ile en geç .......................  mahkeme hâkimine başvurarak uzlaştıklarını beyan edebilirler.''

 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

A) Hüküm temyiz edilinceye kadar
B) Gerekçeli karar onaylanana kadar
C) Hüküm yazılıncaya kadar
D) Hüküm verilinceye kadar
E) Hüküm kesinleşinceye kadar

Kovuşturma evresinde yürütülen uzlaştırma işlemlerinde, sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören uzlaşma teklifini reddetmiş olmalarına rağmen hüküm verilinceye kadar Hâkime başvurarak uzlaştıklarını beyan edebilirler.

Doğru Cevap: D) Hüküm verilinceye kadar

Aşağıdaki ifadelerden hangisi uzlaştırmacı görevlendirilmesinde dosya tevzi kıstasları arasında yer almaz?

A) Uzlaştırmaya konu suçun niteliği ve sayısı
B) Taraf sayısı ve tarafların bulunduğu yer
C) Uzlaştırma sonucu
D) Uzlaşma teklifinin sonucu
E) Uzlaştırma giderleri

Uzlaştırma yönetmeliği 13. maddesinde belirtilen ifadelere göre; 

Uzlaştırmacı görevlendirilmesinde dosya tevzi kıstasları arasında uzlaştırma giderleri yer almaz. 

Doğru Cevap: E) Uzlaştırma giderleri

Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırmacıya verilebilecek dosya sayısına ile ilgili doğru bir ifadedir?

A) Uzlaştırmacıya verilecek aylık azami dosya sayısı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından uzlaştırma yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen hususlar dikkate alınarak belirlenebilir
B) Uzlaştırmacıya aylık verilecek dosya sayısı 10'u geçememelidir
C) Uzlaştırmacıya verilecek dosya sayısı, Ceza Muhakemesinde uzlaştırma yönetmeliğinin 15. maddesinin hükmü uyarınca yıllık olarak 100 dosya olarak belirlenmiştir
D) Uzlaştırmacıya verilecek dosya sayısı, Ceza Muhakemesinde uzlaştırma yönetmeliğinine b 15. maddesinin hükmü uyarınca yıllık olarak belirlenmiş bu sayı uzlaştırmacının ilk görevlendirildiği tarih baz alınarak 100 ile sınırlı tutulmuştur
E) Uzlaştırmacıya verilecek dosya sayısal bir sınırlamaya tabi tutulmamakla birlikte, uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı istediği kadar dosyayı uzlaştırmacıya teslim edebilir

Uzlaştırmacılara verilecek dosya sayısına aylık veya yıllık olarak genel ve kesin nitelikte sayısal bir sınırlama konulmamakla beraber, Yönetmeliğin 15. maddesinde Uzlaşma Bürosuna gelen dosya ve ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı listesinde kayıtlı uzlaştırmacı sayısı gibi hususları dikkate almak suretiyle, Alternatif Çözümler Daire Başkanlığına Uzlaştırmacıya verilecek aylık azami dosya sayısını belirleme yetkisi verilmiştir.

Doğru Cevap: A) Uzlaştırmacıya verilecek aylık azami dosya sayısı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından uzlaştırma yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen hususlar dikkate alınarak belirlenebilir

Uzlaştırmacı, uzlaştırma bürosundan dosyayı teslim aldıktan sonra herhangi bir süre talebinde bulunmadan en fazla kaç gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırmak zorundadır?

A) 15 iş günü
B) 20 gün
C) 20 iş günü
D) 30 gün
E) 30 iş günü

Uzlaştırmacı görevlendirilmesi yapıldıktan sonra herhangi bir ek süre talebinde bulunmadan en fazla 30 gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırır.

Doğru Cevap: D) 30 gün

Soruşturma evresinde yürütülen uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini yerine getirmesinin ileri tarihe bırakıldığı veya takside bağlandığı durumlarda uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından şüpheli hakkında aşağıdaki kararlardan hangisi verilir?

A) Dosyanın işlemden kaldırılması
B) İddianame yazılmasının bekletilmesi
C) Kovuşturmaya yer olmadığı
D) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması
E) Kamu davasının açılmasının ertelenmesi

Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi hâlinde, şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilir. Bu hâlde, edimin yerine getirilip getirilmediğinin takibi büro tarafından yapılır. 

