DOĞDULAR
DOĞALGAZ VE YAPI
Deniz Sınav 4


Üzgünüz, Deneme Sınavında Başarısız Oldunuz!
0 Puan Aldınız

Soru Sayısı100
Doğru Cevap0
Yanlış Cevap0
Boş Cevap100

Çalışma Alanına Geri Dön Sınava Tekrar Gir


Sınav Soru ve Cevapları

I.Uzlaştırmacı görevlendirilmeden önce veya uzlaşma teklifinin reddedilmesinden sonra tarafların uzlaşmaları sonucunda aralarında düzenlemiş oldukları belge,

II.Uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni temsilcisinin, Kanun ve bu Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak uzlaştırmacı tarafından anlaştırılmaları suretiyle uyuşmazlığın giderilmesi süreci,

III.Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırma müzakerelerini yöneten, Cumhuriyet savcısının onayıyla görevlendirilen avukat veya hukuk öğrenimi görmüş kişi,

Yukarıdaki kavramları ifade eden terimler aşağıdakilerden hangisinde sırayla verilmiştir?

A) Uzlaştırma Raporu - Uzlaşma - Uzlaştırmacı
B) Uzlaştrma Raporu - Uzlaştırma Müzakeresi - Uzlaştırmacı
C) Uzlaşma Belgesi - Uzlaştırma - Uzlaştırmacı
D) Uzlaştırmacı Belgesi - Uzlaşma - Uzlaşma
E) Uzlaştırma Belgesi - Uzlaştırma Müzakeresi - Uzlaştırmacı

Tarafların, uzlaştırmacı olmaksızın aralarında yaptığı anlaşmaya ilişkin düzenlediği  belgeye, ''uzlaşma belgesi'', tarafların uzlaştırma tarafından anlaştırılmalarına ''uzlaştırma'' , Cumhuriyet savcısının onayıyla tarafları uzlaştırmak için görevlendirilen kişiye ''uzlaştırmacı'' denir. Doğru seçenek Uzlaşma Belgesi - Uzlaştırma - Uzlaştırmacı' dır.

Doğru Cevap: C) Uzlaşma Belgesi - Uzlaştırma - Uzlaştırmacı

Uzlaştırmacı görevlendirilmeden önce veya uzlaşma teklifinin reddedilmesinden sonra tarafların uzlaşmaları sonucunda aralarında düzenlemiş oldukları belgeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uzlaştırma Raporu
B) Uzlaşma Raporu
C) Uzlaştırmacı Belgesi
D) Uzlaşma Belgesi
E) Uzlaştırma Tutanağı

Tarafların, uzlaştırmacı olmadan aralarında anlaştıklarına ilişkin düzenlemiş oldukları belgeye, ''uzlaşma belgesi'' denir.

Doğru Cevap: D) Uzlaşma Belgesi

“Şüpheli, sanık, mağdur, suçtan zarar gören veya bu kişilerin kanuni temsilcileri Türkçe bilmiyorsa veya engelli ise Kanunun 202 nci maddesi hükmü uygulanır."

Yukarıdaki açıklamada ''202 nci maddesi hükmü'' ile kastedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilirkişi
B) Tercüman
C) Uzlaştırmacı
D) Vasi
E) Avukat

Şüpheli, sanık, mağdur, suçtan zarar gören veya bu kişilerin kanuni temsilcileri Türkçe bilmiyorsa veya engelli ise Kanuna uygun şartları taşıyan ve görevlendirilen ''Tercüman'' eşliğinde uzlaştırma işlemleri devam eder.

Doğru Cevap: B) Tercüman

Uzlaştırmaya İlişkin Genel Hükümlerden;

I.     Uzlaşmanın sağlanması hâlinde, soruşturma veya kovuşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılabilir; açılmış olan davadan feragat edilmez.

II.    Soruşturma evresinde mağdur veya suçtan zarar görenin ölümü hâlinde uzlaştırma işlemi sonlandırılır. Kovuşturma evresi için Kanunun 243 üncü maddesi hükmü saklıdır.

ııı.   Uzlaşma teklifinde bulunulması veya teklifin kabul edilmesi, soruşturma ya da kovuşturma konusu suça ilişkin delillerin toplanmasına ve koruma tedbirlerinin uygulanmasına engel teşkil eder,

IV.   Uzlaştırmaya tâbi suçlarda, uzlaştırma girişiminde bulunulmadan, kamu davasının açılmasının ertelenmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemez,

Genel hükümler kapsamında yukarı ifadelerden hangileri yanlıştır?

A) I ve III
B) I, II ve III
C) II, III ve IV
D) I, II ve IV
E) II ve IV

I -  Uzlaşmanın sağlanması hâlinde, soruşturma veya kovuşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamaz; açılmış olan davadan feragat edilmiş sayılır. Olmalıdır.

III - Uzlaşma teklifinde bulunulması veya teklifin kabul edilmesi, soruşturma ya da kovuşturma konusu suça ilişkin delillerin toplanmasına ve koruma tedbirlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez. Olmalıdır.

Doğru Cevap: A) I ve III

I.Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemez.

II.Şüpheli ya da sanık tarafından uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsamına girmeyen bir başka suçla birlikte İşlenmesi hâlinde, uzlaştırma yoluna gidilemez.

Yukarıdaki ifadeler Ulaştırma yönetmeliğinin hangi başlığı altında düzenlenmiştir?

A) Uzlaştırmaya İlişkin Genel Hükümler
B) Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar ve İstisnaları
C) Etik ilkeler
D) Temel İlkeler
E) Soruşturma Evresinde Uzlaştırma

Belirtilen maddeler, uzlaşma kapsamına girecek veya istisna olarak şikayete bağlı olsa dahi uzlaşma kapsamına girmeyen suçlardan bahsetme olduğundan, Uzlaştırma yönetmeliğine göre ''Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar ve İstisnaları'' başlığı altında bulunan bilgilerdir.

Doğru Cevap: B) Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar ve İstisnaları

Uzlaştırmacı görevlendirmesi, Adalet Bakanlığı, Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından belirlenen listeye göre kimin onayıyla yapılır ?

A) Hâkim
B) Cumhuriyet başsavcısı
C) Uzlaşmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı
D) Soruşturmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı
E) Uzlaştırma bürosu

Uzlaştırmacı görevlendirmesi, Uzlaştırma bürosu tarafından UYAP tevzi sistemine göre belirlenir daha sonra uzlaşmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından onaylanır.

Doğru Cevap: C) Uzlaşmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı

Malatya Ağır Ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığı yargı çevresinde yeteri kadar uzlaştırmacı bulunmaması hâlinde, uzlaştırmacı görevlendirilmesi nasıl yapılır?

A) Ankara Cumhuriyet başsavcılığı uzlaştırmacı listesinden seçilir
B) Alternatif Çözümler Daire Başkanlığının belirlediği ile ait uzlaştırmacı listesinden seçilir
C) Malatya'ya en yakın Ağır Ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığı uzlaştırma listesinden seçilir
D) Adalet Bakanlığı, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek listeden seçilir
E) Dosya, Daire Başkanlığına gönderilerek dosyaya uzlaştırmacı atanması istenir

Herhangi bir Ağır Ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığı bünyesinde yeteri kadar uzlaştırmacı bulunmaması durumunda, kendisine en yakın Ağır Ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığı uzlaştırmacı listesinden belirleneceği, Uzlaştırma yönetmeliğinde belirtilmiştir.

Doğru Cevap: C) Malatya'ya en yakın Ağır Ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığı uzlaştırma listesinden seçilir

Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Teşkilat Kanununa göre hangi Genel Müdürlük bünyesinde faaliyet göstermektedir?

A) Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
B) Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü
C) Personel Genel Müdürlüğü
D) Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
E) Kanunlar Genel Müdürlüğü

Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan bir başkanlıktır.

Doğru Cevap: D) Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

''Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırma müzakerelerini yöneten, Cumhuriyet savcısının onayıyla görevlendirilen avukat veya hukuk öğrenimi görmüş kişi''

Yukarıdaki açıklamayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilirkişi
B) Tercüman
C) Uzlaştırmacı
D) Arabulucu
E) Uzlaşma

''Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırma müzakerelerini yöneten, Cumhuriyet savcısının onayıyla görevlendirilen avukat veya hukuk öğrenimi görmüş kişi'' uzlaştırma yönetmeliğine göre uzlaştırmacı olarak tanımlanmıştır.

Doğru Cevap: C) Uzlaştırmacı

''Topluma faydalı birey olmayı sağlayacak bir programa katılımın sağlanması''

Yukarıdaki kavram ile aşağıdaki hangi terimin konusu anlatılmaktadır?

A) Etik
B) Anlaşma
C) Edim
D) Müzakere
E) Uzlaşma

''Topluma faydalı birey olmayı sağlayacak bir programa katılımın sağlanması'' ifadesi belirlenebilecek  bir edimin konusunu oluşturur.

Doğru Cevap: C) Edim

Adalet Bakanlığı, Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı yapılacak uzlaştırmacı belirleme sınavını yılda kaç kez yapabilir veya yaptırabilir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) İhtiyaç olduğu sürece yapabilir veya yaptırabilir

Uzlaştırma yönetmeliğine göre yılda en fazla 2 defa uzlaştırmacı sınavı yapılabilir.

Doğru Cevap: B) 2

Ceza yargılaması içerisinde uzlaştırma hem, …..………….. aşamasında hem de ………………….. aşamasında mümkündür.

Boş bırakılan yere gelebilecek uygun ifade hangisidir?

A) Kolluk Soruşturması - Adli Soruşturma
B) Kovuşturma - Temyiz
C) Soruşturma - Kovuşturma
D) Soruşturma - İddianame Değerlendirme
E) Kovuşturma - Gerekçeli Karar Yazılma

Uzlaştırma yönetmeliğine göre, dosya soruşturma aşamasında uzlaşma kapsamında olduğu anlaşılır ise, uzlaşma bürosuna gönderilerek uzlaşma işlemleri yapılır, uzlaşma sağlanamaz ve davası açılır ise yeniden uzlaşma yoluna gidilemez ancak  davası açılan bir dosyada yapılan inceleme kovuşturma konusu suçun niteliğinin değişmesi veya kanun değişikliği nedeniyle uzlaşma kapsamında olduğunun anlaşılması, veya soruşturma evresinde uzlaşma teklifi yapılmasının ilk olarak kovuşturma evresinde fark edilmesi gibi nedenlerle kovuşturma evresinde de uzlaşma yoluna gidilebildiği Uzlaşma yönetmeliği 22. maddede açıkça belirtilmiştir.

Bu nedenle hem soruşturma hem de kovuşturma evresinde uzlaşma yoluna gidilebileceği aşikardır. 

Doğru Cevap: C) Soruşturma - Kovuşturma

 I.Uzlaştırma teklifinde bulunulması aslında bir kovuşturma şartının da yerine getirilmesidir.

II.İddianamenin düzenlenebilmesi ve kovuşturma safhasına geçilebilmesi için uzlaşma teklifinin yapılması gereklidir.

III.Yargıtay kararlarında da uzlaştırmaya tabi bir suçta uzlaştırma yoluna gidilmemiş olması benzer şekilde temyiz nedeni olarak kabul edilmektedir.

IV.Yargıtay kararlarında, usulüne uygun bir şekilde yapılmamış uzlaştırmanın da bozma sebebi olacağı belirtilmektedir.

Uzlaştırma ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) I ve II
B) I ve IV
C) II, III ve IV
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV

Uzlaştırma yönetmeliğine göre yukarıdaki belirtilen tüm ifadeler doğrudur.

Doğru Cevap: E) I, II, III ve IV

Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırma kapsamında orantılı bir edim şeklidir?

A) Ben salağım! diye bağırmak
B) Yüzüne tüküreyim
C) Annemin ayağını öp
D) Suratına kola dökmek
E) En az 1 tane köpeği yuvadan alıp bakımlarını karşılamak ve sahiplenmek

Uzlaştırma yönetmeliği, 33. maddede, Edimin konusu başlığı altında belirtilen ifadelere göre, kişiler arasında belirlenen edimlerin özgür iradelerine dayanması gerektiği ancak özgür iradeleriyle bile belirleyecekleri edimlerin kişileri küçük düşürücü, aşağılayıcı, kanuna aykırı ve uzlaşmanın etik ve ahlak değerlerine aykırı olmaması gerektiği belirtildiğinden;

Ben salağım! diye bağırmak  

Yüzüne tüküreyim

Annemin ayağını öp  

Suratına kola dökmek  gibi fiillerin ahlak ve etik kurallara uymadığı, kişiyi aşağılayıcı olduğu aşikardır, bu nedenlerle bu ifadeler edim olarak kabul edilemez,

ANCAK: En az 1 tane köpeği yuvadan alıp bakımlarını karşılamak ve sahiplenmek, kanun ve ahlak kurallarına aykırı olmadığından edim olarak belirlenebilecek tek ifade budur.