Doğru Cevap: E) Kamu davasının açılmasının ertelenmesi

''Soruşturma evresinde yürütülen uzlaşma sonucunda, şüphelinin edimini yerine getirmesinin ileri bir tarihe bırakıldığı, takside bağlandığı veya süreklilik arz ettiği hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından .............................................. kararı verilerek, edimin yerine getirilme süresinin dolmasına rağmen şüphelinin uzlaşmanın gereklerini yerine getirmemesi karsısında ise ............................................... kararı verilir.''

Soruşturma evresinde uzlaştırma süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri gelmelidir?

A) Kovuşturmaya yer olmadığı / Hükmün açıklanmasının geri bırakılması
B) Kovuşturmaya yer olmadığı / Kamu davasının açılmasının ertelenmesi
C) Kamu davasının açılması / Kovuşturmaya yer olmadığı
D) Soruşturmaya yer olmadığı / Kamu davasının açılması
E) Kamu davasının açılmasının ertelenmesi / Kamu davasının açılması

Uzlaştırma yönetmeliği 20. maddede belirtilen ifadelere göre;

Uzlaşma sonucunda, şüphelinin edimini yerine getirmesinin ileri tarihe bırakıldığı, takside bağlandığı veya süreklilik arz ettiği hallerde kamu davasının açılmasının ertelenmesi, bu karardan sonra şüphelinin uzlaşmanın gereklerini yerine getirmemesi karşısında şüpheli hakkında kamu davasının açılması kararı verilir.

Doğru Cevap: E) Kamu davasının açılmasının ertelenmesi / Kamu davasının açılması

Kovuşturma evresinde, uzlaştırmacı görevlendirilmesi sonucunda, uzlaştırmacıya ödenecek ücrete ilişkin sarf kararı kim tarafından düzenlenir?

A) Mahkeme hâkimi
B) Uzlaştırma bürosu
C) Uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı
D) Mahkeme Hakiminden ücret konusunda görüş almak suretiyle uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı
E) Dosyanın yargılamasının yapıldığı mahkeme kalemi tarafından yazılır ve uzlaştırma bürosuna gönderilir

Uzlaştırma Bürosundan sorumlu Cumhuriyet savcısı uzlaştırmacıya ödenecek ücrete ilişkin sarf kararını raporun onaylanması ya da reddi sonrası düzenler ve mahkemeye gönderir.

Doğru Cevap: C) Uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı

Aşağıdaki durumlardan hangisi uzlaştırmacının çekinmesi veya reddini gerektiren hallerden değildir?

A) Dosyada bulunan taraflardan birisi ile aralarında evlat edinme bağlantısı varsa
B) Taraflardan herhangi biri ile geçmişte evlilik bağı varsa
C) Aynı dosyada daha önce sanık müdafiliği görevini yapmış ise
D) Taraflardan herhangi biriyle kan ve kayın hısımlığından dolayı üstsoydan biri ise
E) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında dördüncü beşinci derece dahil kan hısımlığı varsa

Ceza Muhakemesi Kanununda belirlenen hâkimin davaya bakamayacağı hâller ile reddi sebepleri, uzlaştırmacı görevlendirilmesi ile ilgili olarak dikkate alınır. Kanunun 22. maddesinde Hakimin davaya bakamayacağı haller sayılmış olup, şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında ücüncû derece dahil kan hısımlığının bulunması hakimlik görevinin yapılmasına engel teşkil etmektedir.Dolayısıyla aynı durum Uzlaştırmacı içinde geçerlidir. Kanunda, şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında evlât edinme bağlantısı varsa; Evlilik sona ermiş olsa bile, şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında ikinci derece dahil kayın hısımlığı varsa; aynı davada Cumhuriyet savcılığı, adlî kolluk görevi, şüpheli veya sanık müdafıliği veya mağdur vekilliği yapılmışsa Hâkimlik görevinin yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bunun yanı sıra, hakimin (uzlaştırmacının) tarafsızlığını şüpheye düşürecek diğer sebeplerden dolayı da reddi istenebilir.

Doğru Cevap: E) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında dördüncü beşinci derece dahil kan hısımlığı varsa

Uzlaştırma teklif formunda aşağıdaki ifadelerden hangisi bulunmaz?

A) Uzlaşma süreci ve mahiyeti
B) Uzlaşmayı kabul veya reddetmenin hukukî sonuçları
C) Uzlaşmaya konu suçlar
D) Teklif yapılan tarafın kimlik, adres, meslek ve gelir bilgileri
E) Teklif yapılanın, uzlaşmayı kabul ettiği, kabul etmediği, inceleyip üç gün içinde beyanda bulunmak istediğini gösteren ifade

Uzlaştırma teklif formunda teklif yapılanın meslek bilgisine yer verilmemiştir.

Doğru Cevap: D) Teklif yapılan tarafın kimlik, adres, meslek ve gelir bilgileri

Uzlaştırmacınn, uzlaşma teklifinde bulunacağı şüpheli, sanık, mağdur veya suçtan zarar görene ya da kanunî temsilcilerine herhangi bir elektronik iletişim araçlarıyla ulaşılamaması hâlinde uzlaşma teklifi aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile yapılabilir?

A) Cumhuriyet savcısının talimatı ile kolluk görevlilerince yapılması talimatı verilir
B) Uzlaştırma bürosu aracılığıyla açıklamalı tebligat ile yapılır
C) Uzlaştırma bürosundan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından çıkartılan ihzar müzekkeresi ile taraf adliyeye çağrılır ve uzlaşma bürosunca teklif yapılır
D) Ulaşılamayan tarafın mernis adresine 21/2' ye göre açıklamalı davetiye çıkartılarak yapılır
E) Uzlaşmadan sorumlu Cumhuriyet savsısı tarafından ilanen tebligat yoluyla teklif yapılır

Uzlaştırma yönetmeliği 29. maddede belirtilen uzlaşma teklifi başlığı altında;

Uzlaşma teklifinde bulunulacak taraflara iletişim araçlarıyla ulaşılamaması hâlinde uzlaşma teklifi büro aracılığı ile de açıklamalı tebligat gönderilerek yapılabilir. İfadesi açıkça belirtilmiştir.

Doğru Cevap: B) Uzlaştırma bürosu aracılığıyla açıklamalı tebligat ile yapılır

‘’Müzakerenin şeklini belirleme yetkisi  ………………………………………………….. aittir.’’

Uzlaştırma yönetmeliğine göre yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

 
A) Soruşturmadan sorumlu Cumhuriyet savcısına
B) Hakime
C) Uzlaştırmacıya
D) Uzlaşmadan sorumlu Cumhuriyet savcısına
E) Uzlaştırma bürosu

Uzlaştırma yönetmeliğine göre, müzakereler görevli uzlaştırmacının kontrolü ve yönetimi altında bulunur, ancak uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı, uzlaştırmacıya müzakereler ile talimat verebilir. İfadesi de belirtilmiştir ancak genel hatları ile bakıldığında istisnai durumlar haricinde müzakerelerin genel yönetimi uzlaştırmacıya aittir.

Doğru Cevap: C) Uzlaştırmacıya

''Uzlaştırmacı Kamil Bey uzlaştırma dosyasında, şüpheli Haldun Bey ile mağdur Esra Hanım’ı bir araya getirmiş ve evli olan bu çifti uzlaştırmıştır. Uzlaştırma sonrası şüpheli ve mağdur, Kamil Bey'i çocuklarının sünnet düğününe davet etmişlerdir. Kamil Bey uzlaştırma sonrası uzlaştırmadan aldığı ücreti sünnet hediyesi olarak mağdur ve şüpheliye takdim etmiştir.''

Kamil Bey bu davranışı ile müzakere ile ilgili aşağıdaki hangi kavramı vurgulamaktadır?

 
A) Gizlilik
B) Esneklik
C) Gönüllülük
D) Hediye
E) Etik

Uzlaştırmacının karşılıklı anlaşan tarafların mutlu günlerinde yaptığı hareket zorunlu olmamasına rağmen gönüllülük esası ilkesi kapsamında bu hediyeyi taraflara vermiştir.

Doğru Cevap: C) Gönüllülük

Uzlaştırma görüşmelerinde müzakere teknikleri ile ilgili bir grup uzlaştırmacı kendi aralarında konuşmaktadırlar;

Ali Bey        : Uzlaştırmacı tarafından yapılan müzakereler suçsuz tarafa destek verilerek, açık ve aleni şekilde  yapılmalıdır.