Doğru Cevap: E) En az 1 tane köpeği yuvadan alıp bakımlarını karşılamak ve sahiplenmek

Uzlaştırma müzakerelerinde, şüpheli Ayla Hanım’ın “Söz veriyorum bir daha seni rahatsız etmeyeceğim.” şeklindeki ifadesi aşağıdaki hangi kavram ile ilgilidir?

A) Edim
B) Etik
C) Gabin
D) Bila Edim
E) Güven

Şüpheli Ayla Hanım’ın “Söz veriyorum bir daha seni rahatsız etmeyeceğim.” şeklindeki ifadesi, bir fiilden kaynaklı manevi zararı bir daha tekrarlamaması veya bu zararı tamamen ya da kısmen tanzim edeceğine dair verdiği bir beyandır. 

Bu tarz ifadeler uzlaştırma yönetmeliği, 33. maddesinde EDİM başlığı altında açıklanan durumlarla uyuştuğundan cevap EDİM konusu olmalıdır.

Doğru Cevap: A) Edim

Uzlaştırma ……..............……………….yapılır.

Uzlaştırma yönetmeliğine göre yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A) bir kez
B) iki kez
C) üç kez
D) süresiz
E) hâkim veya Cumhuriyet savcısı istediği müddetçe yapılabilir

Uzlaştırma yönetmeliğine göre, soruşturma veya kovuşturma aşamalarında uzlaşma teklifi sadece bir defa yapılır, ikinci bir kez dosya uzlaşma kapsamına alınarak yeni bir uzlaşma teklifi yapılamaz, ancak taraflar soruşturma aşamasında iddianame düzenlenene kadar kovuşturma aşamasında da hüküm verilinceye kadar kendi aralarında anlaştıklarını bildirir belgeyi sunabilirler.

Doğru Cevap: A) bir kez

Kamu davası açılması için yeterli şüphe ve delil elde edilmişse dava açılmadan evvel dosya ………………………………….. ivedilikle gönderilmeli ve ………………………………. beklenmelidir.

Yukarıdaki boşluklara gelebilecek ifadeler hangisidir?

A) Uzlaştırma bürosuna / uzlaştırma sonucu
B) Arabuluculuk bürosuna / anlaşma
C) Tevzi bürosuna / uzlaştırma sonucu
D) Uzlaştırma savcısına / uzlaştırma
E) Alternatif Çözümler Daire Başkanlığına / uzlaştırma

Uzlaştırma yönetmeliğine göre,

Kamu davası açılması için yeterli şüphe ve delil elde edilmişse dava açılmadan evvel dosya Uzlaştırma bürosuna ivedilikle gönderilmeli ve uzlaştırma sonucu  beklenmelidir. şeklinde olmalıdır.

Doğru Cevap: A) Uzlaştırma bürosuna / uzlaştırma sonucu

Aşağıdakilerin hangisinin, uzlaştırma raporunda bulunması zorunlu değildir?

A) Mağdurun adı ve soyadı
B) Tarafların uzlaşmaları durumunda ne karşılığında uzlaştıklarına ilişkin bilgiler
C) Uzlaştırmacının adı ve soyadı
D) Tarafların T.C. Kimlik numaraları
E) Uzlaştırma savcısının adı ve soyadı

Uzlaştırma yönetmeliğine göre Uzlaştırma raporunda;

Taraflara ait T.C. Kimlik numaraları, tarafların ad soyadları, tarafların uzlaşmaları durumunda ne karşılığında uzlaştıklarına ilişkin ayrıntılı bilgiler, Uzlaştırmacının adı soyadı gibi bilgilerin bulunmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

ANCAK: Uzlaştırma raporunda, dosyadan sorumlu uzlaşma savcısına ait kimlik bilgilerinin bulunması zorunlu değildir.

Doğru Cevap: E) Uzlaştırma savcısının adı ve soyadı

Uzlaştırma savcılarının seçimi İle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Uzlaştırma savcısı Hakimler ve Savcılar Kurulunca o yer Cumhuriyet savcıları arasından seçilir
B) Bulunduğu yer Adalet Komisyonu Başkanlığınca seçilir
C) Adalet Bakanı, müsteşarı tarafından bizzat seçilir
D) Bulunduğu yer Cumhuriyet başsavcısı tarafından yapılan iş bölümüne göre belirlenir
E) Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından o yer Cumhuriyet savcıları arasından seçilir

Uzlaştırma bürosu, Adalet Bakanlığı, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Alternatif Çözümler Daire Başkanlığının talebi doğrultusunda Cumhuriyet başsavcılıklarında kurulmuş, yeteri kadar personel ve Cumhuriyet savcısından oluşmaktadır.

Cumhuriyet savcılarının, adliye içerisinde görev dağılımlarını, Cumhuriyet başsavcısının yaptığı iş bölümüne göre belirlenir, bu nedenle uzlaştırma bürosunda görevli Cumhuriyet savcıları da aynı yerde görevli Cumhuriyet başsavcısı tarafından belirlenmektedir.

Hakim ve savcıların tayin atama gibi işlemleri HSK tarafından yürütüldüğü gibi, hakimlerin mahkeme iş bölümleri de HSK tarafından belirlenmektedir, ancak Cumhuriyet savcıları görevlendirildikleri adliyelerde görev bölümlerini Cumhuriyet başsavcının yaptığı iş bölümüne göre yürütmektedir, bu konuda başka bir birime bağlı değillerdir.

Doğru Cevap: D) Bulunduğu yer Cumhuriyet başsavcısı tarafından yapılan iş bölümüne göre belirlenir

''Sanık, mağdur, suçtan zarar gören, katılan ……………….. değilse, hükümlü, vasi atanmış …………………… ya da ayırt etme gücü yoksa, ………………………………. uzlaşma teklifi …………………………… yapılır.''

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdaki ifadelerden hangileri gelmelidir?

A) Reşit – Kısıtlı – Zihinsel Engelli ise – Kanuni Temsilcisine
B) T.C. Vatandaşı – Zihinsel Engelli ise – Reşit değilse – Kanuni Temsilcisine
C) Olgun – Kısıtlı – Zihinsel Engelli ise - Avukatına
D) Reşit – Zihinsel Engelli – Reşit değilse – Avukatına
E) T.C. Vatandaşı - Kısıtlı – Reşit değilse – Kanuni Temsilcisine

Sanık, mağdur, suçtan zarar gören, katılan reşit değilse, hükümlü ,vasi atanmış kısıtlı ya da ayırt etme gücü yoksa, zihinsel engelli ise uzlaşma teklifi  kanuni temsilcisine  yapılır.

Uzlaştırma yönetmeliğine göre yukarıdaki şekilde doldurulması gereklidir.

Doğru Cevap: A) Reşit – Kısıtlı – Zihinsel Engelli ise – Kanuni Temsilcisine

Uzlaşma teklif formunu alıp inceleyen şüphelinin, aşağıdaki söylemlerden hangisini yapması uzlaşma yönetmeliğine aykırı olur ?

A) Teklifi inceleyip 7 gün içinde beyanda bulunmak istiyorum
B) Kabul ediyorum !
C) Kabul etmiyorum !
D) Uzlaştığımız taktirde suçluda olsam dava düşecekmi ?
E) Kabul edersem sonrasında nasıl bir süreç olacak ?

Uzlaştırma yönetmeliğine göre, uzlaşma teklif formunu inceleyen şüpheli teklifi, Kabul edebilir veya kabul etmeyebilir, uzlaşma gerçekleşirse davanın düşüp düşmeyeceğini sorabilir, teklifi kabul ederse sonrasında neler olacağını sorabilir.

ANCAK: Uzlaşma teklifini inceleyip 7 gün içerisinde beyanda bulunacağım diyemez çünkü yönetmeliğe göre uzlaşma teklifine taraflar 3 gün içerisinde olumlu veya olumsuz cevap vermelidir aksi durumda uzlaşmayı kabul etmemiş sayılırlar ibaresi vardır.

Doğru Cevap: A) Teklifi inceleyip 7 gün içinde beyanda bulunmak istiyorum

Uzlaştırma teklif formunda aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?

A) Uzlaştırma teknikleri
B) Tarih
C) Uzlaştırmacının İmzası
D) Uzlaştırmacının T.C Kimlik Numarası
E) Uzlaştırmacının adı soyadı

Uzlaştırma yönetmeliğine göre, teklif formunda, Tarih, Uzlaştırmacıya ait ad soyad ve T.C. Kimlik numarası, Uzlaştırmacının imzası gibi bilgilerin bulunması zorunludur.

ANCAK: Teklif formunda uzlaştırma tekniklerinden bahsetmek saçma ve yersiz olduğu ve ayrıca yönetmelikçede böyle bir durumun yapılmasının uygun olduğuna dair bir maddenin olmadığı nedeniyle bu seçenek hatalıdır.

Doğru Cevap: A) Uzlaştırma teknikleri

Uzlaşma kapsamında bulunan bir dosyada yurt dışında olan şüpheli ile ilgili yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Segbis sistemi ile görüşme yapmak
B) Yurt dışından zorla getirme kararı çıkartmak
C) Yurt dışı adresine tebligat çıkartmak
D) Yurt içi adresine tebligat çıkartmak
E) İlanen tebligat yapmak

Uzlaştırma yönetmeliğine göre, uzlaşma dosyasında taraf olan bir kişinin yurt dışında olması durumunda, uzlaşma kapsamında yapılacak işlemler için kişinin yurt içi adresine tebligat çıkartılır.

Doğru Cevap: D) Yurt içi adresine tebligat çıkartmak

Uzlaştırmacı olarak görev yapan kişiler aşağıdaki hangi kurum veya birim tarafından denetime tabidirler?

 

A) Türkiye Barolar Birliği
B) Arabuluculuk Daire Başkanlığı
C) Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı
D) Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
E) Adalet Bakanlığı

Uzlaştırma yönetmeliğine göre;

Uzlaştırmacının denetimini Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından yapılır

Doğru Cevap: C) Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı

''Evlilik çağı gelmiş yoksullara kira yardımı, sokak çocuklarına barınak, sokak hayvanlarına su taşıma, ağaç dikme vb uygulamalar.''

Yukarıda verilen örnekler, uzlaştırma kapsamında aşağıdakilerden hangisinin konusunu oluşturur?

A) Bila Edim
B) Edimin Konusu
C) İletişim
D) Müzakere
E) Uzlaşma

Uzlaştırma yönetmeliğine göre, kişilerin etik kurallar ve kanunlar çerçevesinde anlaşmaları için özgür iradeleri ile belirledikleri koşullar edim olarak belirtilmiştir.

Bu nedenle; Evlilik çağı gelmiş yoksullara kira yardımı, sokak çocuklarına barınak, sokak hayvanlarına su taşıma, ağaç dikme gibi uygulamalarda, bu koşullara örnek oluşturduğundan EDİM başlığı altında ele alınırlar.

Doğru Cevap: B) Edimin Konusu

Şüpheli veya sanığın reşit olmaması veya kısıtlı olması halinde uzlaşma teklifi kime yapılır?

A) Kanunu Temsilciye
B) Kendisine
C) Vekile
D) Kayyıma
E) Tercümana

Uzlaştırma yönetmeliği, 29. maddede Uzlaşma teklifi başlığı altında ayrıntıları yazılmak koşulu ile;

Şüpheli veya sanığın reşit olmaması veya kısıtlı olması halinde uzlaşma teklifinin, KANUNİ TEMSİLCİYE yapılacağı belirtilmiştir.

Doğru Cevap: A) Kanunu Temsilciye

''Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği hükümlerini …………………………. yürütür.''

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Müsteşar
B) Genel Müdür
C) Daire Başkanı
D) Adalet Bakanı
E) Uzlaştırma savcısı

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği hükümlerini ADALET BAKANI yürütür.

Doğru Cevap: D) Adalet Bakanı

“Uzlaştırma girişiminin olumsuz sonuçlanması durumunda tekrar uzlaştırma yoluna gidilemez."

Yukarıdaki ifadeden kesin olarak çıkartılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uzlaştırma kovuşturma aşamasında yapılabilir.
B) Soruşturma ve Kovuşturma aşamasında yeniden uzlaşma işlemi yapılamaz.
C) Kovuşturma aşamasında uzlaştırma hâkimin takdiri ile yeniden yapılabilir.
D) Kanun yollarına başvurulurken uzlaştırma yapılabilir.
E) Uzlaştırma savcısının takdiri ile yeniden uzlaştırma yapılabilir.

Taraflara arasındaki soruşturma veya kovuşturmada dosya uzlaştırmacıya verildikten sonra eğer olumsuz sonuçlanmış ise bir daha uzlaşma aşamasına gidilemez, ancak taraflar soruşturma aşamasında iddianame düzenleninceye kadar, kovuştuırma aşamasında da hüküm verilinceye kadar kendi aralarında anlaştıklarına ilişkin uzlaşma belgesini sunabilirler.

Doğru Cevap: B) Soruşturma ve Kovuşturma aşamasında yeniden uzlaşma işlemi yapılamaz.

I.Yardıma muhtaç kişi ya da kişilere bağış yapılması belirlenebilir.

II.Şüpheli tamirci olarak meslek ifa ediyorsa, basit yaralamalı bir trafik kazasında meydana gelen araç hasarını kendisinin bizzat yapması istenebilir.

Yukarıda verilen ifadeler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

A) İlam
B) Edim
C) Ceza
D) Uzlaşma
E) Anlaşma

I.Yardıma muhtaç kişi ya da kişilere bağış yapılması belirlenebilir. İfadesi, kişilerin aralarındaki anlaşmazlığın giderilmesi için birbirinden talep edebileceği bir fiildir.

II.Şüpheli tamirci olarak meslek ifa ediyorsa, basit yaralamalı bir trafik kazasında meydana gelen araç hasarını kendisinin bizzat yapması istenebilir. İfadesi, kişilerin aralarındaki anlaşmazlığın giderilmesi için birbirinden talep edebileceği bir fiildir. Bu nedenle iki ifadede EDİM kavramı ile ilgilidir diyebiliriz.

Doğru Cevap: B) Edim

''Kanunda belirlenen …………………… davaya bakamayacağı hâller ile reddi sebepleri, uzlaştırmacı görevlendirilmesi ile ilgili olarak dikkate alınır.''

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Uzlaştırmacının
B) Hâkimin
C) Cumhuriyet savcısının
D) Avukatın
E) Reddi hâkimin
Hakimin davaya bakamayacağı haller uzlaştırmacı görevlendirilmesi için de geçerlidir.
Doğru Cevap: B) Hâkimin

•Uzlaştırmacı, uzlaşma teklifini büro aracılığıyla açıklamalı tebligat, istinabe veya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBfS) yoluyla da yapabilir.

•Uzlaştırmacı tarafından yapılacak uzlaşma teklifi,  uzlaşmanın mahiyeti ile uzlaşmayı kabul veya reddetmenin hukukî sonuçlarının bulunduğu Uzlaşma Teklif Formu’nda yer alan bilgilerin   açıklanması ve teklif         formunun hazır bulunan ilgiliye imzalatılarak verilmesi suretiyle yapılır. Uzlaştırmacı tarafından bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirildiğine ve uzlaşma teklifinde bulunulduğuna ilişkin  formun İmzalı         örneği uzlaştırma evrakı içine konulur.

•Uzlaşma teklif formunun istinabe suretiyle İmzalatılması gereken hâllerde, teklif formu tarafın bulunduğu yer Cumhuriyet başsavcılığı istinabe bürosu aracılığıyla imzalatılır.

Yukarıda verilen ifadeler uzlaştırma yönetmeliğinin hangi başlığı altında düzenlenmiştir?

A) Temel ilkeler
B) Genel esaslar
C) İddianame düzenlenmesi
D) Uzlaşma teklifi
E) Uzlaşma teklifinde etik değerler

Soruda belirtilen maddeler, uzlaştırma yönetmeliği 29. maddede Uzlaşma Teklifi başlığı altında işlenmiştir.

Doğru Cevap: D) Uzlaşma teklifi

Uzlaştırmacı görevlendirilmesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Uzlaştırmacı görevlendirilmesi, uzlaştırma bürosunda görevli Cumhuriyet savcısı tarafından Alternatif Çözümler Daire Başkanlığınca belirlenen listelere göre yapılır.
B) Uzlaştırmacı görevlendirilmesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları tarafından Alternatif Çözümler Daire Başkanlığınca belirlenen listelere göre yapılır.
C) Uzlaştırmacı görevlendirilmesi Uzlaştırma bürosu tarafından, Alternatif Çözümler Daire Başkanlığınca belirlenen listelere göre yapılır
D) Uzlaştırmacı görevlendirilmesi Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından Arabuluculuk Daire Başkanlığınca belirlenen listelere göre yapılır.
E) Uzlaştırmacı görevlendirilmesi Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından belirlenen listeden hâkim veya Cumhuriyet savcıları tarafından seçilir

Uzlaştırma görevlendirilmesi ile ilgili, yönetmeliğin 12. maddesinde yer alan Uzlaştırmacı görevlendirilmesi başlığı altında, uzlaştırmacı görevlendirilmesi ile ilgili, uzlaştırma bürosuna gönderilen dosyanın uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından incelenmesinin ardından Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından belirlenen listeye göre ilgili Cumhuriyet savcısının onayıyla yapılır. ibaresi yer almaktadır. Bu nedenle;

Uzlaştırmacı görevlendirilmesi, uzlaştırma bürosunda görevli Cumhuriyet savcısı tarafından Alternatif Çözümler Daire Başkanlığınca belirlenen listelere göre yapılır.  ifadesi doğru bir ifadedir.

Doğru Cevap: A) Uzlaştırmacı görevlendirilmesi, uzlaştırma bürosunda görevli Cumhuriyet savcısı tarafından Alternatif Çözümler Daire Başkanlığınca belirlenen listelere göre yapılır.

04/12/2004 tarihli ve 5271 saylı Ceza Muhakemesi Kanunu Uzlaştırma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uzlaştırmacının görevleri arasında değildir?

A) Uzlaştırma sürecine başlamadan önce şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören; hakları, uzlaşmanın mahiyeti ve verecekleri kararların hukuki sonuçları hakkında bilgilendirmek
B) Uzlaştırma müzakerelerine başlamadan önce taraflara; uzlaştırmanın temel ilkelerini, kendisinin tarafsızlığını, uzlaştırma süreci ve sonuçlarını, uzlaştırmacı ile tarafların uzlaştırmadaki işlevlerini, gizlilik yükümlülüğünü açıklar ve onların süreci anlamalarını sağlamak
C) Tarafların, hüküm ve sonuçlarını bilerek ve özgür iradeleriyle uzlaşmalarını sağlayacak uygun tedbirleri almak
D) Görevini yerine getirirken taraflara nazik ve saygılı davranır. Tarafların birbirlerine saygılı davranmaları ve müzakerelere iyi niyetle katılmaları konusunda tarafları bilgilendirmek
E) Görevi sebebiyle kendisine verilen bilgi ve belgelerin gizliliğini korur. Taraflardan birinin verdiği gizli bilgi ve belgeleri verenin izni olmadan veya kanunen zorunlu olmadıkça diğer tarafa açıklayamaz. Gizliliği koruma yükümlülüğü uzlaştırmacının görevi sona erene kadar devam eder.

Uzlaştırma yönetmeliği, 5. maddede, etik ilkeler başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Görevi sebebiyle kendisine verilen bilgi ve belgelerin gizliliğini korur. Taraflardan birinin verdiği gizli bilgi ve belgeleri verenin izni olmadan veya kanunen zorunlu olmadıkça diğer tarafa açıklayamaz. Gizliliği koruma yükümlülüğü uzlaştırmacının görevi sona erene kadar devam eder.  ifadesi yanlış bir ifadedir.

Çünkü:

Görevi sebebiyle kendisine verilen bilgi ve belgelerin gizliliğini korur. Taraflardan birinin verdiği gizli bilgi ve belgeleri verenin izni olmadan veya kanunen zorunlu olmadıkça diğer tarafa açıklayamaz. Gizliliği koruma yükümlülüğü uzlaştırmacının görevi sona erdikten sonra da devam eder.  ifadesi açıkla belirtilmiştir.

Doğru Cevap: E) Görevi sebebiyle kendisine verilen bilgi ve belgelerin gizliliğini korur. Taraflardan birinin verdiği gizli bilgi ve belgeleri verenin izni olmadan veya kanunen zorunlu olmadıkça diğer tarafa açıklayamaz. Gizliliği koruma yükümlülüğü uzlaştırmacının görevi sona erene kadar devam eder.

04/12/2004 tarihli ve 5271 saylı Ceza Muhakemesi Kanunu Uzlaştırma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uzlaştırmanın genel hükümlerindendir?

A) Uzlaşmanın sağlanması hâlinde, soruşturma veya kovuşturma konusu suç nedeniyle 5 yıl içerisinde tazminat davası açılabilir; 5 yıl sonra dava hakkı zamanaşımına uğramış sayılır
B) Soruşturma evresinde mağdur veya suçtan zarar görenin ölümü hâlinde uzlaştırma işlemi ölenin yasal mirasçıları ile devam ettirilir
C) Uzlaştırmacı kendisine tevdî edilen dosyayı uzlaştırma ile sonuçlandırdıktan sonra uzlaşma konusu edimin yerine getirilip getirilmediğinin takibini yapmakta görevli veya sorumlu değildir
D) Şüpheli, sanık, mağdur ya da suçtan zarar görene ilk uzlaşma teklifi Uzlaşma bürosunda görevli Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır
E) Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması hâlinde tekrar uzlaştırma yoluna gidilemez

Uzlaştırma yönetmeliği, 7. maddede, genel hükümler başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması hâlinde tekrar uzlaştırma yoluna gidilemez. İfadesi açıkla belirtilmiştir.

Yönetmeliğe göre diğer şıklarda yer alan ifadeler ise uzlaşmanın genel hükümleri kapsamında değerlendirilmemiştir.

Doğru Cevap: E) Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması hâlinde tekrar uzlaştırma yoluna gidilemez

Uzlaştırma kapsamında kalan suçlara ilişkin soruşturma dosyasının, uzlaştırma bürosuna gönderilmesi ile  ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Yapılan soruşturma neticesinde kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma imkânının bulunmaması hâlinde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı dosyayı büroya göndermeksizin sonuçlandırır
B) Soruşturmaya konu suçun uzlaştırmaya tâbi olması ve iddianame düzenlenmesi için yeterli şüphenin bulunması durumunda, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı, iddianame düzenlenmesi için dosyayı gönderme kararı ile uzlaştırma bürosuna gönderir
C) Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmiş olduğu ve kapsama girmeyen suç hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararının verildiği hâllerde dosya, beklenmeksizin büroya gönderilir
D) Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı tarafından gönderme kararı verildikten sonra Cumhuriyet başsavcısının görüldü işlemi sonrasında uzlaştırma bürosu tevzi havuzuna düşen dosya, kendiliğinden büro kayıt numarası alır
E) Soruşturmaya konu suçun uzlaştırmaya tâbi olması ve iddianame düzenlenmesi için yeterli şüphenin bulunması durumunda, iddianame Cumhuriyet başsavcısı veya vekili tarafından düzenlenerek büroya gönderilir

Uzlaştırma yönetmeliği, 10. maddede, dosyanın büroya gönderilmesi ve kayıt başlığı altında belirtilen ifadelere göre; 

Yapılan soruşturma neticesinde kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma imkânının bulunmaması hâlinde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı dosyayı büroya göndermeksizin sonuçlandırır. ifadesi açıkla belirtilmiştir. 


Doğru Cevap: A) Yapılan soruşturma neticesinde kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma imkânının bulunmaması hâlinde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı dosyayı büroya göndermeksizin sonuçlandırır

Uzlaştırma ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Dosya uzlaştırmacıya tevdi edildikten sonra taraflara bu husus telefon, SMS veya diğer elektronik araçlarla bildirilir
B) Ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı yargı çevresinde yeteri kadar uzlaştırmacı bulunmaması hâlinde, Cumhuriyet savcısı herhangi bir yerde görevli uzlaştırmacıya görevlendirme yapılabilir
C) Uzlaştırma evrakı uzlaştırmacıya posta yolu ile teslim edilir ve alındı belgesi dosyasına eklenir
D) Uzlaşma teklifi, uzlaştırmacı tarafından suçun işlendiği tarihten itibaren bir haftalık süre geçmeden yapılamaz
E) Uzlaştırma bürosuna gönderilen dosyanın, uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından incelenmesi sonucunda, gönderme kararına esas suçun uzlaştırma kapsamında kalmadığının anlaşılması hâlinde, dosya incelenmek üzere Daire Başkanlığına gönderilir

Uzlaştırma yönetmeliği, 12. maddede, Uzlaştırmacı görevlendirilmesi başlığı altında belirtilen ifadelere göre; 

Dosya uzlaştırmacıya tevdi edildikten sonra taraflara bu husus telefon, SMS veya diğer elektronik araçlarla bildirilir. ifadesi açıkla belirtilmiştir. 