Mehmet Bey        : Hayır tam tersine uzlaştırma görüşmeleri gizlilik esasında yapılmalıdır.

Figen Hanım: Kesinlikle katılıyorum gizlilik esasına göre yapılmalı aynı zamanda tarafsız ve bağımsız olmalı bizim işimiz suçluyu bulmak değil tarafları uzlaştırmak.

Songül Hanım       : Uzlaştırmacı tarafları uzlaştırırken de tamamen suçsuz olan bir tarafla, suçlu olan tarafı aynı kefeye koyamayız, edim belirlemede suçsuz tarafa destek verip suçlunun biraz yaptığı hatadan ders almasını sağlamamız lazım.

Yukarıdaki konuşmacılardan müzakereler kapsamında yanlış bilgi paylaşan uzlaştırmacılar kimlerdir?

 
A) Ali Bey ve Songül Hanım
B) Ali Bey ve Figen Hanım
C) Mehmet Bey ve Figen Safiye Hanım
D) Figen Hanım
E) Songül Hanım

Uzlaştırmacı, müzakereler esnasında tarafların suçluluk durumu konusunda herhangi bir tavır ve yorum yapamadığı gibi görüşmelerde elde edilen bilgi ve varsa belgeler gizlilik esasına göre korunmalıdır, açık ve aleni olmamalıdır.

Doğru Cevap: A) Ali Bey ve Songül Hanım

2017 yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret tarifesine göre, uzlaştırmacı tarafından zorunlu yol giderleri dâhil olmak üzere yapılan masraflar için verilebilecek maksimum ödeme tutarı kaç TL'dir?

A) 75
B) 150
C) 175
D) 250
E) 300

Uzlaştırmacı tarafından zorunlu yol giderleri dâhil olmak üzere yapılan masraflar, ilgili yıl Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirlenen (Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde; 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda ödenecek) miktarın alt sınırını geçmeyecek şekilde ayrıca ödenir. 2017 yılı için bu tutar 300 TL'dir.2018 yılı için 342 TL’dir.

Doğru Cevap: E) 300

Uzlaştırma kapsamında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Uzlaştırmacı ücreti ve diğer giderler, yargılama giderlerinden sayılır ve bu konu ile ilgili ödenekten karşılanır
B) Uzlaştırmanın gerçekleşmemesi hâlinde giderler ile ilgili, yargılama giderlerine ilişkin hükümler uygulanır
C) Uzlaştırmacıya ödenecek ücretler Daire Başkanlığının asgari ücret tarifesine göre belirlenir
D) Uzlaşmanın gerçekleşmesi hâlinde tüm giderler Devlet Hâzinesi tarafından karşılanır
E) Uzlaştırmacının çalışması karşılığında ücret talep etmediği hâllerde gidere ilişkin yönetmelik hükümleri uygulanmaya devam eder

Uzlaştırma yönetmeliği 18. maddesinde belirtilen ifadelere göre;

Uzlaştırmacının çalışması karşılığında ücret talep etmediği hâllerde  gidere ilişkin yönetmelik hükümleri uygulanmaya devam eder. İfadesi yanlış bir ifadedir.

DOĞRU İFADE: 

Uzlaştırmacının çalışması karşılığında ücret talep etmediği hâllerde  gidere ilişkin yönetmelik hükümleri uygulanmaz şeklinde olmalıdır.

Doğru Cevap: E) Uzlaştırmacının çalışması karşılığında ücret talep etmediği hâllerde gidere ilişkin yönetmelik hükümleri uygulanmaya devam eder

Aşağıdaki ifadelerden hangisi uzlaştırma bürosunda görevli Yazı İşleri Müdürünün görevleri arasında değildir?

A) Uzlaştırma bürosunda iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak
B) Dosya kapsamına göre görevlendirilen uzlaştırmacıya müzakereler ile ilgili talimat vermek
C) Büroda yürütülen iş ve işlemlerin aksamaması için gerekli denetimleri yaparak gerektiğinde önlemler almak
D) Cumhuriyet savcısının onayı doğrultusunda uzlaştırmacıya dosyayı teslim etmek
E) Büroda görevli Zabıt Katibinin görev ve sorumluluklarına uygun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek gerektiğinde resmi işlem uygulamak

Dosya kapsamına göre görevlendirilen uzlaştırmacıya müzakereler ile ilgili talimat vermek. Şeklinde bir görev ve yetkisi bulunmamaktadır, bu yetki ancak Uzlaşmadan sorumlu Cumhuriyet savcısına aittir.