ANCAK:

Ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı yargı çevresinde yeteri kadar uzlaştırmacı bulunmaması hâlinde, Cumhuriyet savcısı herhangi bir yerde görevli uzlaştırmacıya görevlendirme yapılabilir. ifadesi yanlış bir ifadedir, çünkü en yakın ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı, uzlaştırma listesinden seçilir.

Uzlaştırma evrakı uzlaştırmacıya posta yolu ile teslim edilir ve alındı belgesi dosyasına eklenir. ifadesi yanlış bir ifadedir, çünkü uzlaştırma evrakları büro tarafından uzlaştırmacıya bizzat elden verilir.

Uzlaşma teklifi, uzlaştırmacı tarafından suçun işlendiği tarihten itibaren bir haftalık süre geçmeden yapılamaz. ifadesi yanlış bir ifadedir,  çünkü bu süre 1 hafta değil 1 aydır.

Uzlaştırma bürosuna gönderilen dosyanın, uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından incelenmesi sonucunda, gönderme kararına esas suçun uzlaştırma kapsamında kalmadığının anlaşılması hâlinde, dosya incelenmek üzere Daire Başkanlığına gönderilir. ifadesi yanlıştır, çünkü böyle bir durumda dosya tekrar soruşturma bürosuna veya kovuşturma aşamasından geldi ise mahkemeye iade edilir.

Doğru Cevap: A) Dosya uzlaştırmacıya tevdi edildikten sonra taraflara bu husus telefon, SMS veya diğer elektronik araçlarla bildirilir

''Uzlaştırma teklifi suçun işlendiği tarihten itibaren …………………….. süre geçmeden yapılamaz.''

Yukarıdaki boşluğa Uzlaştırma yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 2 ay
B) 15 gün
C) 1 ay
D) 1 hafta
E) 10 gün

Uzlaştırma yönetmeliği, 12. maddede, Uzlaştırmacı görevlendirilmesi başlığı altında belirtilen ifadelere göre; 

Uzlaştırma teklifi suçun işlendiği tarihten itibaren 1 aylık süre geçmeden yapılamaz. ifadesi açıkla belirtilmiştir.


Doğru Cevap: C) 1 ay

I.Uzlaştırmaya konu suçun niteliği ve sayısı,

II.Taraf sayısı ve tarafların bulunduğu yer,

III.Uzlaştırma sonucu,

IV.Uzlaştırmacının eğitim durumu,

V.Uzlaştırmacı sınav puanı,

Yukarıda ifadelerden hangisi ya da hangileri uzlaştırmacı görevlendirilmesinde dosya tevzi kıstasları arasında yer alır?

A) I, III ve V
B) I, II ve III
C) I, III ve IV
D) II ve III
E) I, II, III ve V

Uzlaştırma yönetmeliği, 13. maddede, Uzlaştırmacı görevlendirilmesinde dosya tevzi kıstasları başlığı altında belirtilen ifadelere göre; 

a)Uzlaştırmaya konu suçun niteliği ve sayısı,

b)Taraf sayısı ve tarafların bulunduğu yer,

c)Uzlaştırma raporunun verilme süresi,

ç)     Uzlaşma teklifinin sonucu,

d)Uzlaştırma sonucu,

 

gibi hususlar esas alınır. ifadesi açıkça belirlendiğinden: I, II ve III nolu seçenekler doğrudur.

 
Doğru Cevap: B) I, II ve III

Uzlaşma sonucunda, edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi hâlinde, edimin yerine getirilip getirilmemesi kim tarafından takip edilir?

A) Uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı
B) Soruşturma savcısı
C) Uzlaştırma bürosu
D) Cumhuriyet başsavcısı
E) Uzlaştırmacı

Uzlaştırma yönetmeliği, 20. maddesinde, Soruşturma evresinde uzlaşmanın hukuki sonuçları başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Uzlaşma sonucunda, edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi hâlinde, edimin yerine getirilip getirilmediğinin takibi uzlaştırma bürosu tarafından yapılır. İfadeci açıkça belirtilmiştir.

Doğru Cevap: C) Uzlaştırma bürosu

I.        Maktül

II.       Suçtan zarar gören

III.      Reşit olmayanların velisi (Kanuni temsilcisi)

IV.       Kısıtlı olanların vekili

Yukarıdakilerden hangilerine uzlaşma teklifinde bulunulamaz?

A) I ve IV
B) I, II ve III
C) III ve IV
D) II, III ve IV
E) I ve II

Ceza Muhakemesi kanunu ve uzlaştırma yönetmeliğine göre;

Maktül    : Ölen bir kişiyi ifade eden bir kelime olduğundan uzlaşma teklifinin ölü bir kişiye yapılması da zaten mümkün değildir.

Kısıtlı olanların vekilleri değil, kanuni temsilcileri uzlaşma görüşmelerinde yetkili kişilerdir.

Suçtan zarar gören kişiler uzlaşmanın olmazsa olmaz unsurlarındandır.

Reşit olmayanlar adına uzlaşma görüşmelerine de kanuni temsilcileri olan velileri katılabilir.

Bu nedenlerle Maktül ve Kısıtlı olanların velilerine uzlaşma teklifinde bulunulamaz.

Doğru Cevap: A) I ve IV

Soruşturma aşamasında, taraflara uzlaşmanın mahiyeti ve uzlaşmayı kabul veya reddetmesinin hukuki sonuçları kim tarafından anlatılır?

A) Soruşturmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı
B) Uzlaşmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı
C) Uzlaştırma bürosu
D) Uzlaştırmacı
E) Müdafi veya vekilleri

Uzlaştırma yönetmeliği, 5.. maddesinde, Uzlaştırmanın temel ilkeleri başlığı altında belirtilen ifadeye göre;

Uzlaştırma kapsamında bulunan bir dosyada, taraflara uzlaşmanın mahiyeti ve uzlaşmayı kabul veya reddetmesinin hukuki sonuçları, dosyanın uzlaştırmacı verilmesinin ardından UZLAŞTIRMACI  tarafından anlatılır.

Doğru Cevap: D) Uzlaştırmacı

Resmî mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma dosyasında yer alan adreste bulunmama veya yurt dışında olma ya da başka bir nedenle mağdura, suçtan zarar görene, şüpheliye veya bunların kanunî temsilcisine ulaşılamaması halinde ne yapılır?

A) Uzlaşmadan sorumlu Cumhuriyet savcısına konu ile ilgili rapor hazırlanır ve sonucun takdiri ona bırakılır
B) Uzlaşma bürosu, kolluk araştırmasıyla adresin tespit edilmesi için gerekli birimlere müzekkere yazar
C) Uzlaşma yoluna gidilmeyerek soruşturma sonuçlandırılır
D) Gazete ilanen uzlaşma duyruusunda bulunulur
E) Tarafın yurt içi adresine tebligat yapılır ve yasal süre beklenildikten sonra uzlaşmayı reddettiği kabul edilerek uzlaştırmacı tarafından rapor düzenlenir

Uzlaştırma yönetmeliği, 5. maddede, Genel hükümler başlığı altında belirtilen ifadeye göre;

Resmî mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma dosyasında yer alan adreste bulunmama veya yurt dışında olma ya da başka bir nedenle mağdura, suçtan zarar görene, şüpheliye veya bunların kanunî temsilcisine ulaşılamaması uzlaşma yoluna gidilemez ve dosya sonuçlandırılır. ibaresi açıkça belirtilmiştir.

Doğru Cevap: C) Uzlaşma yoluna gidilmeyerek soruşturma sonuçlandırılır

Şüphelinin, belirlenen edimi yerine getirmemesi durumunda, uzlaşma raporu veya uzlaşma belgesi aşağıdaki belgelerden hangisi yerine sayılabilir?

A) İlam mahiyetinde haiz belgelerden
B) Delil niteliğinde belgelerden
C) İcra takibi belgesi
D) Feragat beyanına haiz belgelerden
E) İlamsız icra belgesi

Uzlaştırma yönetmeliği, 20. maddesinde soruşturma evresinde uzlaşmanın hukuki sonuçları başlığı altında belirtilen ifadelere göre; 

Şüphelinin, belirlenen edimi yerine getirmemesi durumunda, uzlaşma raporu veya uzlaşma belgesi İlam mahiyetinde haiz belgelerden sayılır. ibaresi açıkça belirtilmiştir.

Doğru Cevap: A) İlam mahiyetinde haiz belgelerden

Uzlaştırmacı, aşağıdaki seçeneklerden hangisini kullanarak taraflara resmi uzlaşma teklifinde bulunabilir?
A) Gazetede ilan vererek
B) SMS atarak
C) Telefonla arayarak
D) Telgraf çekerek
E) Büro aracılığıyla açıklamalı tebligat göndererek

Uzlaştırma yönetmeliği, 29. maddede, uzlaşma teklifi başlığı altında belirtilen maddelere göre;

Uzlaştırmacı, uzlaşma teklifini büro aracılığıyla açıklamalı tebligat, istinabe veya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) ile yapabilir ibaresi açıkça belirtilmiştir.

ANCAK:

Uzlaştırmacı, telefon, faks, telgraf, sms gibi elektronik araçları kullanarak da çağrı yapabilir ancak bu çağrılar uzlaşma teklifi yerine geçmez hükmü açıkça ifade edilmiştir.

Doğru Cevap: E) Büro aracılığıyla açıklamalı tebligat göndererek

''Cumhuriyet savcısı, uzlaşmanın, tarafların özgür iradelerine dayandığını ve edimin  hukuka ve ahlaka uygun olduğunu belirlerse raporu veya belgeyi ………………………. ve ………………………. altına almak suretiyle onaylar, soruşturma dosyasında muhafaza eder.''

Uzlaştırma yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğa gelebilecek en doğru ifadeleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidirr?

A) Onaylar ve İmza
B) Mühür - İmza
C) İmza - Mühür
D) İmza – Şerh
E) Onaylar – Mühür

Uzlaştırma yönetmeliği 18. maddede, uzlaştırma raporu başlığı altında belirtilen ifadeye göre;

''Cumhuriyet savcısı, uzlaşmanın, tarafların özgür iradelerine dayandığını ve edimin  hukuka ve ahlaka uygun olduğunu belirlerse raporu veya belgeyi mühür ve imza altına almak suretiyle onaylar, soruşturma dosyasında muhafaza eder.'' ifadesi açıkça belirtilmiştir.

Doğru Cevap: B) Mühür - İmza

Uzlaştırma yönetmeliğinin 25' nci maddesine göre edimin değiştirilmesini aşağıdakilerden hangisi isteyebilir?

A) Hâkim
B) Cumhuriyet savcısı
C) Vekil
D) Uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı
E) Uzlaştırmacı

Uzlaştırma yönetmeliği 25. maddesi, Kovuşturma evresinde uzlaştırma raporu başlığı altında tanımlanmaktadır ve şu şekilde ifade edilmiştir.

Mahkeme, raporu veya belgeyi, uzlaşmanın tarafların özgür iradelerine dayanmaması, edimin hukuka ve ahlaka uygun olmaması nedeniyle onaylamadığı takdirde gerekçesini rapora yazar. Edimin hukuka ve ahlaka uygun olmaması nedeniyle raporu onaylamaması durumunda bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesindeki süreye uyulması koşuluyla edimin değiştirilmesi için dosyayı büroya gönderebilir. ifadesi açıkça belirtildiğinden, edimin değiştirilmesinin istenilmesi mahkeme adına hâkim tarafından gerçekleştirilir.

Doğru Cevap: A) Hâkim

''Serdar Bey ve Yıldız Hanım, uzlaştırmacı Mesut Bey’in belirlediği yerde kendisinin de katılımıyla beraber uzlaşma müzakeresine başlarlar, Serday Bey müzakereler esnasında, Yıldız Hanım’a hakaret ettiğini kabul eder ve ne şekilde ne zaman bu eylemi gerçekleştirdiğini açıkça anlatır, ancak taraflar uzlaştırmacının tüm çabalarına rağmen uzlaşmaya yanaşmazlar ve müzakereler olumsuz sonuçlanarak rapor düzenlenir.''

Düzenlenen uzlaştırma raporunda, Serdar Bey’in hakaret suçunu işlediğine dair yapmış olduğu itiraf yazılmalı mıdır, eğer yazılırsa bu belge, soruşturma kapsamında delil olarak değerlendirilebilir mi?