Doğru Cevap: B) Dosya kapsamına göre görevlendirilen uzlaştırmacıya müzakereler ile ilgili talimat vermek

''İletinin kodlandıktan sonra, kod açma sürecinin gerçekleştiği ana kadar izlediği yol ........................... olarak adlandırılmaktadır.''

İletişim öğelerine ilişkin yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A) İleti - Mesaj
B) Alıcı
C) Geri bildirim
D) Kanal(Oluk)
E) Gürültü

İletişim sürecinde yer alan öğelerden kanal(oluk) kavramının tanımı verilmiştir. Aşağıda iletişim sürecinde yer alan diğer kavramların tanımları bulunmaktadır:

Kaynak: İletişim sürecinde mesajı gönderen ve iletişim sürecini başlatan öğedir.

Kodlama: Bilgilerin, düşüncelerin ve duyguların alıcı tarafından anlaşılmasına olanak tanıyacak şekilde iletime uygun hazır bir mesaja dönüştürülmesidir.

Bir diğer tanım olarak; Kaynağın merkezi sinir sisteminde oluşan düşünceleri (anlamlan) başkalan tarafından algılanabilir ve anlaşılabilir örgütlenmiş simgesistemlerine (kodlara) dönüştürmesidir.

İleti:Bir kişinin diğer kişiye ya da bir grup insana iletmek istediği fikir, düşünce ya da duygunun sözlü ya da sözsüz biçimidir.“Bir kişinin diğer kişiye ya da bir grup insana iletmek istediği fikir, düşünce ya da duygunun sözlü ya da sözsüz biçimidir.” Şeklinde de tanımı yapılabilir. Bunlara ek olarak “kaynağın duygu ve düşüncelerini konuşarak, yazarak jest ve mimikler eşliğinde aktardığı sözel, görsel bir ürün” olarak da tanımlanabilir.

KanalfOIuk):İletinin kodlandıktan sonra, kod açma sürecinin gerçekleştiği ana kadar izlediği yol kanal olarak adlandırılmaktadır. “Bilgi, duygu, düşüncelerin kaynak ve alıcı tarafından paylaşımının gerçekleşmesi sürecinde, iletilerin üzerine yüklendiği araçlar” şeklinde tanımlamak da mümkündür.

Kod açma: Kaynak tarafından gönderilen mesajların, alıcı tarafından anlamlandırılması; iletiye yüklenen anlamın çözümlenmesi işlemidir. AlıcıfHedef): Kaynağın gönderdiği iletilerin hedefidir.

Geri Bildirim: Alıcının algıladığı ve yorumladığı iletilere, sözlü ve/veya sözsüz tepki verme sürecidir.

Gürültü: İletinin anlaşılması ya da iletilmesini engelleyen her şey gürültü olarak değerlendirilmektedir.

Doğru Cevap: D) Kanal(Oluk)

''Alıcının algıladığı ve yorumladığı iletilere, sözlü veya sözsüz tepki verme süreci ................................. şeklinde tanımlanmaktadır.''

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A) İleti - Mesaj
B) Kodlama
C) Geri Bildirim
D) Gürültü
E) Kod Açma
Doğru Cevap
 

İletinin anlaşılması ya da iletilmesini engelleyen ve iletişim sürecinde mesajın doğru ve etkin bir biçimde karşı tarafa aktarılmasını engelleyen unsurların tamamı iletişim sürecindeki hangi kavramın tanımıdır?

A) Kodlama
B) İleti - Mesaj
C) Geri Bildirim
D) Gönderici ve alıcı
E) Gürültü

Gürültü: İletinin anlaşılması ya da iletilmesini engelleyen her şey gürültü olarak değerlendirilmektedir.

Doğru Cevap: E) Gürültü

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin öğelerinden değildir?

A) İletişim kendinizden başlar
B) İletişimden kaçılamaz
C) İletişim karmaşık bir süreçtir
D) İletişimin bir içeriği veya boyutu yoktur
E) İletişim tekrar edilemez

İletişimin öğeleri;

-İletişim kendinizden başlar - İletişim geriye döndürülemez - İletişim karmaşık bir süreçtir - İletişimin hem bir içeriği hem de bir ilişkili boyutu vardır - İletişimden kaçılamaz. Şeklinde sıralanabilir.