A) Müzakereler gizlilik neticesinde devam eder ancak uzlaşma sağlanamadığı durumlarda itiraf ve varsa belgeler delil niteliği taşır ve raporda yer almak durumundadır
B) Uzlaştırmacı, müzakereler sırasında ne gördü, ne duyduysa raporda belirtmek zorundadır, bu bilgi ve varsa belgeler, soruşturma kapsamında delil olarak da değerlendirilebilir
C) Raporda yazılmalıdır, ancak bu bilgi ve varsa belgelerin delil niteliği taşıyıp taşımadığına Cumhuriyet savcısı karar verir
D) Müzakereler gizlilik içerisinde yapılmalıdır, bu nedenle raporda herhangi bir suç itirafı veya belgeye yer verilmemelidir. Yer verilse dahi bu bilgi ve varsa belgeler soruşturma kapsamında delil niteliği taşımaz
E) Uzlaştırmacı rapor düzenlemeden önce görevli Cumhuriyet savcısı ile görüşür ve onun talimatı neticesinde raporunu düzenler

Uzlaştırma yönetmeliği, 32. maddede uzlaştırma müzakerelerinin gizliliği başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Uzlaştırma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uzlaştırmacı, uzlaştırma sürecinde yapılan açıklamaları, kendisine aktarılan veya diğer bir şekilde öğrendiği olguları gizli tutmakla yükümlüdür.

Aksi kararlaştırılmamışsa, taraflar, müdafi ve vekiller de birinci fıkrada belirtilen gizlilik kuralına uymakla yükümlüdür.

Uzlaştırma sürecinde yapılan açıklamalar herhangi bir soruşturma, kovuşturma ya da davada delil olarak kullanılamaz. Müzakerelere katılanlar bu bilgilere ilişkin olarak tanık olarak dinlenemez.

Daha önce mevcut olan bir belge veya olgunun, uzlaştırma müzakereleri sırasında ileri sürülmüş olması, bunların soruşturma ve kovuşturma sürecinde ya da bir davada delil olarak kullanılmasına engel teşkil etmez. İfadelerine açıkça yer verilmiştir.


Doğru Cevap: D) Müzakereler gizlilik içerisinde yapılmalıdır, bu nedenle raporda herhangi bir suç itirafı veya belgeye yer verilmemelidir. Yer verilse dahi bu bilgi ve varsa belgeler soruşturma kapsamında delil niteliği taşımaz

Kovuşturma aşamasında, mağdur yada suçtan zarar görenin ölmesi durumunda uzlaştırma işlemleri nasıl yapılmalıdır?

A) Uzlaştırma işlemleri şüpheli ve varsa diğer taraflar ile devam eder
B) Uzlaştırma işlemleri davaya yeni katılanlar olana kadar askıya alınır
C) Ölenin ailesi ile uzlaştırma işlemleri devam eder
D) Uzlaşma sonlandırılır, ölenin mirasçıları, katılanın haklarını takip etmek üzere davaya katılabilirler
E) Mahkeme tarafından herhangi bir süre beklenilmeden hüküm verilir

Uzlaştırma yönetmeliği 7. maddede genel hükümler başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Soruşturma evresinde mağdur veya suçtan zarar görenin ölümü hâlinde uzlaştırma işlemi sonlandırılır. Kovuşturma evresi için Kanunun 243 üncü maddesi hükmü saklıdır. (Kanunun 243 üncü maddesi Katılan, vazgeçerse veya ölürse katılma hükümsüz kalır. Mirasçılar, katılanın haklarını takip etmek üzere davaya katılabilirler) İfadesi açıkça belirtilmiştir.

Doğru Cevap: D) Uzlaşma sonlandırılır, ölenin mirasçıları, katılanın haklarını takip etmek üzere davaya katılabilirler

Yeşim Hanım : ‘’Uzlaştırma dosyasını teslim aldıktan sonra 30 gün içinde uzlaştırma işlemini sonuçlandırması gerekir. 30 gün içinde uzlaşma yapılmaz ve uzlaşmacı ek süre isterse 20 gün süre ek olarak verilir.’’

Yeşim Hanım aşağıdaki hangi soruya cevap vermiş olabilir?

A) Uzlaştırma süresi ne kadardır
B) Uzlaştırmacının yasal süresi biterse ek süre talep edebilir mi
C) Uzlaştırmada zaman aşımı ne zaman başlar
D) Kamu davası açma süresi ne kadardır
E) Uzlaştırmacı ne kadar ek süre alabilir

Uzlaştırma yönetmeliği 17. maddede uzlaştırma süresi başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Uzlaştırmacı, uzlaştırma evrakını teslim aldıktan sonra otuz gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırır. Bu süre içerisinde sonuçlandıramazsa durumu açıklayan bir dilekçeyle büroya başvurması hâlinde bürodan sorumlu Cumhuriyet savcısının onayını almak koşuluyla uzlaştırma bürosu bu süreyi en çok yirmi gün daha uzatabilir.

İfadesi yukarıda belirtilen Yeşim Hanım’ın bahsettiği açıklamanın yönetmelikte belirtilen halidir. Bu nedenle Yeşim Hanım’ın bahsettiği ifade uzlaştırma kapsamında süre aşamalarına ilişkin bilgi verdiğinden, ‘’Uzlaştırma süresi ne kadardır’’ sorusuna cevap olarak verilmiş bir cevaptır.

Doğru Cevap: A) Uzlaştırma süresi ne kadardır

"Azda olsa benim olsun" mantığı hangi tür müzakere tekniğini ifade eder?

A) Kaybet - Kazan
B) Kazan - Kazan
C) Kazan - Kaybet
D) Kaybet - Kaybet
E) Mütevazi - Kazan

‘’Azda olsa benim olsun’’ ifadesi müzakereler kapsamında, az olanı başta kabul ederek ‘’Kaybetmet’’ sonrasında sonucun kendi lehine olması için istediği talep ise ‘’Kazanmak’’ olarak değerlendirilir.

Doğru Cevap: A) Kaybet - Kazan

İnsanları mutlu etmeyi ve amaca ulaştırmayı ifade eden müzakere tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaybet - Kazan
B) Kazan - Kazan
C) Kazan - Kaybet
D) Hedef - Kazan
E) Kazan - Hedef

İnsanları mutlu etmeyi ve amaca ulaştırmayı ifade eden müzakere tekniği, mutluluk etme amacı gütmek ve amaca ulaşma fikrini ifade eden teknik ‘’Kazanmak’’ ve ‘’Kazanmak’’ olarak ifade edilebilir.

Doğru Cevap: B) Kazan - Kazan

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri görevini yapan Antonio Guterres’in müzakereci tavrı aşağıdakilerden hangisine girer?

A) Güçlü
B) Barışçıl
C) Gönülsüz
D) Popüler
E) Kazanan

Belirtilen kişinin görev yaptığı yerin amacına ilişkin yani barışa ilişkin yaptığı görüşmeler neticesinde Barışçıl bir müzakereci olduğu aşikardır.

Doğru Cevap: B) Barışçıl

Aşağıdakilerden kavramlardan hangisi “Bir suçtan dolayı itham edilen kişinin, suçluluğu mahkeme kararıyla sabit olmadıkça suçlu sayılmaması” ifadesini tanımlamaktadır?

A) Yargı bağımsızlığı ilkesi
B) Ceza muhakemesi İlkesi
C) Masumiyet Karinesi İlkesi
D) Adil yargılanma ilkesi
E) Makul sürede yargılanma ilkesi

Masumiyet Karinesi İlkesi    : Bir suçtan dolayı itham edilen kişinin, suçluluğu mahkeme kararıyla sabit olmadıkça suçlu sayılmamasını ifade eder.

 

Doğru Cevap: C) Masumiyet Karinesi İlkesi

I.Kovuşturma    : İddianamenin kabulüyle başlayıp,hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi ifade eder.

II.Soruşturma    : Kolluk kuvvetlerince suç şüphesinin öğrenilmesinden, dosyanın savcılık aşamasına gelene kadarki geçen süreci ifade eder.

III.Uzlaştırma    : Uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni temsilcisinin, Kanun ve bu Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak                                     uzlaştırmacı tarafından anlaştırılmaları suretiyle uyuşmazlığın giderilmesi sürecini ifade eder.

Yukarıda yer alan tanımlardan hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Soruşturma:Yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen süredir.

Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi ifade eder.

Doğru Cevap: C) I ve II

“İşlenmiş bir suçtan etkilenen tarafların tümünü, suç nedeniyle ortaya çıkan zararlı sonuçları ve suçun geleceğe yönelik etkilerini nasıl giderecekleri konusundaki meseleyi toplu olarak çözmeleri için bir araya getiren süreçtir. Amaç, mümkün olduğu ölçüde zararın tazmin, telafisi veya suçun neden olduğu zararın ve yaralanmanın giderilmesidir.”

Yukarıdaki ifadeyi aşağıdakilerden hangisi tanımlamaktadır?

A) Onarıcı Adalet
B) Uzlaştırma
C) Yargılama
D) Müzakere
E) İletişim

Birleşmiş Milletler Çalışma Topluluğu” (United Nations Working Party on Restorative Justice) tarafından yapılan onarıcı adalet tanımı bu şeklidedir.

Doğru Cevap: A) Onarıcı Adalet

Onarıcı Adalet ile ilgili aşağıdaki maddelerden hangisi doğrudur?

A) Onarıcı adalet düşüncesi; fail, mağdur ve toplum arasındaki ilişkiye dayanır
B) Cezalandırıcı adaletten farklı olarak ihlal edilen kurala ve failin cezalandırılmasına odaklanmak yerine, öncelikli olarak mağdura yoğunlaşmakta ve mağdurun uğradığı maddi ve manevi zararın bir şekilde telafi edilmesine çalışmaktadır
C) Uzlaştırma bir Onarıcı Adalet uygulamasıdır
D) Onarıcı Adalet; yapıcı, telafi edici, eğitici, affedici, sorumluluk yükleyici, toplumsal katılım ve diyalogu teşvik edici bir model sunmaktadır
E) Hepsi

Yukarıdaki seçeneklerin hepsi Onarıcı Adalet kavramının bütünleyici unsurlarıdır.

Doğru Cevap: E) Hepsi

I.Mağdur tarafın zararının telafisi,

II.Şüphelinin sorumluluğu bilincinde olmasını sağlamak,

III.Şüphelinin olgunlaşmasını sağlamak,

Yukarıda yer alan maddelerden hangileri mağdur-şüpheli uzlaştırmasının öncelikli amaçları arasındadır?

A) Yalnız I
B) II ve III
C) I, II ve III
D) Yalnız II
E) I ve II

Uzlaştırma yönetmeliği kapsamında yukarıda belirtilen ifadelerin tamam öncelikli amaç sayılırken bu ifadelerin haricinde, mağdura, maddî ve manevî zararının giderimi için teklifler sunmak ve şüpheliye sebep olduğu zararı giderme fırsatı vermekte öncelikli amaçlar arasında sayılabilir.

Doğru Cevap: C) I, II ve III

Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırma yönetmeliği kapsamında değildir?

A) Alternatif Çözümler Daire Başkanlığının ve Cumhuriyet başsavcılığı bünyesinde kurulan uzlaştırma bürolarının çalışma usul ve esasları
B) Uzlaştırmacı sicillerinin seçtikleri ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı uzlaştırma büroları tarafından verilmesi
C) Uzlaştırmacıların nitelikleri, eğitimi, sınavı, görev ve sorumlulukları
D) Uzlaştırmacıların, denetimi ve uymak zorunda oldukları etik ve temel ilkeler
E) Uzlaştırmacı eğitimi verecek kişi, kurum ve kuruluşların nitelikleri ve denetimleri
Yapılacak sınavda başarılı olan uzlaştırmacıların sicilleri Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından verilir. Cumhuriyet başsavcılığı tarafından değil
Doğru Cevap: B) Uzlaştırmacı sicillerinin seçtikleri ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı uzlaştırma büroları tarafından verilmesi

Uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin uzlaştırma yönetmeliğindeki usul ve esaslara uygun olarak anlaşmış olması aşağıdakilerden kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A) Feragat etme
B) Anlaşma
C) Barışma
D) Sulh olma
E) Uzlaşma

Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin, bahse konu Kanun ve ilgili yönetmeliğe uygun olarak aralarında anlaşmış olmaları Uzlaşmayı ifade eder. Anlaşma. Sulh olma gibi kavramlar uzlaştırma yönetmeliği kapsamında kullanılan kavramlardan değildir.

Doğru Cevap: E) Uzlaşma

Uzlaştırmacı tarafından, uzlaşma işlemlerinin sonuçlandırıldığına ilişkin düzenlediği belgeye ne ad verilir?

A) Uzlaşma Sözleşmesi
B) Uzlaşma Belgesi
C) Uzlaştırma Raporu
D) Uzlaştırma Tutanağı
E) Uzlaşma Raporu

Uzlaştırmacı tarafından, uzlaştırma işlemleri tamamlandıktan sonra düzenlenen belgeye Uzlaştırma Raporu denir.