Doğru Cevap: D) İletişimin bir içeriği veya boyutu yoktur

Aşağıdaki ifadelerden hangisi güçlü ve sağlıklı bir iletişime yardımcı olan tekniklerden olan ''JOHARİ PENCERESİ'' nin alanlarından değildir?

A) Açık/Serbest Alan
B) Kör Alan
C) Gizli/Saklı Alan
D) Geniş Alan
E) Bilinmeyen Alan

Johari Penceresi alanları arasında;

-Açık/Serbest Alan  : Kişinin kendi tarafından da başkaları tarafından da bilinen alandır. Bu alanda insanlar umutlarını, beklentilerini ya da korkularını çekinmeden diğer insanlarla paylaşmaktadırlar.

-Kör Alan                  : Bu alan başkaları tarafından bilinen ancak kişinin bilmediği alanıdır. Başkalarının bir kişi hakkında edindiği izlenimlerle ilgilidir.

-Gizli/Saklı Alan      : Bu alan kişinin bildiği ancak başkalarının bilmediği alandır. Kişi, bilinçli olarak bazı yanlarını gizlemek istemektedir.

-Bilinmeyen Alan    : Bu alan ise kişinin de başkalarının da bilmediği, karanlık alandır.

Kavramları bulunmaktadır, ancak Geniş Alan'a dair herhangi bir bilgi mevcut değildir.

Doğru Cevap: D) Geniş Alan

Aşağıdaki ifadelerden hangisi konuşmanın niteliğinin tanımlanmasında yer alan boyutlardan birisi değildir?

A) Sosyolojik değerlendirme
B) Anlamsal değerlendirme
C) Fizyolojik değerlendirme
D) Psikolojik değerlendirme
E) Fiziksel değerlendirme

Konuşmanın niteliğini değerlendirirken bize fayda sağlayabilecek dört boyut şu şekildedir;

-Fiziksel değerlendirme         : Ses dalgalarının oluşturulması taşınması ve kulak aracılığıyla algılanması süreci olarak tanımlanabilir.

-Fizvoloiik değerlendirme      : İnsan vücudu ve onun yaşamsal işlevleri ile ilgilidir.

-       Sosvoloiik değerlendirme    : İnsanın bulunduğu çevre ile ilgilidir.     

-Psikoloiik değerlendirme     : İnsanın hissettiği ruhsal durum ile ilgilidir.

 

Doğru Cevap: B) Anlamsal değerlendirme

Aşağıdaki ifadelerden hangisi sözel ve sözsüz iletişimin karşılaştırma boyutlarından biridir?

A) Doğuştan gelme - öğrenilmiş
B) Belirgin ya da belirgin olmama
C) Aktif ya da aktif olmama
D) Psikolojik olma ya da psikolojik olmama
E) Bağımlı ya da bağımlı olmama

Sözel ve sözsüz iletişimin karşılaştırma boyutları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

-Yapılandırılmışlık - Yapılandırılmamışlık

-Linguistik - Linguistik olmayan

-Sürekli - Kesintili

-Doğuştan gelme - Öğrenilmiş

-Sağ - Sol beyin lobunda işlenme

 
Doğru Cevap: A) Doğuştan gelme - öğrenilmiş

''Dinleyicilerin duygularını anlayabilme ve yönlendirebilme yetisini ifade eden ve iyi bir konuşmacıda olması gereken özelliklerden olan kavram''

Yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atos
B) Patos
C) Etos
D) Logos
E) Müzakere

Etos, patos ve logos kavramları, iyi bir konuşmacının sahip olması gereken özellikleridir.

Etos        : İyi bir konuşmacının sahip olması gereken bir özellik olarak, konuşmacının söyledikleri ile yaptıklarının, içiyle dışının ya da kişiliğinin çelişmemesi demektir.

Patos    : Duygularla ilgilidir. Dinleyicilerin duygularını anlayabilme ve yönlendirebilme yetisi olarak düşünülebilir. Patos sahibi bir konuşmacının iletişimin ilk öğelerinden olan referans çerçevesi kavramına oldukça aşina olması gerekir.