Doğru Cevap: C) Uzlaştırma Raporu

Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin uzlaştırmacı görevlendirilmeden önce veya uzlaşma teklifinin reddedilmesinden sonra aralarında uzlaşmaları halinde düzenlemiş oldukları evrak aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A) Uzlaşma Belgesi
B) Uzlaşma Sözleşmesi
C) Uzlaştırma Raporu
D) Uzlaşma Tutanağı
E) Uzlaşma Raporu

Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin kendi aralarında uzlaştırmacı görevlendirilmeden veya uzlaşma teklifinin reddedilmesinden sonra anlaşmaları halinde düzenlenen evraka Uzlaşma Belgesi; Uzlaştırma işlemlerinin uzlaştırmacı aracılığıyla sonuçlandırılması halinde ise Uzlaştırma Raporu düzenlenir. Uzlaşma Sözleşmesi, Uzlaşma Raporu ve Uzlaşma Tutanağı ismi ile belge düzenlenmesi söz konusu değildir.

Doğru Cevap: A) Uzlaşma Belgesi

Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırmaya ilişkin temel ilkeler arasında değildir?

A) Uzlaştırma, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin özgür iradeleri ile kabul etmeleri ve karar vermeleri hâlinde gerçekleştirilir
B) Uzlaştırma, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin temel hak ve hürriyetlerine uygun olarak, menfaatlerinin korunması esası gözetilerek yürütülür
C) Uzlaştırma kapsamında birden fazla suç olmasına rağmen kanunda tek ceza öngürülen hallerde her suç için ayrı ayrı uzlaştırma yapılır
D) Şüpheli, sanık, mağdur, suçtan zarar gören veya bu kişilerin kanunî temsilcileri Türkçe bilmiyorsa veya engelli ise, Kanunun 202 nci maddesi hükmü uygulanır
E) Uzlaştırma sürecine başlanmadan önce şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören; hakları, uzlaşmanın mahiyeti ve verecekleri kararların hukukî sonuçları hakkında bilgilendirilir

Uzlaştırma kapsamında birden fazla suç olmasına rağmen kanunda tek ceza öngürülen hallerde her suç için ayrı ayrı uzlaştırma yapılır. ifadesi yönetmeliğin 5. maddesinde yer alan temel ilkeler kapsamında değil, 7. maddede yer alan genel hükümler başlığı altında bulunan ifadelerdendir.

Doğru Cevap: C) Uzlaştırma kapsamında birden fazla suç olmasına rağmen kanunda tek ceza öngürülen hallerde her suç için ayrı ayrı uzlaştırma yapılır

Aşağıdaki durumlardan hangisi uzlaştırmaya tabi suçlarda; Cumhuriyet savcısınca yapılabilecek bir uygulama değildir?

A) Uzlaşma teklifinde bulunulması veya teklifin kabul edilmesi halinde dahi soruşturma kapsamında delillerin toplanmasını sağlar
B) Uzlaştırma kapsamında belirlenen edimin hukuka ve ahlaka uygunluğunu kontrol eder
C) Uzlaştırma müzakerelerinin kanuna uygun yürütülmesi amacıyla uzlaştırmacıya talimat verebilir
D) Uzlaşmanın tarafların özgür iradelerine dayanıp dayanmadığını kontrol eder
E) Hukuka ve ahlaka uygun olmayan edim içeren uzlaştırma raporunu onaylamayarak iddianame düzenler ve kamu davası açar

Yukarıda belirtilen ifadelerden uzlaştırma raporunun hukuka ve ahlaka uygun olmadığı kanaatine varan Cumhuriyet savcısının iddianame düzenleyerek kamu davası açması olanaksızdır, çünkü önce dosyayı uzlaştırmacıya tekrar vererek edimin değiştirilmesini istemeli uzlaşma sonuçlanmazsa dahi toplanan delil durumuna göre iddianame düzenlemelidir.

Doğru Cevap: E) Hukuka ve ahlaka uygun olmayan edim içeren uzlaştırma raporunu onaylamayarak iddianame düzenler ve kamu davası açar

Aşağıdakilerden taraflardan hangisine uzlaştırma girişiminde bulunulamaz?

A) Sanık
B) Mağdur
C) Suça sürüklenen çocuk
D) Suçtan zarar gören gerçek kişi
E) Mağdur olan kamu veya özel hukuk tüzel kişisi

Mağdur olanın kamu tüzel kişisi olması halinde uzlaştırma girişimde bulunulmaz.

Doğru Cevap: E) Mağdur olan kamu veya özel hukuk tüzel kişisi

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi uzlaştırma kapsamında bulunan suçlar ve istisnaları ile ilgili yanlış bir bilgi içerir?

A) CMK' nın 253 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan suçlarda, şüpheli, sanık, suça sürüklenen çocuk ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisinin uzlaştırılması girişiminde bulunulur
B) Suça sürüklenen çocuk bakımından mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla ayrıca üst sının 3 yılı geçmeyen hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda da uzlaştırma girişiminde bulunulur
C) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan tüm suçlarda uzlaşma yoluna gidilebilir
D) Şüpheli ya da sanık tarafından uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmesi hâlinde, uzlaştırma yoluna gidilemez
E) Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olanlar hariç olmak üzere; diğer kanunlarda yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, kanunlarda açık hüküm bulunması gerekmektedir

Uzlaştırma yönetmeliği 8. maddede yer alan uzlaştırma kapsamındaki suçlar ve istisnaları başlığı altında belirtilen ifadelere göre; 

Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan tüm suçlarda uzlaşma yoluna gidilebilir. İfadesi yanlış bir ifade olup doğru bilginin;

Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda, uzlaşma yoluna gidilemez. İfadesi açıkça belirtilmiştir.

Doğru Cevap: C) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan tüm suçlarda uzlaşma yoluna gidilebilir

Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi uzlaştırma raporunun yazılması ve teslimine ilişkin yanlış bir bilgi içerir?

A) Uzlaştırmacı, düzenlemiş olduğu raporunu taraf sayısından bir fazla olarak hazırlar ve uzlaşma bürosuna sunar
B) Uzlaştırmacı, raporun yanında varsa yapmış olduğu masrafları gösteren belge, gider pusulası veya rayice uygun yazılı beyanı da büroya teslim eder
C) Uzlaştırmacı, tarafların imzalarını da aldığı raporda ne suretle uzlaşıldığını ayrıntılı bir biçimde belirtir
D) Cumhuriyet savcısı, kendisine sunulan raporda uzlaşmanın tarafların özgür iradelerine dayandığı ve edimin hukuka ve ahlaka uygun olup olmadığını kontrol eder
E) Uzlaştırmacı, raporunu yasal süresi içinde sonuçlandırmış ise büroya raporu ve belgeleri yasal süresinin son günü teslim eder

Uzlaştırma yönetmeliği 18. maddede uzlaştırma raporu başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Uzlaştırmacı, raporunu yasal süresi içinde sonuçlandırmış ise büroya raporu ve belgeleri yasal süresinin son günü teslim eder. Şeklinde bir hüküm bulunmadığı bu nedenle bu seçeneğin hatalı olduğu kolayca tespit edilebilir.

Doğru Cevap: E) Uzlaştırmacı, raporunu yasal süresi içinde sonuçlandırmış ise büroya raporu ve belgeleri yasal süresinin son günü teslim eder

Aşağıdakilerden hangisi kamu davası açıldıktan sonra, dava konusu suç ile ilgili mahkemenin talebi doğrultusunda dosyanın, uzlaştırma yapılmak üzere uzlaşma bürosuna gönderilmesini gerektiren durumlardan değildir?

A) Kovuşturma konusu suçun hukuki niteliğinin değişmesi sebebiyle uzlaşma kapsamında olduğunun anlaşılması
B) Kovuşturma evresinde kanun değişikliği nedeniyle suçun uzlaşma kapsamına girmesi
C) Soruşturma evresinde uzlaşma teklifinde bulunulması gerektiğinin ilk olarak kovuşturma evresinde anlaşılması,
D) Cumhuriyet savcısı tarafından iddianame düzenlenmeksizin, iddianame yerine geçen belge ile doğrudan mahkeme önüne gelen uzlaşmaya tâbi bir suçun varlığı
E) Soruşturma evresinde yapılan uzlaşma işlemlerinin sonuçsuz kalması ancak tarafların kovuşturma aşamasında duruşma esnasında yeniden dosyanın uzlaştırmacıya verilmesini talep etmeleri durumunda

Uzlaştırma yönetmeliği 7. maddede genel hükümler ilkesi kapsamında belirtilen ifadelere göre;

Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması durumunda tekrar uzlaştırma yoluna gidilemez. İfadesi açıkça belirtildiğinden, taraflar soruşturma aşamasında uzlaşma işlemlerinde anlaşamadıkları ve dava açıldıktan sonra duruşma sırasında taraflar talep etse dahi tekrar uzlaştırma yoluna gidilemez ancak taraflar kendi aralarında hüküm verilinceye kadar uzlaşma belgesini mahkemeye sunabilirler.

Doğru Cevap: E) Soruşturma evresinde yapılan uzlaşma işlemlerinin sonuçsuz kalması ancak tarafların kovuşturma aşamasında duruşma esnasında yeniden dosyanın uzlaştırmacıya verilmesini talep etmeleri durumunda

Kovuşturma evresinde dava konusu suçun uzlaşmaya tabi olduğunun anlaşılması durumunda uzlaştırmacı görevlendirilmesi kimin onayı ile yapılır?

A) Soruşturma savcısının onayıyla
B) Mahkeme hâkiminin isteği doğrultusunda Komisyon Başkanının onayıyla
C) Mahkeme hâkiminin onayıyla
D) Uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısının onayıyla
E) Mahkeme hâkiminin talebi doğrultusunda Daire Başkanlığının onayıyla

Kovuşturma aşamasında uzlaştırmacı görevlendirilmesi, uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısının onayı ile yapılır. 

Doğru Cevap: D) Uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısının onayıyla

''Uzlaştırmacıya evraklar büro personelince ............................... teslim edilir ve .................................. dosyasına eklenir.''

Uzlaştırmacı görevlendirmeleri kapsamında yukarıda belirtilen cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A) Elden / Uzlaştırma
B) Tutanakla / Alındı belgesi
C) Tutanakla / Soruşturma
D) Elden / Teslim tutanağı
E) Dijital olarak / Asıl evraklar

Uzlaştırmacı görevlendirilmelerinde, uzlaşmaya konu dosya uzlaştırma bürosu personelince uzlaştırmacıya tutanakla teslim edilir ve alındı belgesi dosyasına eklenir.

Doğru Cevap: B) Tutanakla / Alındı belgesi

Uzlaştırma kapsamında kovuşturma evresinde bulunan bir dosya ile ilgili düzenlenen uzlaştırma raporuna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Uzlaştırma raporu, uzlaştırma bürosundan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından ilgili dosya ile birlikte bir üst yazı ile mahkemeye gönderilir
B) Uzlaştırma bürosundan sorumlu Cumhuriyet savcısı uzlaştırmacıya ödenecek ücrete ilişkin sarf kararını raporun onaylanması ya da reddi sonrası düzenler ve mahkemeye gönderir
C) Mahkeme, raporu veya belgeyi, uzlaşmanın tarafların özgür iradelerine dayanmaması, edimin hukuka ve ahlaka uygun olmaması nedeniyle onaylamadığı takdirde gerekçesini rapora yazar
D) Edimin hukuka ve ahlaka uygun olmaması nedeniyle raporu onaylamaması durumunda yönetmeliğin 24. maddesinde ki süreye uyulması koşuluyla edimin değiştirilmesi için dosyayı büroya gönderebilir
E) Hakim, müzakerelerin kanuna uygun yürütülmesi amacıyla gerektiğinde uzlaştırma işlemlerinden sorumlu Cumhuriyet savcısına yapılması gerekenleri içerir müzekkere yazabilir

Uzlaştırma Bürosundan sorumlu Cumhuriyet savcısına Hakim tarafından talimat verilebilmesi söz konusu değildir.

Doğru Cevap: E) Hakim, müzakerelerin kanuna uygun yürütülmesi amacıyla gerektiğinde uzlaştırma işlemlerinden sorumlu Cumhuriyet savcısına yapılması gerekenleri içerir müzekkere yazabilir

Uzlaştırma teklifi aşağıdaki yollardan hangisini kullanarak yapılabilir?

A) Telefon
B) Faks
C) SMS
D) Telgraf
E) İstinabe usulüyle

Uzlaştırma yönetmeliği 28. maddede, uzlaştırmacının çekinmesi veya reddi başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Uzlaşma teklifinde bulunmak için telefon, telgraf, faks, elektronik posta ve sms gibi araçlardan yararlanılmak suretiyle çağrı yapılabilir. Ancak, bu çağrı uzlaşma teklifi anlamına gelmez. Taraflardan birinin başka bir şehirde bulunması gibi durumda İstinabe usulü ile uzlaşma teklifi yapılabilir.

Doğru Cevap: E) İstinabe usulüyle

Aşağıdaki ifadelerden hangisi uzlaştırma süreci ile ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Uzlaştırma raporunun istinabe suretiyle imzalatılması gereken hâllerde, rapor tarafın bulunduğu yer Cumhuriyet başsavcılığı istinabe bürosu aracılığıyla imzalatılır
B) Şüpheli, sanık, mağdur veya suçtan zarar görenin kendisi veya kanunî temsilcisi ya da vekilinin haklı bir mazereti olmaksızın müzakerelere katılmaktan imtina etmesi hâlinde, ilgili taraf uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır
C) Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması halinde tekrar uzlaştırma yoluna gidilemez
D) Birden fazla suç olmasına rağmen kanunda tek ceza öngörülen tüm suçlar için tek bir uzlaştırma yapılır
E) Müzakerelere şüpheli veya sanığın müdafısi ile mağdur veya suçtan zarar görenin vekili iştirak edebilir

Uzlaştırma yönetmeliği 7. maddede genel hükümler başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Birden fazla suç olmasına rağmen kanunda tek ceza öngörülen hallerde her suç için ayrı ayrı uzlaştırma yapılır. İfadesi açıkça belirtildiğinden, yukarıda bu ifade kapsamında yazılan cümle hatalıdır.

Doğru Cevap: D) Birden fazla suç olmasına rağmen kanunda tek ceza öngörülen tüm suçlar için tek bir uzlaştırma yapılır

Müzakerelerde belirlenen edimden daha çok yararlanma hakkı veren müzakere tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kazan Kaybet
B) Kaybet İletişim
C) Kazan Kazan
D) Kaybet Kazan
E) İletişim Kazan
 
Doğru Cevap: A) Kazan Kaybet

Uzlaştırma kapsamında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Uzlaştırma soruşturma veya kovuşturma aşamasında yalnızca bir defa yapılır
B) Birden fazla suç olmasına rağmen kanunda tek ceza öngörülen hallerde her suç için ayrı ayrı uzlaştırma yapılır
C) Aralarında iştirak ilişkisi olsun veya olmasın birden çok kişi tarafında işlenen suçlarda uzlaştırmayı hükümlerini tüm şüpheli veya sanıkların kabul etmeleri gerekir
D) Soruşturulması veya kovuşturulması şikayete bağlı olsa bile, cinsel dokunulmazlığa karşı sularda, uzlaştırma yoluna gidilemez
E) Uzlaştırma teklifi suçun işlendiği tarihten itibaren bir aylık süre geçmeden yapılamaz

Uzlaştırma yönetmeliğinin 7. maddesinde Genel hükümler  başlığı altında belirtilen ifadelere göre;

Ceza Muhakemesi Kanununun 255 inci maddesinin "Aralarında iştirak ilişkisi olsun veya olmasın birden çok kişi tarafından işlenen suçlarda, ancak uzlaşan kişi uzlaşmadan yararlanır. "şeklindeki hükmünün saklı tutulduğu belirtilmiştir. Buna göre, birden çok kişi tarafından işlenen suçlarda suç şüphesi altında bulunan kişilerden herhangi birinin uzlaşma teklifine ilişkin karan yalnız o kişi için sonuç doğuracaktır. 'Uzlaşma için suç şüphesi altında bulunanların tamamının uzlaşmayı kabul etmesinin gerektiği gibi bir durum söz konusu değildir. Uzlaşmayı kabul eden şüphelilerle, diğer şüphelilerin teklifi red veya kabul etmesine bakmaksızın uzlaşma yapılabilecektir.

Doğru Cevap: C) Aralarında iştirak ilişkisi olsun veya olmasın birden çok kişi tarafında işlenen suçlarda uzlaştırmayı hükümlerini tüm şüpheli veya sanıkların kabul etmeleri gerekir

Aşağıdaki ifadelerden hangisi uzlaştırma sürecinde, dava zamanaşımı hakkında doğru bir bilgidir?

A) Dava zamanaşımı şüpheli veya sanığa uzlaşma teklifinde bulunulduğu tarihten itibaren, uzlaştırmacının yasal süresinin dolduğu ana kadar durur
B) Dava zamanaşımı mağdur veya suçtan zarar görene uzlaşma teklifinde bulunulduğu tarihten itibaren, uzlaştırmacının yasal süresinin dolduğu ana kadar durur
C) Dava zamanaşımı taraflardan herhangi birine uzlaşma teklifinde bulunulduğu tarihten itibaren, uzlaştırma girişiminin sonuçsuz kaldığı ve uzlaştırmacının raporunu düzenleyerek uzlaştırma bürosuna sunduğu tarihe kadar durur işlemez
D) Dava zamanaşımı uzlaştırmacının görevlendirildiği tarihten itibaren, uzlaştırmacıya verilen 30 artı 20 gün olmak üzere toplam 50 günlük süre bitimine kadar durur ve işlemez
E) Dava zamanaşımı uzlaştırmacının görevlendirildiği tarihten itibaren, uzlaştırma girişiminin sonuçsuz kaldığı ve uzlaştırma raporunun Cumhuriyet savcısınca uygun görülerek onayladığı tarihe kadar durur işlemez

Şüpheli, sanık, katılan, mağdur veya suçtan zarar görenden birine ilk uzlaşma teklifinde bulunulduğu tarihten itibaren, uzlaştırma girişiminin sonuçsuz kaldığı ve en geç uzlaştırmacının raporunu düzenleyerek büroya verdiği tarihe kadar dava zamanaşımı ile kovuşturma koşulu olan dava süresi işlemez. 

Doğru Cevap: C) Dava zamanaşımı taraflardan herhangi birine uzlaşma teklifinde bulunulduğu tarihten itibaren, uzlaştırma girişiminin sonuçsuz kaldığı ve uzlaştırmacının raporunu düzenleyerek uzlaştırma bürosuna sunduğu tarihe kadar durur işlemez

I.      Kazan/Kaybet   : Rekabet,

II.Kaybet/Kaybet   : Kaçınma,

III.Kaybet/Kazan    : Uyum Sağlama,

IV.Kazan/Kazan     : İş birliği,

Yukarıda belirtilen müzakerelerde çatışma yönetimi biçimleri ve eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?

A) III ve IV
B) I, II ve III
C) I, II, III ve IV
D) II, III ve IV
E) III ve IV

Kazan/Kaybet        : Rekabet; Ben kazanayım sen kaybet çatışma yönetimidir.

Kavbet/Kavbet      : Kaçınma; Var olan bir çatışmayı çözmek için çok az şey yapılır, bu nedenle ben kaybedeyim sen de kaybet çatışma yönetimidir.

Kavbet/Kazan        : Uyum sağlama; Ben kaybedeyim sen kazan çatışma yönetimidir.

Kazan/Kazan        : İş birliği; Ben kazanayım sen de kazan çatışma yönetimidir.

AYRICA BU YÖNTEMLERİN HARİCİNDE; 

Kazan/Kavbet-Kazan/Kavbet-Uzlasma    : Ben kazanayım ve kaybedeyim, sen de kazan, kaybet çatışma yönetimidir. Yöntemi de bulunmaktadır. 

Doğru Cevap: C) I, II, III ve IV

Aşağıdaki ifadelerden hangisi İletişimin içinde geliştiği koşullar arasında bulunmaz?

A) Kültürel bağlam
B) Zamansal bağlam
C) Kavramsal bağlam
D) Fiziksel bağlam
E) Sosyal-Psiklolojik Bağlam

İletişimin içinde geliştiği koşul dört boyutla açıklanmaktadır;

-Sosval - Psikloloiik Bağlam    : katılımcılar arasındaki statü ilişkileri, roller ve insanların içinde iletişim kurdukları toplumun kültürel kuralları gibi öğeleri içerir.

-Kültürel Bağlam                        : İletişimin gerçekleştiği kültürel yapıdır.

-       Fiziksel Bağlam                       : iletişimin meydana geldiği elle tutulur, gözle görülür somut çevredir.

-Zamansal Bağlam                   : iletişimin gerçekleştiği bir günü içerdiği kadar tarihide içerir.

Doğru Cevap: C) Kavramsal bağlam

Aşağıdaki ifadelerden hangisi sözsüz iletişim kavramındaki önemli ifadelerden biri değildir?

A) Belli bir durum ya da bağlamda ortaya çıkar
B) Bir süreç oluşu
C) Dinamik Oluşu
D) Geri dönülmez oluşu
E) Ne söylendiği önemlidir

''Ne söylendiği'' sözsüz iletişimde değil, sözlü iletişimde önemidir.

Sözsüz iletişimde ise ''Nasıl söylendiği'' önemlidir.

Doğru Cevap: E) Ne söylendiği önemlidir

Aşağıdaki ifadelerden hangisi müzakere aşamalarını göstermektedir?

A) Hazırlık aşaması - Müzakere aşaması - Sonuç (anlaşma) aşaması
B) Hazırlık aşaması - Anlaşma aşaması
C) Müzakere aşaması - Anlaşma aşaması - Sonuç aşaması
D) Hazırlık aşaması - Amaç aşaması - İletişim aşaması - Anlaşma Aşaması
E) Hedef aşaması - Hazırlık aşaması - Müzakere aşaması - Anlaşma Aşaması

Hazırlık Aşaması                 : Müzakere edecekleri konuyu, hedeflerini, müzakere amacını, müzakere sırasında takip edecekleri stratejiyi belirlemelidirler. 

Müzakere Aşaması             : Tanışma, Isınma - Direnme - Stratejileri gözden geçirme - Pazarlık -Anlaşma süreçlerinden oluşmaktadır.

Sonuç (anlaşma) Aşaması : Müzakerelerin sonuçlandığı aşamadır.

 
Doğru Cevap: A) Hazırlık aşaması - Müzakere aşaması - Sonuç (anlaşma) aşaması

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Alternatif Çözümler Dairesi Başkanlığının görevlerinden biri değildir?

A) Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları konusunda kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapmak
B) Ulusal veya uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar düzenlemek, yayınlar yapmak, bu nitelikteki çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek
C) Görev alanına giren istatistiklerin derlenmesi ve yayımı konusunda Adalet Bakanlığının ilgili birimleriyle iş birliği hâlinde çalışmak
D) Uzlaştırmacıların düzenledikleri raporları 6 ayda bir olmak üzere her Cumhuriyet başsavcılığı uzlaştırma bürolarından toplayarak incelemek
E) Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesini hazırlamak

Alternatif Çözümler Dairesi Başkanlığının;

''Uzlaştırmacıların düzenledikleri raporları 6 ayda bir olmak üzere her Cumhuriyet başsavcılığı uzlaştırma bürolarından toplayarak incelemek'' şeklinde bir yetkisi yoktur.

Doğru Cevap: D) Uzlaştırmacıların düzenledikleri raporları 6 ayda bir olmak üzere her Cumhuriyet başsavcılığı uzlaştırma bürolarından toplayarak incelemek

Şüphelinin veya sanığın edimi yerine getirmemesi halinde düzenlenen uzlaştırma raporu veya uzlaşma belgesinin niteliğine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Kişilerin kendi aralarında düzenledikleri adi borç senedi niteliğinde değerlendirilir
B) Çek niteliğindedir
C) Peşin ödenmesi gereken senet niteliğinde değerlendirilir
D) Ödeme tarihi gelmiş kefalet niteliğinde değerlendirilir
E) İlam mahiyetini haiz belge niteliğindedir

Uzlaştırma Yönetmeliğinin 20. maddesinde belirtilen ifadelere göre; Şüphelinin veya sanığın, edimini yerine getirmemesi halinde uzlaşma raporu veya belgesi 2004 sayılı icra iflas Kanununun 38. maddesi kapsamında ilam mahiyetini haiz belgelerden kabul edilir. Şeklinde açıkça belirtilmiştir.

Doğru Cevap: E) İlam mahiyetini haiz belge niteliğindedir

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yargılama giderleri ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri, yargılama giderlerinden sayılır
B) Uzlaşmanın gerçekleşmesi hâlinde uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri Devlet Hâzinesi tarafından karşılanır
C) Uzlaştırmanın gerçekleşmemesi hâlinde uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri, dava bitiminde taraflardan müştereken ve müteselsilen tahsil edilir
D) Harçlar ve tarifesine göre ödenmesi gereken avukatlık ücretleri ile soruşturma ve kovuşturma evrelerinde yargılamanın yürütülmesi amacıyla Devlet Hâzinesinden yapılan her türlü harcamalar ve taraflarca yapılan ödemeler yargılama giderleridir
E) Hüküm ve kararda yargılama giderlerinin kimlere yükletileceği gösterilir. Giderlerin miktarı ile iki taraftan birinin diğerine ödemesi gereken paranın miktarını mahkeme başkanı veya hâkim belirler

Uzlaştırma Yönetmeliğine göre  “Uzlaştırmanın gerçekleşmemesi hâlinde uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri, dava bitiminde taraflardan müştereken ve müteselsilen tahsil edilir.” ifadesi yanlış bir ifadedir.