Logos    : Konuştuğu konu hakkında bilgi sahibi olmayı ifade eder. Bilgi hiyerarşik düzeylerden oluşur. Konuşmacının bu düzeyler arasında belli bir seviyede olmasımifade eder.

 
Doğru Cevap: B) Patos

''Konuşmacının söyledikleri ile yaptıklarının, içiyle dışının ya da kişiliğinin çelişmemesi''

İletişim kapsamında yukarıda verilen ifade aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?

A) Etos
B) Logos
C) Patos
D) İletişim
E) Hiçbiri

Etos    : İyi bir konuşmacının sahip olması gereken bir özellik olarak, konuşmacının söyledikleri ile yaptıklarının, içiyle dışının ya da kişiliğinin çelişmemesi demektir.

Doğru Cevap: A) Etos

''Üzerinde işlem yapılmış fakat henüz anlamdan yoksun olan bilgi seviyesi''

Yukarıda belirtilen ifade aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?

A) Enformasyon
B) Mesaj
C) Bilgi
D) Gürültü
E) Geri bildirim

Enformasvon    : Üzerinde işlem yapılmış fakat henüz anlamdan yoksun olan bilgi düzeyi olarak tanımlanmaktadır.

Doğru Cevap: A) Enformasyon

Aşağıdaki ifadelerden hangisi sözlü iletişime ilişkin yanlış bir bilgidir?

A) Kısa sürede daha fazla bilgi karşı tarafa iletilmektedir
B) Diğer iletişim türlerine göre daha hızlıdır
C) Karşılıklı konuşma ve dinlemeye dayalı bir iletişi türüdür
D) Bu iletişim türünde ne söylendiği önemlidir
E) Sözlü iletişim akılda kolay kalmayabilir

Sözlü iletişimin avantajları:

 

- Kısa sürede daha fazla bilgi karşı tarafa iletilmektedir,

- Diğer iletişim türlerine göre daha hızlıdır,

- Karşılıklı konuşma ve dinlemeye dayalı bir iletişim türüdür

- Bu iletişimde ne söylendiği önemlidir

Doğru Cevap: E) Sözlü iletişim akılda kolay kalmayabilir

Aşağıdaki ifadelerden hangisi uzlaştırma müzakerelerinde dinleme becerisine ilişkin özelliklerdendir?

A) Müzakerelerde konuşmacının vermek istediği mesajları doğru ve yanlışlığına göre değerlendirip almalıdır dinleyici
B) Dinleyici olarak amaç mesajı anlamaktır, söylenenlerin geçerliliğini tartışmak değildir
C) Müzakereler sırasında konuşmacının söylediği sözlerde yanlış olduğunu düşünülen konularda anında cevap verilmelidir
D) Müzakerelerde taraflara zorlayıcı sorular sormak gerekir
E) Müzakerelerde empati yapmak kişiyi haklıyken haksız durumuna düşürebilir
 
Doğru Cevap: B) Dinleyici olarak amaç mesajı anlamaktır, söylenenlerin geçerliliğini tartışmak değildir

Aşağıdaki ifadelerden hangisi uzlaştırma sürecinde tarafların tutumlarına ilişkin olması gereken ifadedir?

A) Şüpheli taraf hep alttan alan taraf olmalıdır
B) Mağdur taraf haklı ve ezilen taraf olduğundan isteklerini azaltmamalıdır
C) Şüpheli taraf, belirlenen edime itiraz etmemeli, mağdur tarafın kendisini affetmesiyle yetinmeyi bilmelidir
D) Süreç boyunca taraflar haklı haksızlık durumlarına bakmadan orta yolu bulmak için tavırlarını değiştiremelidirler
E) Mağdur taraf elinde bulunan hukuki kozu çok iyi değerlendirmeli ve şüpheli veya sanığı sindirmelidir
 
Doğru Cevap: D) Süreç boyunca taraflar haklı haksızlık durumlarına bakmadan orta yolu bulmak için tavırlarını değiştiremelidirler

“İki veya daha fazla tarafın belirli bir konuda kabul edilebilir bir uzlaşmaya varmak için yürüttükleri bireyler arası bir süreç”

Yukarıda belirtilen tanımlama aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A) Müzakere
B) Uzlaşma
C) Anlaşma
D) Yargılama
E) İletişim

Müzakere    : İki veya daha fazla tarafın belirli bir konuda kabul edilebilir bir uzlaşmaya varmak için yürüttükleri bireyler arası bir süreçtir.