DOĞRUSU: 

Uzlaştırmanın gerçekleşmemesi hâlinde uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri hakkında Kanunun yargılama giderlerine ilişkin hükümleri uygulanır. Şeklinde olmalıdır.

Doğru Cevap: C) Uzlaştırmanın gerçekleşmemesi hâlinde uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri, dava bitiminde taraflardan müştereken ve müteselsilen tahsil edilir

Halısaha maçında ayağını burkan Emre, kendisini sakinleştirip acıyı büyütmemesi gerektiğini söyleyen arkadaşlarına, ‘’siz anlamazsınız beni, aranızda ayağını daha önce burkan olmadı mı ancak o beni anlar’’ demiştir.

Emre Bey’in yukarıda sarfettiği sözler  hangi kavramı ifade etmektedir?

 
A) İletişim
B) Müzakere
C) Empati
D) Arabuluculuk
E) Anlaşma

Kişi, o an hissettiği durumu ancak daha önce aynı durumu yaşayan kişinin anlayabileceği, kendisi gibi düşünebileceğini söylemektedir, yani empati kavramından bahsetmektedir.

Doğru Cevap: C) Empati

Bir tarih hocası öğrencileri ile ders işlediği esnada; ‘’Biz zamanında savaş meydanında kazandık ama masada kaybettik” sözü ile hangi kavramı ifade etmek istemiştir?

A) İletişim
B) Müzakere
C) Empati
D) Kazanma
E) Barışma
 
Doğru Cevap: B) Müzakere

I.      Müzakere sözü,

II.     Müzakere tarafları,  

III.    Edim belirlenmesi ,

IV.    Müzakere sonucu,

Yukarıdaki ifadelerden hangisi müzakerenin belirleyici unsurları arasında yer almamaktadır?

A) II, III ve IV
B) I ve III
C) I, III ve IV
D) I ve II
E) III ve IV

Müzakerenin belirleyici unsurları;

-Müzakere edilecek bir konu

-Müzakere ortamı

-Müzakere tarafları

-Müzakere sonucu. Şeklinde belirtilmiştir.

Doğru Cevap: B) I ve III

I.Kamu Tüzel Kişileri,

II.Özel Hukuk Tüzel Kişileri,

III.Gerçek Kişiler,

IV .  Sanık veya şüpheli

Yukarıdakilerden hangileri uzlaştırma kapsamında taraf olabilir?

A) I ve II
B) II, III ve IV
C) I, II ve III
D) II ve III
E) I, II ve IV

Kamu tüzel kişileri uzlaştırma kapsamında taraf olamazlar.

Doğru Cevap: B) II, III ve IV

Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırma sürecinde taraf olamaz?

A) Türk Büro - Sen sendikası
B) Gölbaşı Belediyesi
C) Türkiye Muharip Gaziler Derneği
D) Lösemili Çocuklar Vakfı
E) Malatyalılar Derneği

Belediyeler kamu tüzel kişileridir ve kamu tüzel kişileri uzlaştırma işleminde taraf olamaz.

Doğru Cevap: B) Gölbaşı Belediyesi

Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırma sürecinde taraf olabilir?

A) Milli Savunma Bakanlığı
B) Çankaya Belediyesi
C) Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı
D) Türkiye Muharip Gaziler Derneği
E) Devlet Demir Yolları

Türkiye Muharip Gaziler Derneği özel hukuk tüzel kişisidir. Bu nedenle uzlaştırma sürecinde taraf olabilirler.

Doğru Cevap: D) Türkiye Muharip Gaziler Derneği

Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırma sürecinde taraf olamaz?

A) Dernekler
B) Vakıflar
C) Sendikalar
D) Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
E) Mağdur veya suçtan zarar görenin kanuni temsilcisi

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. kamu tüzel kişisidir ve kamu tüzel kişileri uzlaştırma işleminde taraf olamaz.

Doğru Cevap: D) Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.

Aşağıdaki kişilerden hangisi uzlaştırma sürecinde taraf değildir?

A) Sanık
B) Şüpheli
C) Suçtan Zarar Gören
D) Maktül
E) Mağdur veya suçtan zarar görenin varsa kanuni temsilcileri

Maktül ölen kişiye verilen sıfat olduğu için uzlaştırmada taraf olması mümkün değildir.

Doğru Cevap: D) Maktül

I.Suçun devlete karşı işlendiği düşünüldüğünden devlet, anlaşmazlığı sahiplenmekte ve anlaşmazlığa nasıl tepki verileceğine karar vermektedir,

II.Şekillenen ceza adalet sistemleri fail merkezli olmaktadır,

III.Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında mağdurun ne ihtiyaçları ve de tercihleri göz önünde bulundurulmamaktadır

Çağdaş ceza adalet sistemleri kapsamında yukarıda verilen ifadelerden hangileri  bahsedilen kavramın özelliklerindendir?

 
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III
E) II ve II

Verilen tüm özellikler Onarıcı Adaletin anlayışının düşünsel temeli başlığı altında bulunan, Çağdaş ceza adalet sistemlerinin özellikleri arasında bahsedilmektedir.

Doğru Cevap: D) I, II ve III

I.Mağdurla kovuşturma aşamalarında yargılamalara katılamamakta ve herhangi bir dilekçe hakları bulunmamaktadır,

II.Büyük ölçüde mağdur ihmal edilmektedir,

III.Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında mağdurun ne ihtiyaçları ve de tercihleri göz önünde bulundurulmamaktadır,

IV.Şekillenen ceza adalet sistemleri fail merkezli olmaktadır,

Çağdaş ceza adalet sistemleri kapsamında yukarıda verilen ifadelerden hangileri  bahsedilen kavramın özelliklerindendir?

 
A) I ve IV
B) II ve III
C) I, II ve III
D) II, III ve IV
E) III ve IV

Cevap seçeneğinde belirtilen tüm özellikler Onarıcı Adaletin anlayışının düşünsel temeli başlığı altında bulunan, Çağdaş ceza adalet sistemlerinin özellikleri arasında bahsedilmektedir

ANCAK:

I nolu ifadede bahsedildiği gibi mağdur hiçbir zaman taraf olduğu dosyadan çıkartılıp dilekçe hakkı elinden alınamaz.

 
Doğru Cevap: D) II, III ve IV

I.Hangi suçun işlendiği, 

II.İşlenen suçun kim tarafından meydana getirildiği,

III.Faillerin hak ettiği cezanın ne olduğu,

IV.Sürece toplum katılımının sağlanması,

Yukarıdaki ifadelerden hangileri geleneksel ceza adalet sisteminin esas aldığı hususlardandır?

 
A) III ve IV
B) II, III ve IV
C) I, II ve III
D) I ve IV
E) II ve III

Sürece toplum katılımının sağlanması, Onarıcı adalet sisteminin ilkeleri arasında değerlendirilir.

Doğru Cevap: C) I, II ve III

I.Hangi suç işlenmiştir?

II.Suçtan zarar gören kimdir?

III.Suç işleyenlerin almaları gereken ceza nedir?

Yukarıdaki ifadelerden hangileri Onarıcı adalet anlayışı kapsamında sorulan sorulardır?

 
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Onarıcı adalet anlayışı, hangi suçun işlendiği veya suç işleyenlerin alması gereken ceza kapsamında bir yaklaşımda bulunamaz, bu geleneksel ceza adalet sisteminin konusudur.

Doğru Cevap: B) Yalnız II

I.Mağdurlar ile failler arasında, uygun olduğu ölçüde doğrudan veya dolaylı iletişim kurulmasına imkan tanınması, 

II.Mağdurlar, failler ve adalet sisteminin diğer üyeleri de dahil olmak üzere, tarafların tümüne saygı gösterilmesi,

III.Suçun devlete karşı işlendiği bilinciyle hareket edilmesi,

Yukarıdaki kıstaslardan hangileri ceza adalet sistemi tarafından benimsenir ise Onarıcı adalet anlayışını özümsemiş sayılır?

 
A) Yalnız III
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II ve III
E) II ve III

Suçun devlete karşı işlendiği bilinciyle hareket edilirse asla Onarıcı adalet sistemi ile bağdaşma sağlanamaz.

Doğru Cevap: C) I ve II

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Onarıcı adalet programlarının dayandığı esaslardan değildir?

A) Suça verilecek karşılık, mağdurun uğramış olduğu zararı mümkün olduğu ölçüde gidermeye yardımcı olmalıdır
B) Sadece toplumun sürece katkıda bulunma sorumluluğu vardır, devletin sorumluluğu sadece geleneksel ceza adalet sisteminde bulunmaktadır
C) Faillerin davranışlarının kabul edilemez ve mağdur ile toplum bakımında bazı somut sonuçları olduğunu anlaması sağlanmalıdır
D) Genel olarak insanların, uygun koşullarda erişebilen ve kendileri için önemli olan meseleleri ele alma ve sorunları çözmede kullanılabilen, deruni dünyalarında harekete geçirilmemiş bazı kaynaklara sahip olmalarının sağlanması gerekmektedir
E) Mağdurlara kendi ihtiyaçlarını açıklama ve fail tarafından yapılacak en iyi onarım şeklinin belirlenmesine katılma imkanına sahip olmalıdır

Belirtilen seçeneğin aksine;

Hem devlet hem de toplumun bu sürece katkıda bulunma sorumluluğu bulunmaktadır.

 
Doğru Cevap: B) Sadece toplumun sürece katkıda bulunma sorumluluğu vardır, devletin sorumluluğu sadece geleneksel ceza adalet sisteminde bulunmaktadır

Mağdur – Fail arabuluculuğunun hangi tarihte ortaya çıktı kabul edilir?

A) 1980
B) 1972
C) 1974
D) 1982
E) 1995

1974 yılında Kanada’da iki çocuğa karşı açılan bir ceza davasında ortaya çıktığı kabul edilir.

Doğru Cevap: C) 1974

Avusturya, Fransa, Almanya, Norveç ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinde yaşanan gelişmeler neticesinde aşağıdakilerden hangisi tarafından çalışma başlatılarak  ‘’Ceza uyuşmazlıklarında arabuluculuk’’ konulu tavsiye kararını kabul etmiştir?

A) Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi
B) Amerika Birleşik Devletleri
C) Birleşmiş Milletler
D) Kanada
E) Avrupa Birliği Konseyi
 
Doğru Cevap: A) Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi

I.Suçun sebep olduğu manevi ve maddi zararın onarılması yönünde bir çaba olarak, mağdur ile failin ve uygun hallerde onlara destek olacak kişilerin aktif olarak katıldığı onarıcı bir süreç sağlamak,

II.Mağdur ve failin, suç teşkil eden fiili tartışmaları, sorularına cevap almaları, duygularını açıklamaları ve mümkün olduğu ölçüde onarma ve iyileşme yönünde yol almalarına imkan tanımak,

III.Mağdur ve failin, suçun sebep olduğu zararı giderecek bir anlaşma ve karşılıklı olarak kabul edilebilir plan geliştirilmesine yardım etmek,

Yukarıdaki ifadelerden hangileri Mağdur – Fail arabuluculuğunun amaçları arasında bulunmaktadır?
A) I, II ve III
B) I ve II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I ve III
 
Doğru Cevap: A) I, II ve III

I.Fail suçun işlenmesindeki etkisini, suç teşkil eden fiilden dolayı kısmen dahi olsa sorumlu olduğunu kabul etmeli veya inkar etmemelidir,

II.Hem mağdur hem de failin, arabuluculuk sürecine katılması zorunludur,

III.Mağdur ve fail, arabuluculuk sürecine katılmalarının, maddi hukuk ve yargılama hukuku yönünden sahip oldukları hukuki güvencelerine bir zarar vermeyeceğinden emin olmalıdır,

Yukarıdakilerden hangileri mağdur – fail arabuluculuğuna (uzlaştırılmasına) başvurulabilmesi için sağlanması gereken koşullardandır?
A) I ve III
B) Yalnız I
C) II ve III
D) I, II ve III
E) I ve II

II nolu seçenekte belirtilenin aksine;

Hem mağdur hem de fail, arabuluculuk sürecine katılmayı özgür iradeleriyle istemelidirler.

 
Doğru Cevap: A) I ve III

Site Haritası       Ana Sayfa           Kurumsal           Ürünler           Galeri           Blog           Talep Formu           İletişim