Doğru Cevap: A) Müzakere

I.      Amaç etiği,

II.     Kural etiği, 

III,    Kişisel etik, 

 Yukarıdaki kavramlardan hangileri müzakere etiği türlerindendir?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) Yalnız III
D) Yalnız II
E) II ve III

Kural etiği yaklaşımı        : Bir davranışın etik olup olmadığını kanun,  kural veya mevzuatın belirlediğini ortaya koymaktadır.

Bireysel etik yaklaşımı    : Müzakeredeki etik sınırların belirlenmesinde kişilerin aklı ve vicdanına vurgu yaparak uygulama noktasındaki kararı bireylerin kendisine bırakmaktadır.

 
Doğru Cevap: E) II ve III

Aşağıdaki ifadelerden hangisi müzakere kapsamında yapılacak hatalardan biridir?

A) Ortamın ferah ve güven verici bir amaçla seçilmesi
B) Baskın bir müzakere yönetimi seçmek
C) Esnek davranmak
D) Kontrollü davranmak
E) Yapıcı bir tavır sergilemek

Müzakereci, taraflara herhangi bir baskınlık sağlamayarak etik kurallar çerçevesinde uyması gereken kuralları hatırlatıp, tarafsız, bağımsız, esnek, kontrollü, yapıcı bir tavırla güven verici bir ortamda müzakerelerini gerçekleştirmelidir.

Doğru Cevap: B) Baskın bir müzakere yönetimi seçmek

Aşağıdaki özelliklerden hangisi bir müzakerecinin sahip olması gereken özelliklerden biridir?

A) Esnek olmak
B) Katı kurallara sahip olmak
C) Stresli ve agrasif olmak
D) Yapıcı olmamak
E) Baskın olmak

Bir müzakereci gerektiğinde esnek davranarak tarafların nabzına göre hareket etmeli ve orta yolu bulmalarını sağlamalıdır.

Doğru Cevap: A) Esnek olmak

Uzlaştırma müzakerelerini, işlerini yürüttüğü ofisinde yapmayı taraflara teklif eden uzlaştırmacı Ahmet Bey tarafların kabul etmesi üzerine görüşmelere başlamış  mağdur Hicran Hanım, uzlaştırmacıya hitaben  “kümes gibi ofismi buldunuz bizimle görüşecek, ben böyle düşünmemiştir lüks ferah bir ofisiniz var sanmıştım burada benim ruhum sıkıldı daha fazla görüşmede kalmak istemiyorum, bir daha da buraya gelemem." diyerek müzakere görüşmelerini terk etmiştir.

Uzlaştırma müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 
A) Uzlaştırmacının mağdura aslı astarı olmayan sözler verdiği
B) Mağdurun ortamdan gerilmesi ve beğenmemesi
C) Mağdurun uzlaşmaya niyeti olmadığı
D) Uzlaştırmacının müzakere yönetim şeklinin kötü olması
E) Uzlaştırmacının ikna kabiliyetinin zayıf olması

Mağdur, ortamın kasvetini ve beğenmediğini dile getirerek görüşmelerden ayrıldığından, görüşmelerde seçilen ortamın önemi açıkça vurgulanmıştır.

Doğru Cevap: B) Mağdurun ortamdan gerilmesi ve beğenmemesi

Bir hükümet görevlisi katıldığı bir kongrede yaptığı konuşmada “Geçmişte Osmanlı toprağı olan Halep’de Suriye halkı zor durumda. Hepimizin çocuğu ailesi var. Bizim ailelerimiz çocuklarımız değil diye Suriyeli çocuklar, kadınları, o insanları görmezden gelemeyiz."

İlgili görevlinin yukarıdaki şekilde düşüncelerini ifade ederken iletişimde hangi kavramın önemini belirtmektedir?

A) Sempati
B) Terapi
C) Empati
D) Sohbet
E) Anlayış

Kendimizi yukarıda bahsedilen kişilerin yerine koyarak, o çocukların ailelerinin yerine koyarak düşünmemiz gerektiği yani empati kavramını vurgulamaktadır.

Doğru Cevap: C) Empati

Site Haritası       Ana Sayfa           Kurumsal           Ürünler           Galeri           Blog           Talep Formu           İletişim